1407. 26. februar. Roskilde


Biskop Peder af Roskilde bekender vedrørende kapitlets trætte med hr. Bjørn Olufsen om Hjortsholm, at man i nærværelse af dronning Margrete var enedes om, at mødes igen inden fjerde påskedag det følgende år og da acceptere dronningens afgørelse som endelig.

Tekst efter Aa:

Tekst

Wy Pæther meth gudhs nathæ byschop i Roskilde kennes meth thettæ wort opnæ breff at wy hafwe i dagh waret i Roskilde for høghboren førstynnæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ meth wælboren man. her Biørn Olafsøn ridderæ vpæ waræ oc wart capitels wæghnæ her Iens Anderssøn her Folmar Iæcopssøn her Magnus Munk oc her Erik Nielssøn ridderæ oc manghe andre gothæ mæn nærwarende ♦ Oc æræ wy nw swo ens worthne fore forde war nadhighæ frwæ drotning Margretæ vm[1] then schyldning som wy oc wart capitel/ forde her Byørn Olafsøn nw schyldæ/ vm/ wppæ kirkenæ weynæ vm Hiortholm/ oc vm thet Hiortholm ær arørende swo at wy æræ blefne wppæ bothæ sidher wither forde war frwæ drotning Margretæ vm thenne forde schyldning ok sculæ wy eller waræ æfterkommeræ eller wort for capitel ok forde her Biørn Olafsøn eller hans arwingæ kommæ fore forde war nathighæ frwæ drotning Margretæ for innen fiærthæ dagh paschæ nw næst kommer vm eet aar/ nar wy her for innen ther vm wordhæ waradhæ at siex vger til foren/ ♦ Ok schulæ wy eller ware æfterkommeræ eller wort forde capitel i Roskilde ladæ oss lighe oc noghæ meth thet oc holdæ thet i alle madæ som forde war frwæ oss tha sigher for rættæ/ vm then forde schyldning vm Hiortholm ♦ Scheer thet oc swo thet forde war frwæ her for innen aff gaar hwilket gudh forbyudhe tha sculæ kommæ fore war nathighæ herre konung Erik og hans rath nar wy worthæ til saghde som fore ær sacht/ ok lade oss ther meth nøghe/ ok holde thet i alle made som han oc hans rath oss tha i mællen fynder for rættæ/ vm thenne forda schyldning vm Hiortholm i allæ madæ som fore screuet star ♦ Ok til mere bewarning oc wissen her vm at allæ stycke æræ swo schethæ oc eens draghnæ oc at wy forde byschop Pæther oc waræ æfterkommeræ oc wart forde capitel al stycke swo haldæ oc gøræ welæ i allæ made som fore screuet star vtan alt archt oc hiælpærædhæ Tha hafwæ wy forde bischop Pæther wort incyghle ladet hænges for thettæ breff ♦ Oc til witnisbyrdh hafwæ wælborne mæn som her ower oc nær hafwæ wæret swo som ær her Iens Anderssøn her Folmar Iacopssøn her Magnus Munk ok her Erik Nielssøn ridderæ ladet theres incigle henges for thettæ breff ♦ Datum Roskildis anno domini mcdo septimo sabbato proximo ante dominicam qua cantatur oculi

1. vm] tilf. o.l. Aa. .

Oversættelse

Vi Peder med Guds nåde biskop i Roskilde bekender med dette vort åbne brev, at vi idag i Roskilde på vore og vort kapitels vegne har været stedt for den højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, sammen med velbyrdige mand, hr. Bjørn Olufsen, ridder, i nærværelse af hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk og hr. Erik Nielsen, riddere, samt mange andre gode mænd. Og i vor fornævnte frues, dronning Margretes tilstedeværelse er vi nu blevet enige vedrørende den gæld, vi og vort kapitel på kirkens vegne er skyldige hr. Bjørn Olufsen angående Hjortsholm og, hvad der hører til Hjortsholm, således at vi på begge sider forbliver hos vor frue, dronning Margrete, vedrørende denne nævnte gæld, og vi eller vore efterkommere eller vort fornævnte kapitel og fornævnte hr. Bjørn Olufsen eller hans arvinger skal møde for vor nådige frue, dronning Margrete, inden førstkommende fjerde påskedag om eet år, når vi forinden er advarede seks uger i forvejen; og vi eller vore efterkommere eller vort nævnte kapitel i Roskilde skal lade os nøje med og være tilfredse med og i alle henseender overholde det, som vor nævnte frue da afgør som ret vedrørende den fornævnte gæld angående Hjortsholm. Skulle det ske, at vor fornævnte frue forinden afgår ved døden - hvad Gud forbyde - så skal vi møde for vor nådige herre, kong Erik, og hans råd, når vi bliver tilsagte, sådan som tidligere nævnt, og vi skal være tilfredse med og i alle henseender overholde det, som han og hans råd da afgør som ret os imellem vedrørende den nævnte gæld angående Hjortsholm på alle punkter sådan som foran står skrevet. Til større bekræftelse og sikkerhed for, at alt er sket på denne måde, og at der således er opnået enighed, samt at vi fornævnte biskop Peder, vore efterkommere og vor nævnte kapitel i alle henseender vil overholde og fuldbyrde disse artikler, som står skrevet foran, uden al svig og list, så har vi biskop Peder ladet vort segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd har de velbyrdige mænd, som har medvirket og været til stede, nemlig hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Mogens Munk og hr. Erik Nielsen, riddere, ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1407 lørdag før den søndag, da man synger Oculi.