1406. 11. november.


Jens Jakobsen i Radsted skøder og sælger til hr. Folmer Jakobsen i Tvede al sin rettighed i gården Asserstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin broder Anders Jakobsen og sin fader Jakob Pedersen.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høre æller see hølsær iæk Ienis Iæcobsøn awapn i Radhæstædhæ i Laland ewinnelige meth wor herræ ♦ Ok vil thet kungøre allæ mæn næruærendis som kommæskulindis at iæk wedher kænner mik ok nynæ arwinge en beskedhen man ok ærlig herræ Folmar Iacobsøn Lwnge riddære i Thwede ok hans arwinge all myn rættikhet i Ascerstorpæ gardh ligindis i Laland swo vel thæn deel iæk ærffde æffter myn brodher Anders Iæcobsøn huas siæl gudh hauæ/ som thæn deel. iæk ærffde æffter myn fadher Iæcob Pædhersøn huas siæl gudh hauæ meth allæ thæn forde gardz tilligilse swo som ær agher/ æng/ fægang/ skogh fiskæuaten wat ok thiurt rørende ok wrørende meth huat nafn thet kan næfnis som til thæn forde gardh ligger athauæ skøt ok salt til ewinneligæ æyæ meth thettæ breff/ ♦ Far hwilken forde gardh ok æydom iæk vedherkænner mik ok mynæ arwingæ aff thæn forde herræ Folmar Iacobsøn ok aff hans arwingæ falt wærdh ok alt som iæk aldelis ok mynæ arwinge ladhæ os nøghæ meth vpathauæ borith/ ♦ Framdelis tilbinder iæk mik ok mynæ arwingæ thæn forde herræ Folmar Iacobsøn ok hans arwinge thæn forde rættighet ok eydom i thæn forde gardh fri ok hemlæ ok tilatsta far huars mans til tal æller hinder æffter lans logh/ ♦ Ok ware thet swæ at thæn forde rettikhet ok/ æydom i thæn forde gardh/ thæn forde herræ Folmar Iacobsøn eller hans arwinge far myn æller mynæ arwinge hemel skuld afginge[1] tha tilbinder iæk mik ok mynæ arwingæ thæn forde herræ Folmar Iæcobsøn eller hans arwinge skadhæløst athaldæ aff all skadhæ/ huilkin han æller the fafongit i the forde godz ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Awonis Lwngæ/ domini Iacobi Nicolai presbiteri in Stadagræ Erichi Achonis Folmari Iacobi i Alabæk et Iohannis Iacobi armigerorum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mocdo sexto die beati Martini episcopi.

1. afginge] tilføjet o.l. A .

Oversættelse

Jeg Jens Jakobsen i Radsted på Lolland, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med vor Herre. Jeg kundgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg anerkender på mine egne og mine arvingers vegne, at jeg med dette brev har skødet og solgt den beskedne mand og ærlige herre Folmer Jakobsen Lunge i Tvede, ridder, al min rettighed i gården Asserstrup på Lolland, så vel den del, jeg arvede efter min broder Anders Jakobsen - hvis sjæl Gud have, - som den del, jeg arvede efter min fader Jakob Pedersen, - hvis sjæl Gud have, - med fornævnte gårds samtlige tilliggender af ager, eng, græsgang, skov og fiskevand, vådt og tørt, rørligt og urørligt med hvilket navn det end benævnes, når blot det ligger til fornævnte gård, til evig besiddelse. For nævnte gård og ejendom anerkender jeg for mig og mine arvinger at have oppebåret fuld værdi af nævnte hr. Folmer Jakobsen og af hans arvinger, helt og fuldstændigt så at jeg og mine arvinger er tilfredse. Endvidere forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle nævnte hr. Folmer Jakobsen eller hans arvinger den nævnte rettighed og besiddelse i den nævnte gård og at stå til rette mod tiltale eller hindring fra hvemsomhelst efter landskabsloven. Skulle det ske, at nævnte rettighed og besiddelse i nævnte gård på grund af mangel ved min eller mine arvingers hjemmelsret skulle blive afvundet fornævnte hr. Folmer Jakobsen eller hans arvinger, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at holde hr. Folmer Jakobsen eller hans arvinger skadesløse for al skade, som han eller hans arvinger har lidt vedrørende det nævnte gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, Ove Lunge, hr. Jakob Nielsen, præst i Stadager, Erik Ovesen, Folmer Jakobsen i Ålebæk og Jens Jakobsen, væbnere. Givet i det Herrens år 1406 på sankt Morten bisps dag.