1406. Varde


Elisabeth Jensdatter og hendes søn Jens Jonsen erkender at være blevet dømt til at nedbryde Nørholm.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth Elsoff Ienssedothers Ion Iacopssøns efftherleffwe oc Iens Ionssøns henne søns <breff>[1] at the kennes them at the ware i Warde paa koning Erick retterting oc ther wort them fwnnen fore rette at the skulle netherbryde Nørreholm oc wort them fran dømd all then grwnd som gorden stander aa met all then forscreffne gordz tilliggelse wott oc tywrt engte vndertaghet och en deel aff grwnden som er then wald ther aldet hwseth stander paa, wort dømp til kronen oc then grwnd som mellom walden kalles oc forborgen paa stander wort dømpt kirken til meth then grwnd som møllen staar paa oc en dell ther aff til skatte iordh oc under kronen oc war them tilfwnnen at bøde modh droning M. oc kronen fore thet haffuer wareth swo lenge bygd. Oc sameledes kendes the at swo lenge som forscreffne Nørreholm bleffwe bygd effther then tiidh tha skulle thet ware aff d. Margretes nathes weygne oc kronens wilge oc ey paa nogen retz weygne som the ther til haffde etc. ♦ Datum mcd sexto.

1. <breff>] mgl. registraturen .

Oversættelse

Et brev, at Elisabeth Jensdatter, Jon Jakobsens enke, og Jens Jonsen, hendes søn bekender at de var til stede i Varde på kong Eriks retterting og der blev tilfunden med rette, at de skulle nedbryde Nøreholm; og de blev fradømt hele grunden, som gården står på samt nævnte gårds hele tilliggende, vådt og tørt uden undtagelse; og en del af grunden, nemlig den vold adelshuset ligger på, blev tildømt kronen, og den grund, som kaldes mellemvolden, og som forborgen ligger på, blev tildømt kirken tillige med den grund, som møllen ligger på, og en del tilfundne at bøde mod dronning Margrete og kronen, fordi det havde været bygget så længe. Ligeledes erkender de, at så længe som nævnte Nørholm efter denne tid forbliver bebygget, da er det af dronning Margretes nåde og med kronens vilje og ikke på grund af nogen ret, som de har dertil. Givet 1406.