1407. 6. januar.


Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup og Niels Olufsen Lunge af Falkerslev oplader og skøder alt det gods i Nørre- og Sønderjylland, som de havde arvet efter deres fader hr. Oluf Olufsen Lunge af Mosegård, til deres fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn thettæ breff høre æller see. hølsæ vi Ienis Olssøn Lwnge riddære i Gwnnærsthorp i Siæland. i Osshæret. ok Iessæ Olssøn Lwnge awapn i Falkærsløff i Falster. ewinnelige meth war herræ. ♦

Ok weliæ vi thet kungøre allæ mæn næruærendis som kommæskulindis at vi wedher k[ænnæ] oss badhæ brødhæ. ok bæggis ware rættæ arwinge vpatlatæ ok skødæ meth en godh weliæ ok birad hwg til ewinnelige æyghæ hauæskulindis en hædherlik man ok ærlig herræ Falmar Iæcobsøn Lwnge riddære i Thuede war kære fæddære all bæggis war rætikheth ok all arff rørende ok wrørende hwar som hælst thet ligger i Narre Iutland æller i Søndræ Iutland. ok thæn forde herre Folmars Iæcobsøn arwinge. ♦ Huilkin arff æller rættikhet vi badhæ brødræ ærffdæ æffter bæggis war kæræ fadhærs døth herræ Olaff Olssøn Lwnge riddære i Mosægardh huas siæl gudh hauæ/ meth allæ thørres forde arff ok rætikhet tilligilsse huar the liggæ som ær agher æng skogh fiskæuatn fægang wat ok thiurt rørende ok wrørende æncte vndan taghit meth huat naffn thet kan næfnis som til thæn forde rætikhet æller arff tilliger æller tilhører til ewinnelige æyghæ meth thettæ beggis wart vpnæ breff ♦

In cuius rei testimonium sigilla. nostra una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Iacobi rectoris ecclesie Stadagræ in Falstria. Folmari Iacobi in Alæbæk in Meonia Iohannis Iacobi fratrui et Nicolai Iacobi in Radhæstædhæ armigerorum presentibus sunt appensa. ♦

Datum anno domini m°cd° septimo die epiphanie domini.

Oversættelse

Vi Jens Olufsen Lunge i Gundestrup i Odsherred på Sjælland, ridder, og Jens Olufsen Lunge i Falkerslev på Falster, væbner, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med vor Herre.

Vi vil kundgøre for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi med vore gode vilje og velovervejede hu for os to brødre og begges rette arvinger oplader og skøder til den hæderlige og ærlige mand, hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede, ridder, vor kære fætter, og hans arvinger al vor rettighed og al rørlig og urørlig arv, hvor det end er beliggende i Nørrejylland eller i Sønderjylland, som vi brødre arvede efter vor kære fader hr. Oluf Olufsen Lunge i Mussegård, ridder, hvis sjæl er hos Gud, med al fornævnte arvs og rettigheds tilliggende af ager, eng, skov, fiskevand, græsgang, vådt og tørt, rørligt og urørligt, hvor det end ligger, uden nogen undtagelse og hvordan det end benævnes, når blot det ligger til eller hører til nævnte arv og rettighed, at have og besidde til evig eje ifølge dette vort åbne brev.

Til vidnesbyrd herom er vores segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Jakob, sognepræst i Stadager på Falster, Folmer Jakobsen i Ålbæk på Møn, Jens Jakobsen, hans broder, og Niels Jakobsen i Radsted, væbnere.

Givet i det Herrens år 1407 på Helligtrekongers dag.