1407. 16. februar. Kungsbacka


Hr. Abraham Brodersen skøder til sin stedsøn hr. Bent Piik 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred samt tilbageleverer det pantsatte Rossared.

Tekst efter A:

Tekst

Allæ men som thettæ breff. see. æller høre læses. hilser. iæc Abram Brotherssøn riddir ewerthelichæ meth gwth. ♦ Iæc gør allom kunnockt. swa tilkommendis som nærwærendis at iæc hawer vnt. oc skøt. erlichæn man. myn elskelichæ son. her Beynt Piik riddir thetta. gotz som hær æffter screwit star\ ♦ Først .i. Fiæræhæret .i. Fiæraas sogn\ v. gordhæ .i. Gødæstathæ/ iii. gordha .i. Smedinge\ iii. gordhæ .i. Vbholt\ een gardh .i. Beyntsryth/ een gordh .i. Fawraryth. som Odde vdi <boor>[1] ii. gorthæ .i. Walby .i. then eno boor Anund .i. then anner Iessæ Smyth\ een gordh i Atlathorp som. Esbiørn boor vdi\ een qwærn .i. Hiælmeem. ♦ Item .i. Gellinge sogn\ i. Haafors. een gordh. oc een qwærn. item .i. Thølæ sogn .i. Blisryth. een gardh. som Ienes Iwde boor. vdi item i. Flønnæhæret ii gorthæ. then enæ i. Blakstorp. oc een .i. Fors\ ♦ Alt thettæ forde gotz. meth allom sinom tillagom eynte vndæn tagit. skøder iæc som fore ær sact. vndæn mic. oc minom arwingom[2] . oc vnder forde myn elskælich son her Beynt Piik. oc hans arwingæ. til ewerthelich æyæ. ♦ Item hawer iæc honum vnt. oc opladit. oc friit. oc ubeworthet .i. geen. fongit. Rossaryth meth sinom tillagom ♦ Oc hawer iæc honum qwit. oc aldelis orsakæ ladit fore the .c. løthuc mark. som forde gotz Rossaryth stoto mic til pant fore oc swa fore alt thet thet [3] han hawer aff thet forde gotz opborit mæthen thet mit pant war\ ♦ Oc æræ nogen breff æller finnes. noger stat. hær æffter som iæc hawer nw. æller iæc hawer hafft. til thenne dagh. som pa thet forscrefna gotz Rossaryth. arørende. ær tha lywser iæc thom døth. meth thettæ mit opna breff oc the ængin makt skulæ hawæ æffter thennæ dagin\ ♦ At thettæ skøde. oc allæ thæssæ forscreffnæ articlæ skulæ stathugæ. fasta. oc vbrødelichæ. bliwæ tha hawer iæc forde Abram Brotherssøn riddir. til høgræ. stathfestilsæ. oc forwaring. ladit mit inziglæ. meth wiliæ. oc witskap. hængiæs fore thettæ breff. ♦ Oc bether iæc Swen Thorssøn. oc Gunne Siggessøn. at the ladæ thæres inzigle hænges meth fore. thettæ breff til witnisbyrd. ♦ Datum Konungsbakkæ. anno. domini. mo. cdo. viio. quarta feria post dominicam. Inuocauit.\

1. <boor>] mgl. A. 2. arwingom] tilf. o.l. A. 3. thet ] herefter gentaget thet, gennemstreget A. .

Oversættelse

Jeg Abraham Brodersen, ridder, hilser alle, der ser dette brev eller hører det blive læst, evindelig med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg til den ærlige mand, min elskelige søn, hr. Bent Piik, ridder, har indrømmet og skødet dette gods, som er opregnet herefter. For det første i Fjäre herred i Fjärås sogn fem gårde i Gödestad, tre gårde i Smedinge, tre gårde i Ubbhult, een gård i Bengtsered, en gård i Fagared, som Udde bor i, to gårde i Vallby, i den ene bor Amund og i den anden bor Jens Smed, en gård i Allatorp, som Esbern bor i, og en mølle i Hjälm; fremdeles en gård og en mølle i Håfors i Gällinge sogn og en gård, som Jens Jyde bor i, i Blixered i Tölö sogn; fremdeles to gårde i Flundre herred, en i Blackstorp og en i Fors. Alt dette fornævnte gods med alle dets tilliggelser uden undtagelse skøder jeg som før nævnt bort fra mig og mine arvinger til min fornævnte elskelige søn, hr. Bent Piik og hans arvinger til evig besiddelse. Fremdeles har jeg indrømmet og opladt ham samt frit og upåklaget tilbagegivet ham Rossared med dets tilliggender. Jeg har ladet ham være kvit og aldeles fri for de 100 lødige mark, som fornævnte Rossared var pantsat mig for, og ligeledes for alt det, han har oppebåret deraf, mens det var mit pant. Hvis der for fremtiden er breve eller nogen steder vil kunne findes breve, som jeg enten har nu eller har haft tidligere angående det nævnte gods Rossared, erklærer jeg dem døde med dette mit åbne brev samt, at de ingen gyldighed skal have for fremtiden. For at dette skøde og alle dets foranskrevne artikler skal forblive bestandigt, fast og ubrydeligt, har jeg fornævnte Abraham Brodersen, ridder, til yderligere stadfæstelse og sikkerhed med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev, og jeg beder Svend Tordsen og Gunde Siggesson om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Kungsbacka i det Herrens år 1407 onsdagen efter Inuocauit søndag.