1407. 13. februar.


Ingeborg Andersdatter, enke efter Albrecht Moltke, overdrager sin og sine børns rettighed i Hillerødholm til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter Aa

Tekst

Item et breff, att Inngeborig Annderszdotter, Albrichtt Mølticks effterleffuerske, antuorder biscop Peder aff Roskild sin egnne oc sine børns deel i dett pant, thennem tilfald effter sinn hosbonde i Hyllerøds holm, oc kendis sig att haffue opboritt fylleste der for. ♦ Datum denn første syndag i faste mcdvii.

Oversættelse

Et brev, at Ingeborg Andersdatter, Albrecht Moltkes enke, overdrager biskop Peder af Roskilde sin egen og sine børns del i det pant i Hillerødholm, som tilfaldt dem efter hendes mand, og hun bekender at have oppebåret betaling derfor. Givet den første søndag i fasten 1407.