1407. 2. marts. Ringsted


Hr. Folmer Jakobsen skøder på Sjællands landsting gården Højstrup med alle tilliggender til dronning Margretes repræsentant Klaus Skinkel, efter at han tidligere har skødet den til hende på rettertinget og ladet landsdommeren for Sjælland gøre det på landstinget.

Tekst efter Aa:

Tekst

Iæk Folmar Iacopssøn ridderennes thet meth thettæ mit opne breff at æfter thet at then gardh Høyghsthorp i Stæfuenshæreth i Syeland liggende meth byen Høyghsthorp oc møllen i then samme stadh meth all thes tilliggelsse kom i min deel oc skifte foræ min fætherne æfter min father her Iacop Olæfssøn hwes syæll gudh haue tha hauer iæk til foren skøøt høyghboren førstinne min nadhighe frue drotning Margretæ then forde gardh Høyghsthorp oc by oc mølle meth all thes tilliggelsse oc meth alt thettæ goths som her æfter star screuit swosom er i Lund i forde Stæfuenshæreth en gardh som giuer halft annet pund korn vm aret til landgilde i huilken Hemming bothe item en gardh som giuer thry pund korn vm aret til landgilde i huilken Bothild bothe item en gardh som giuer en skilling grot vm aret til landgilde i huilken Nisse Ionssøn bothe item en gardh som gifuær sywtten grote vm aret til landgilde i huilken Kirstine Andersse bothe item en gardh som giuer en skilling grot vm aret til landgilde i huilken Bay bothe item en gardh som gifuer een tunne sild vm aret til landgilde i huilken Niels Inguarssøn bothe item en gardh som giuer tw pund korn vm aret til landgilde i huilken Pæther Brwn bothe item en gardh som giuer tw pund korn vm aret til landgilde i huilken Pauel Nielssøn bothe item en gardh som giuer thry pund korn vm aret til landgilde i huilken Iacop Ottessøn bothe item en gardh som gifuer tw pund korn vm aret til landgilde i huilken Pæther Kløff bothe item i Gefnowe en gardh som giuer en øræ korn vm aret til landgilde i huilken Asscer bothe item en gardh som gifuer en øræ korn vm aret til landgilde i huilken Pæther Frøydh bothe item en gardh som giuer en skilling grot vm aret til landgilde i huilken Iæppe Dyækn bothe item en gardh som giuer tw pund korn vm aret til landgilde i huilken Oleff Ienssøn bothe item two ødhe fiærthunge som plæye at gifue firæ pund korn vm aret til landgilde item en gardh som giuer siæxten grote vm aret til landgilde i huilken Iens Nielssøn bothe item en gardh som giuer siæxten grote vm aret til landgilde i huilken Iens Hemmingssøn bothe item en gardh som giuer siexten grote vm aret til landgilde i huilken Olæff Nielssøn bothe item en gardh som giuer siexten grote vm aret til landgilde i huilken Throuels bothe item en ødhe gardh som plæyer at skilde en øræ korn vm aret til landgilde item en gardh som giuer siexten grote vm aret til landgilde i huilken Pæther Giruessøn bothe item en gardh som giuer en skilling grot vm aret til landgilde i huilken Anders bothe item i Lithersløff en gardh som giuer tw pund korn vm aret til landgilde i huilken Eskill bothæ item i Legistoftæ en gardh som giuer een halff tunne smør vm aret til landgilde i huilken Pæther Nielssøn bothe item i Magleby en gardh som skylder tw punnd korn vm aret til landgilde i huilken Iohanne Schows bothe item i Ræthinge two gardhe som giue siex pund korn vm aret til landgilde item i Lille Hæddinge en gardh som gifuer tw pund korn vm aret til landgilde item then gardh som Pawel i Lund boor wti som giuer tw pund korn vm aret til landgilde huilken gardh iæk forde Folmer Jacopssøn fik aff min brodher her Anders Iacopssøn riddere item then halue gardh i Hafneløfue som iæk fik aff Anders Nielssøn aff Asedale meth all oc hwor besunderlich thenne forscrefne gardhs Høyghsthorp oc gotsses tilliggelsse aghræ ænge schowe fiskewatn fægange møller oc møllestadhe wat oc thywrt ødhe oc bygdt rørende og wrørende ænkte vnden taghet e hwat thet hælst heder æller er ♦ Alt thettæ forscrefnæ meth all thes tilliggelsse hauer iæk forde Folmar Iacopssøn riddere til foren skøt for min frue drotning Margretæ bothe vpa ræterething oc anner stadh swo oc i høste nu næst war tha befalethe iæk lands domeren i Syeland at skøde forde min frue drotning Margrete vpa lands thinget i Syeland alt thettæ forscrefnæ vpa minæ weynæ huilket han oc giorthe oc skøte Clawes Skinkel thet vpa hænnes weynæ ♦ Tha kænnes iæk meth thettæ samme mit opne breff at iæk nu aff gudhs nadhe heell oc heellbreydhe meth ia oc gothwilghe aff hænder til æyner oc skøter i dach vpa Sielands faræ lands thing forde min nadhighe frue drotning Margretæ oc forde Clawes Skinkel som nw er forde min frue køkemestere vpa forde min frues weynæ thet forde Høyghsthorp meth alt thettæ forscrefnæ fran mik oc minæ arwinge oc til forde min nadhighe frue drotning Margretæ og hennes arwinge oc æfterkomeræ æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil til ewinnelich eyæ ♦ Oc kænnes iæk mik æller minæ arfwinge ængen ræticheet æller tiltalen at haue æller i noghræ made her æfter haue scule til thet forscrefnæ Høyghsthorp æller til noghet aff alt thettæ forscrefnæ thy at mik er swo fulleleghe fult oc alt scheet oc giort æfter min wilghe oc nøye foræ thettæ forscrefnæ Høyghsthorp oc foræ alt thettæ forscrefnæ aff forde min nadhighe frue drotning Margretæ swo at mik oc minæ arfuinge fulleleghe oc wel at nøyer ♦ Item tilbinder iæk mik oc minæ arfwinge at frii oc heemblæ oc ordhgrant at gøre forde min frue drotning Margretæ oc hænnes arfwinge oc æfterkomeræ æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil thet forscrefnæ Høyghsthorp meth alt thettæ forscrefnæ foræ hwor mans tiltalen som thet kan i noghræ made meth ræte vpa tale ♦ Item all the breff som iæk togh æller scriue loot æller screfnæ wordæ vm thettæ forscrefnæ Høyghsthorp æller vm alt æller noghet aff thetta forscrefnæ tha thet wardh forde min frue til pant sæt æller the stund thet war forde min frues pant oc før æn iæk hænne thet skøte som mik æller minæ arfwinge kunne i nogher made til gothe komme vm thettæ forscrefnæ e hwat hælder thet er konungxbreff æller anner breff the breff mæler iæk døthe oc machtløsæ meth thettæ mit opne breff ♦ Oc e hwat breff som her æfter finnes kunne som lude æller røre vpa thet forde Høyghsthorp æller vpa noghet aff alt thettæ forscrefnæ e nar the screfne æller gifne ære oc e huro the helst ludæ the scule forde min nadhighe frue drotning Margretæ oc hænnes arfwinge oc æfterkomere æller hwem hwn thet vnnæ eller lade wil til gagn oc gothæ komme i alle made vm thettæ forscrefnæ oc ængen stadh til hinder æller schathe i noghræ made ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn vm alle thisse forscrefne stycke at all stycke swo skethe oc giorthæ æræ oc at iæk thet forscrefnæ Høyghsthorp meth alt thettæ forscrefnæ swo til æynet oc skøt hauer forde min frue drotning Margrete oc at all stycke scule ewerdeleghe oc wgencalleleghe swo stadhughe faste oc wbrødeleghe bliue oc haldes i alle made æfter thy som fore screuit star tha hauer iæk forde Folmar Iacopssøn riddere mit incigle meth wilghe oc witscap ladet hengæs fore thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe oc wælborne mæn som her ouer oc nær haue wæret at all stycke swo skethe oc giorthæ ære i alle made som fore screuit star swosom er Iønes Gørstinge lands domere i Syeland her Anders Olæfssøn aff Næsby oc her Iens Schafue riddere her Niels Pæther aff Northorp præst Marquadh Buk Iens Skytte aff Sandby Henrik Gamel aff Farendløsæ Aghe Bossøn som foghet er i Tureby oc Iens Nielssøn som foghet er i Harestadhe ladet theres incigle hængis foræ thettæ breff ♦ Datum Ringstadis in placito generali Sielandie anno domini milesimo quadringentesimo septimo feria quarta proxima ante dominicam qua. cantatur letare in medio quadragesime.

Oversættelse

Jeg Folmer Jakobsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at eftersom gården Højstrup i Stevns herred på Sjælland med byen Højstrup og møllen sammesteds med alt deres tilliggende blev min del og blev mig tilskiftet som min fædrene arv efter min fader, hr. Jakob Olufsen, hvis sjæl er hos Gud; så har jeg tidligere skødet den højbårne fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, denne gård Højstrup med by og mølle og alt deres tilliggende tillige med det gods, som står opregnet nedenfor, nemlig: i Lund i fornævnte Stevns herred en gård, som giver halvandet pund korn i landgilde om året, som Hemming boede i; en gård, hvor Bodil bor, de som giver tre pund korn; en gård, hvor Niels Jonsen bor, de som giver en skilling grot; en gård, hvori Kristine Anders'es bor, de som giver 17 grot; en gård, hvori Bay bor, de som giver en skilling grot; en gård, hvori Niels Ingvarsen bor, de som giver en tønde sild; en gård, hvori Peder Brun bor, de som giver to pund korn; en gård, hvori Povl Nielsen bor, de som giver to pund korn; en gård, hvor Jakob Ottesen bor, de som giver tre pund korn; en gård, hvori Peder Kløv bor, de som giver to pund korn; i Gevnø en gård, hvori Asser bor, de som giver to øre korn; en gård, hvori Peder Frodesen boede, som giver en øre korn; en gård, hvori Jakob Degn boede, som giver en skilling grot; en gård, hvori Oluf Jensen boede, som giver to pund korn; to øde fjerdinger, som plejer at give fire pund korn en gård, hvori Jens Nielsen boede, som giver 16 grot; en gård, hvori Jens Hemmingsen boede, som giver 16 grot; en gård, hvori Oluf Nielsen boede, som giver 16 grot; en gård, hvori Troels boede, som giver 16 grot; en øde gård, som plejer at betale en øre korn; en gård, hvori Peder Giriesen boede, som giver 16 grot; en gård, hvori Anders boede, som giver en skilling grot; en gård i Lyderslev, hvori Eskil boede, som giver to pund korn en gård i Lejestofte, hvori Peder Nielsen boede, som giver en halv tønde smør; en gård i Magleby, hvori Johanne Skovs boede, som betaler to pund korn; to gårde i Ringe, som giver seks pund; en gård i Lille Heddinge, som giver to pund korn; den gård i Lund, som Povl bor i, som giver to pund korn; og som jeg fornævnte Folmer Jakobsen fik af min broder, hr. Anders Jakobsen, ridder; den halve gård i Havnelev, som jeg fik af Anders Nielsen af Asdal; sammen med foran skrevne gård Højstrup og dette gods' samtlige tilliggender: agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, rørligt og urørligt uden nogensomhelst undtagelse, hvad det end hedder eller er. Alt det foran skrevne med alle tilliggender har jeg fornævnte Folmer Jakobsen, ridder, tidligere skødet til min fornævnte frue, dronning Margrete, både på retterting og andetsteds, og nu næstforledne høst befalede jeg landsdommeren på Sjælland at skøde min fornævnte frue, dronning Margrete alt dette på Landstinget på Sjælland på mine vegne, hvilket han også gjorde og skødede det til Klaus Skinkel på hendes vegne. Derfor erkender jeg nu med dette mit samme åbne brev, at jeg nu af Guds nåde rask og ved helbred med mit jaord og min gode vilje afhænder, overgiver og skøder i dag på Sjællands landsting Højstrup med alt det foran skrevne til min nådige frue, dronning Margrete, og fornævnte Klaus Skinkel, som nu er min frues hofmester, på fornævnte min frues vegne fra mig og mine arvinger til min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem hun vil give det eller overlade det, til evig besiddelse. Og jeg erkender, at jeg og mine arvinger ikke har nogen ret eller, eller ret til tiltale overhovedet til Højstrup eller noget af alt dette foran skrevne fra nu af. Thi jeg er for Højstrup og alt dette foran skrevne efter min vilje og tilfredshed blevet fuldkomment fyldestgjort, og der er sket mig fuld billighed af min nådige frue, dronning Margrete således at jeg og mine arvinger er stillet fuld tilfreds. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og hjemle min frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun giver eller overlader det, fornævnte Højstrup med alt det foranskrevne mod tiltale fra hvemsomhelst som med nogen ret kan rejse sag derom, samt til punkt og prikke at opfylde alt. Alle de breve, som jeg tog eller lod skrive eller blev skrevet om dette Højstrup, om alt eller om noget af det foran skrevne, da det blev sat min fornævnte frue i pant, eller mens det var hendes pant, før jeg skødede hende det, som på nogen måde kan komme mig eller mine arvinger til gode angående dette, hvad enten det er kongebreve eller andre breve, så erklærer jeg dem med dette mit åbne brev for døde og magtesløse. Og hvilke breve, som herefter skulle kunne findes lydende på eller angående fornævnte Højstrup eller noget af alt det foran skrevne, hvornår de end er skrevne eller givne, og hvordan de end lyder, så skal de i alle henseender komme min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun vil give eller overlade det, til gavn og nytte og ingenlunde til hinder eller skade på nogen måde. Og til større sikkerhed og vished for alle de ovennævnte artikler, at alle punkter er sket og foregået på omtalte måde, og at jeg har overgivet og skødet fornævnte Højstrup sammen med alt det foranskrevne til min frue, dronning Margrete, og at alle punkter skal stå evigt og uigenkaldeligt fast og ubrydeligt overholdes i enhver henseende, som foran står skrevet, så har jeg fornævnte Folmer Jakobsen, ridder, med min vilje og mit vidende ladet mit segl hænge under dette brev. Til vidnesbyrd har hæderlige og velbårne mænd, som har været til stede her og overværet, at alle artikler er sket og foregået i enhver henseende, som foran står skrevet, nemlig Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, hr. Anders Olufsen af Næsby og hr. Jens Skave, riddere, hr. Niels Pedersen af Nordrup, præst, Markvard Buk, Jens Skytte af Sandby, Henrik Gamel af Faringsløse, Ove Boesen, som er foged i Tureby, og Jens Nielsen, som er foged i Harrested, ladet deres segl hænge under dette brev. Givet i Ringsted på Sjællands landsting i det Herrens år 1407 onsdag før den søndag, da man synger Lætare, som er midfastesøndag. (4. søndag i fasten).