1406. Århus


Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at Godskalk Rostrup og andre arvinger efter hr. Jakob Beger giver afkaldt på deres ret til dennes gods.

Tekst efter reg

Tekst

Item eth koning Eriks breff giffuit pa retterting i Aars at Goscalk Radzstorp och hans husfrv her Ieip Begeres dotter, och Niels Hwas och Iepp Radzstorp kennes them enghin ret at haffue vdi her Ieipp Begers gotz men all hans gotz e hwor thet som thet ligger, bleffue d Margrete til dømpt och kronen til ewig tiidh. ♦ Datum anno mcdvi.

Oversættelse

Kong Eriks brev, givet på rettertinget i Århus, at Godskalk Rostrup og hans hustru, hr. Jakob Begers datter, Niels Hvas og Jakob Rostrup bekender, at de ingen ret har i hr. Jakob Bægers gods, men at alt hans gods, hvor det end er beliggende, blev tildømt dronning Margrete og kronen til evig tid. Givet år 1406.