1407. 7. februar. Helsingborg


Hr. Bent Piik kvitteret sin stedfader hr. Abraham Brodersen og skiftet efter sin moder fru Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Iæc Beynt Piik riddir kænnes thet meth thettæ mit opnæ breff. at thet .i. alla mada som hær æffter fylger talet. giort. oc ænt ær. mellom wælboren man myn ælskelichæ father hær Abram Brotherssøn riddir. oc hans arwingæ pa then enæ sithæ. oc mic oc minæ arwingæ pa then anner sithæ. om wart skifte oc arff. oc giæld oc rætokhed. æffter frwæ Mæretæ myn mother som forde hær Abrams husfro war. hwæs siæl gwth hawæ. pa Helsingborg swa som .i. dagh ær. høghboren førstinnæ. myn nathelich frwæ. drotning Margaretæ. oc flere gothe mæn nærwærende. ♦ Swa at forde hær Abram hawer mic oc minæ arwingæ fult oc alt giort æfter myn wiliæ oc nøye for alt skifte oc arff. oc giæld oc rætokhed som mic oc minæ arwingæ tilfallin ær. æller hær æfter i noger madæ tilfallæ kunne meth forde hær Abram. æfter forde myn mothers døth som fore ær sact ♦ Oc thy ladir iæc oc minæ arwinge forde myn ælskelichæ father hær Abram oc hans arwingæ qwittæ. lethoghæ. løsæ. oc ganskæ orsakæ. fore alt skifte oc arff oc giæld. oc rætokhed. oc fore al stykkæ rørendis oc vrørendis som iæc æller minæ arwingæ kunne meth hanum æller hans arwingæ in kommæ meth .i. nogra madæ æffter forde myn mothers døth æntik .i. wort liff. æller æffter war døth. æynte vndæn tagit .æ. hwat thet hælst. hedir æller ware kan thy mic oc minæ arwingæ. swa fullelichæ fult oc alt skeet. oc giort ær. aff forde hær Abram fore alt thettæ forscrefnæ swa at mic oc minæ fullelichæ. oc wæl. at nøgher .i. allæ madæ som fore ær sact ♦ Oc til mere. wissæn oc bewaring. at allæ thæssæ forscreffnæ stykke sculæ ewerthelichæ swa stathugæ. fasta. oc vbrødelichæ. bliwæ oc holdes .i. alla madæ som fore ær sact tha hawer forde Beynt Piik. riddir mit inzigle meth wiliæ. oc witskap ladit hængiæs fore thettæ breff oc hawer iæc bethit wælbornæ mæn. swa som. ær hær Mawens Munk. hær Erich Bydelsbagh. hær Axil Pætherssøn. hær Niels Strongæssøn. oc hær Thruuet Has. riddere Æsbyorn Dyægn. oc Beynt Knussøn awapn ladæ theres inzigle til witnisbyrd hænges fore thettæ breff ♦ Datum Helsinborgis anno domini. m° cd° vii° secunda feria proxima post festem purificacionis beate Marie uirginis\

Oversættelse

Jeg Bent Piik, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at i alle henseender således som her efter følger, er der i dag på Helsingborg i nærværelse af den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, og flere gode mænd blevet aftalt, afgjort og truffet endelig afgørelse mellem den velbyrdige mand min elskelige fader, hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans arvinger på den ene side og mig og mine arvinger på den anden side angående vort skifte af arv, penge og rettighed efter min moder fru Merete, som var nævnte hr. Abrahams hustru - Gud have hendes sjæl - og nævnte hr. Abraham har fyldestgjort og betalt mig og mine arvinger fuldstændigt efter min vilje og til min tilfredshed for al skifte og arv, penge og rettighed, der er tilfaldet mig og mine arvinger, eller for fremtiden på nogen måde kan tilfalde os sammen med nævnte hr. Abraham efter min nævnte moders død, således som tidligere sagt. Derfor lader jeg og mine arvinger mine nævnte elskelige fader, hr. Abraham, og hans arvinger kvit og fuldstændig fri samt ganske uden ansvar for ethvert skifte samt arv, penge og rettighed, og for alle ting, rørlige og urørlige, der på nogen måde kunne blive mig og mine arvinger til del sammen med ham eller hans arvinger efter min nævnte moders død, enten mens vi lever eller efter vor død, uden undtagelse hvad det så end kaldes eller kan være, thi herfor er jeg og mine arvinger blevet fuldstændigt fyldestgjort og har fået fuld betaling af fornævnte hr. Abraham, så at jeg og mine arvinger er fuldt ud og vel tilfredse i alle henseender, således som det er sagt ovenfor. Til yderligere sikkerhed for og bekræftelse på, at alle disse foranskrevne punkter til evig tid skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes i alle henseender, således som tidligere sagt, har jeg fornævnte Bent Piik, ridder, med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og jeg har bedt de velbyrdige mænd, hr. Mogens Munk, hr. Erik Bydelsbak, hr. Aksel Pedersen, hr. Niels Strangesen og hr. Trued Hase, riddere, Esbern Degn og Bent Knudsen, væbnere, om at lade deres segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Helsingborg 1407 mandagen efter den hellige jomfru Marias renselsesfest.