1407. 18. januar.


Hr. Ture Stensson og hans hustru Birgitte Abrahamsdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt gods i Danmark, som Birgitte havde arvet efter sin forrige mand hr. Jens Falk og efter sin søn Jens Falk, og får til gengæld Byrstad i Njuding og Åby i Värend.

Tekst efter A, udfyldt efter Aa

Tekst

Alla the thetta breff høra eller see/ helsom wi Thure Stenssøn riddere oc Bir[gittæ Habramsdøtter myn hwstrv] ewerdelica meth gudh ♦ Gørom wi thet allom kunnoght swa wel the[m ther æpter komæ som thøm ther nw] ærw/ at wi meth ia oc godh wilia oc wara wener oc frendra rad[h och samtykkio haffwom oplathet] warom elskeligha fadher herra Abram Brodherssøn riddara/ alth thet [goz och rettogheit ther myn for ] husfrw Birgitta hafdhe ærft i Danmarch epter sin [hwsbondhæ her Iønis Falk och sin søn Iøns Falk] gudh therra siell hawe/ hwar thet helzst ligia kan [meth hws och iord aker och ængh skogh och fiskæwaten] qwarn oc qwarnastedher i watho och thørro nær by [och fiærræ rørandhe och orørandhe enge wndhen tag] no ♦ Thetta forde goz eghor oc rættogheith affhendom wi [oss och wara ærffwom och til egnom then forde her] Abram warom elskeligha fadher oc hans [ærffwom] the her [æpter tilkomandhe ero til ewerdlighæ ægho ♦ Waræ] thet oc swa at forde war elskelighe fadher herra Abram afginge [wtan tilkomandhe arffwæ her æpter tha skal] forda goz oc eghor ga til forda herra Iønis Falks døtter Cristina oc [Katerinæ och thøris arffwæ ♦ Och gørom wi] forde Thure Stensson oc Birgitta Abramsdotter allom kunnoght oc witerlighet meth [thette waræ nærde opnæ breff ath wi] hawom fult/ oc alt opburit til fulle nøghæ for mine h[wstrv Birgittæ mødhernæ for hws oc iordh rørligh pænning] oc wrørlica/ hwar thet helzst liggia kan nær eller fiæren oc lathom wi [meth thesso oppno breff war ælsklighæ] fadher herra Abram Brodherssøn qwith oc lædhug oc l[øøs] for [alla meræ maningh och atalan badhæ for mynæ for hwstrv] Birgitte mødhernæ oc swa for thetta forda godz. oc erfdel th[er hennæ til fiøl effther forde her Iønis Falk henna hwsbonde war och] epter henne søn Iønis Falk gudh therra siel hawe i swa mat[ho ath war forde ælslikæ fadher her Abram Brodherssøn] hawer oss wiisth oc wnth for thetta forda goz oc erf[dadel och mynæ hwstrv mødhernæ Bystadh i Nydingh meth alle thes] tillaghor hwar the helzst ligia kan i bygdho oc [wbygdho nær och fiærran enghen wndhen tagno och haffwer forde wor ælsklikæ] fadher herra Abram Brodherssøn os wnth oc wiist [i gardt i Werendhe som hedher Aby meth allæ hans tillagor i bygdho och] wbygdho nær oc fiærre engo wndan taghno [togh meth sodanæ forskæl ath wi forde Thwre Stenssøn och Birgittæ Abrams] dotter hawom wnt oc lænt forda warom elskeligha fadher herra [Abram Brodherssøn forde gardh Aby och allo hans tillagor so] lenge gud honum liwet an tho swa at war forde elskelighe fadher h[er]ra [Abr]am Bro[dherssøn skal giffwæ os hwerth aar 1] swensca march i swo dant mynt nw genght oc geft ær ther i landet ♦ Oc [haffwer gwdh thet beskerth ath han før aff gaar] en iac oc min hustrw tha scal oss antwardhas gardhen som han staar [meth bo och boskap meth rørligh och vrørligh] engo wndantaghno/ ♦ Oc for then stora skal dygdh oc kerlek han til oss hawer oc [ath han os i engo handha matho noghet] brista/ tha hawer han wnth oss thusanda swensca march redho penninge ther ti[l ath hwerkin skal brysthæ i myn hwstrv] mødherne eller i then erfdadel ther henne er til fallen i Danmarch ♦ Oc at th[ennæ forde breff och artikla skal stadwth och obrwd]liket bliwa i alla matho som forscrewet staar tha hengivom wi forda Thure Stenssøn oc Birg[itta Abrams dotther myn hwstrv meth wiliæ oc win] scap wart incighle for thetta breff ♦ Oc bedhiom wi erlighen manna incighle til witnisbyr[dh swa som ær her Thwre Bentzson her Erik] Stensson herra Lawrens Wlfson herra Thomas fan Fizen heng[ie]s [f]or [thet]ta breff ♦ Datum [anno domini m°cd°vii° die sancte Prisce uirginis].

Oversættelse

Vi Ture Stensson, ridder, og Birgitte Abrahamsdatter, min hustru, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med Gud. Vi bekendtgør for alle - såvel fremtidige som nulevende - at vi med vort jaord og vor gode vilje samt efter vore venners og frænders råd og samtykke har opladt vor elskelige fader, hr. Abraham Brodersen, ridder, alt det gods og den rettighed, som min hustru Birgitte, havde arvet i Danmark efter sin ægtemand hr. Jens Falk og sin søn Jens Falk - Gud være deres sjæle nådig - hvor det end er beliggende med huse og jord, ager og eng, skove og fiskevande, mølle og møllesteder vådt og tørt, nær by og fjernet derfra, rørligt og urørligt uden undtagelse. Vi afhænder alt dette gods, disse besiddelser og rettigheder bort fra os og vore arvinger og overdrager det til vor fornævnte elskede fader, hr. Abraham, og hans fremtidige arvinger til evig besiddelse. Skulle det ske, at vor fornævnte elskede fader hr. Abraham gik bort uden i mellemtiden at have fået flere arvinger, så skal fornævnte gods og besiddelser overgå til hr. Jens Falks døtre, Kristine og Katrine og deres arvinger. Vi fornævnte Ture Stensson og Birgitte Abrahamsdatter gør med dette vort åbne brev bekendt og vitterligt for alle, at vi har oppebåret fuld og hel betaling til vor fuldkomne tilfredshed for min hustru Birgittes mødrene gods, for huse og jord, for rørlige og urørlige penge, hvor det end kan ligge, nært eller fjernt. Og med dette vort åbne brev lader vi vor elskede fader, hr. Abraham Brodersen, være kvit og fri og uden ansvar for al yderligere krav og tiltale både hvad angår min fornævnte hustru Birgittes mødrene gods og dette fornævnte gods, nemlig den arvelod, der tilfaldt hende efter hendes ægtemand hr. Jens Falk og efter hendes søn Jens Falk - Gud have deres sjæle - idet vor fornævnte elskede fader, hr. Abraham Brodersen, til gengæld for nævnte gods og arvelod samt for min hustrus mødrene gods har anvist og indrømmet os Byrstad i Njuding med alle dets tilliggender, hvor de end er beliggende, bebygget og ubebygget, nært og fjernt uden undtagelse; endvidere har vor fornævnte elskede fader, hr. Abraham Brodersen, indrømmet og anvist os en gård i Värend, der hedder Åby med alle dens tilliggender af bebygget og ubebygget, nært og fjernt uden undtagelse, dog på det vilkår, at vi fornævnte Ture Stensson og Birgitte Abrahamsdatter har indrømmet og lånt vor elskede fader, hr. Abraham Brodersen, den fornævnte gård Åby med alle dens tilliggender, så længe Gud lader ham leve, men således at vor elskede fader, hvert år skal give os 50 svenske mark i sådan mønt, som er gængse og gangbare der i landet. Hvis Gud har bestemt det således, at han dør før jeg og min hustru, så skal gården overdrages os, sådan som den er med fast ejendom og løsøre med rørligt og urørligt uden undtagelse. For den store venlighed og kærlighed, han nærer til os, og for at han på ingen måde skal svigte sine forpligtelser, så har han undt os 1000 svenske mark i rede penge, for at der hverken skal mangle noget i min hustrus mødrene arv eller for den arvelod, der er tilfaldet hende i Danmark. For at dette brev og disse artikler skal forblive bestandige og ubrydelige i alle henseender, således som skrevet ovenfor, da hænger vi fornævnte Ture Stensson og Birgitte Abrahamsdatter, min hustru, med vor vilje og vort vidende vort segl under dette brev. Vi beder de ærlige mænd, hr. Ture Bengtsson, hr. Erik Stensson, hr. Lars Ulfsson og hr. Thomas von Vitzen om til vidnesbyrd at hænge deres segl under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 på jomfruen sankt Priscas dag.