1406.


Sakse Odgersen og hans hustru skøder deres gods på Møn til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Saxo Øgerszen och hans høstru haffuer saald och skiøtt bisp Peder altt theris godtz, huor thett findis paa Møen, som bispen hagde tilfornn panthett for iiiᶜ marck sølffs. ♦ Datum paa skiødett 1406, datum paa pantebreffuitt 1406.

Oversættelse

Saks Odgersen og hans hustru har solgt og skødet biskop Peder alt deres gods, hvor det end findes på Møn, hvilket bispen tidligere havde taget i pant for 300 mark sølv. Skødet givet 1406, og pantebrevet ligeledes givet 1406.