1406.


Godskalk og Jakob Godskalksen Rostrup giver afkald på hr. Jakob Begeres gods.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth breff som Goscalk och Jepp Goscalkssøn som kalles Radzstorp kennes them enghin rettigheit at haffue i her Ieip Begers gotz i hwor thet helst ligger i Danmarks rige, thii at the same hans gotz bleff retteligh dømpt til kronen for hans brøde skyld. ♦ Datum mcdvi°.

Oversættelse

Et brev, at Godskalk og Jakob Godskalksen, som kaldes Rostrup, bekender, at de ingen rettighed har i hr. Jakob Bægers gods, hvor det end er beliggende i Danmarks rige, fordi samme gods retteligt blev tildømt kronen for hans brødes skyld. Givet 1406.