1407. 7. januar. Hammershus


Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Maren Klausdatter, enke efter Peder Hals, og Ødbern Pedersen Hals har skødet en gård i Øster Marie sogn til Orm Herlugsen som medgift til dennes brud Katrine, datter af Peder Hals.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis et singulis presencia uisuris seu audituris Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus. dileccionem in domino cum salute. ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini millesimo quadringentesimo septimo crastino epyphanie. domini. in castro nostro Hammarensi Borendeholmis. presentibus discretis et honorabilibus uiris. dominis Iohanne Iacobi decano nostro Lundensi. et Hartwico Lang canonico nostro Lundensi et decano terre nostre Borendeholmis. Paulo Diægn et Iohanne Lawesson aduocatis castri et terre nostre Borendeholmis. Olauo Iensson. Petro Iwl. Nicolao Petri Nebere et Clawes Wilfang armigeris. aliisque quampluribus fidedignis. in presencia nostra. personaliter constituti. honesta matrona Marina. Clawesdotter relicta Petri Hals. et Øthbernus Petri dictus Hals. ostensori presencium Ormaro Herlugssøn armigero familiari nostro dilecto/ curiam in qua dictus Petrus Hals bone memorie residebat una cum molendino aquatico in parrochia beate uirginis orientali sitam/ cum omnibus et singulis predictarum curie et molendini adiacenciis. nullis penitus exceptis quibuscumque nominibus censeantur una cum litteris apertis. dictas curiam et molendinum ex parte predicte Marine. tangentibus/ et omni iure hereditario predicto Øthberno Petri dicto Hals in predictis curia et molendino. tam ex parte patrimonii quam ex parte matrimonii. competenti racione dotis. Katherine filie predicti Petri Hals\ sponse Ormari supradicti. alienauerunt. scotauerunt et ad manus assignarunt iure perpetuo absque reclamacione possidendas. ♦ Quod audiuimus et uidimus hoc testamur. presentes litteras sigillo nostro. una cum sigillis dominorum Iohannis Iacobi. et Hartwici Lang. necnon Pauli Diægn. Iohannis Lawesson Olaui Iensson. Petri Iwl. Nicolai Petri et Claus Wilfang supradictorum munientes. ♦ Datum anno. die. et loco supradictis\

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser eller hører dette brev, vor kærlighed og hilsen med Herren. Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1407 dagen efter Herrens fremstilling mødte personligt på vort slot Hammershus på Bornholm i nærværelse af de gode og hæderværdige mænd herrerne Jens Jakobsen, vor dekan i Lund, og Hartvig Lang, vor kannik i Lund, og dekanen for vort land Bornholm Povl Degn og Jens Lavesen foged på vort slot og vort land Bornholm, Oluf Jensen, Peder Jul, Niels Pedersen Neper og Klaus Vildfang, væbnere, og mange andre troværdige mænd for os den hæderlige frue Maren Klausdatter, enke efter Peder Hals, og Ødbern Pedersen, kaldet Hals, og afhændede, skødede og overdrog med evig besiddelsesret uden protest til nærværende brevviser Orm Herlugsen, væbner, vor kære mand, den gård, i hvilken nævnte Peder Hals - god ihukommelse - boede, tillige med en vandmølle i Vor Frues østre sogn med alle tilliggender til førnævnte gård og mølle, slet intet undtaget, med hvilke benævnelser de end kan opregnes, tillige med det åbne brev, angående nævnte gård og mølle på førnævnte Marens vegne, og med al arveret, som tilkommer førnævnte Ødbern Pedersen, kaldet Hals, til førnævnte gård og mølle, såvel med hensyn til hans fædrene som hans mødrene arv, som medgift for førnævnte Peder Hals' datter Katrine, ovennævnte Orms trolovede. Hvad vi har hørt og set, bevidner vi, idet vi bestyrker dette brev med vort segl tillige med seglene tilhørende ovennævnte herrer Jens Jakobsen og Hartvig Lang samt Povl Degn, Jens Lavesen, Oluf Jensen, Peder Jul, Niels Pedersen og Klaus Vildfang. Givet ovennævnte år, dag og sted.