1407. 2. marts.


Tue Nielsen af Gäsnäs og hans hustru Sofie Jensdatter skænker en gård i Vällingetorp til Vällinge kirke brevet har øjensynlig foreligget i to udfærdigelser, hvoraf den ene var i ærkebiskoppens, den anden i kapitlets varetægt

Tekst efter registraturerne

Tekst

Thue Nielszenn aff Giørsznesz och hans høstrues Sophie Iensdaathers schiøde breff paa enn gaardt wdi Wellingetorp till Wellinge kircke wdi Lugude herridt. ♦ Datum mcdvii.

Tuæ Nilsons af Giersnäs och hans hosfrø Sophia Iönsadotter uthgifne till Wællings kyrckia i Leethgutha (!) häradt liggiandes ther sancti Laurentz är till wighit donations breef på een gård som kallas eena fæsta ther ligger i Wællingetorp ther snimpst på bothe Pehr Nilson ♦ Dat. feria quarta proxima ante dominicam mediæ quadragesimæ 1407.

Tue Nilszons i Giersnäs uthgifne åth Wällinge kyrckia donation på een gård kallas fæst liggiandes i Wællingztorp. ♦ Dat. 1407.

Tuæ Nilszon af Giersznäs med sin huusfrus samptycke hafwa gifwet till Wällinga kyrckia i Luggude häradt een gård kallas Wæra och een fästa som ligger i Wällingztorp. ♦ Dat. 1407 med 6 sigill.

Tuæ Nilszons af Girsznæs wäpnares uthgifne donations breef åth Wællinge kyrckia uthgifwet angående en gård kallas fæsten liggiandes i Wællingstorp. ♦ Dat. 1407.

Oversættelse

Tue Nielsen af Gäsnäs og hans hustru Sofie Jensdatters skødebrev på en gård i Vällingetorp til Vällinge kirke i Luggude herred. Givet 1407.

Gavebrev udstedt af Tue Nielsen af Gäsnäs og hans hustru Sofie Jensdatter til Vällinge kirke i Luggude herred, hvilken er indviet til sankt Laurentius, på en gård, som kaldes et fæste, i Vällingetorp, hvor Peder Nielsen senest boede. Givet onsdagen inden midfastesøndag 1407.

Gave, udstedt til Vällinge kirke af Tue Nielsen af Gärsnäs, på en gård, som kaldes fæste, og som ligger i Vällingetorp. Givet 1407.

Tue Nielsen af Gärsnäs har med samtykke af sin hustru givet Vällinge kirke i Luggude herred en gård, som kaldes Wära, og et fæste, som ligger i Vällingetorp. Givet 1407 med 6 segl.

Gavebrev, udstedt af Tue Nielsen af Gäsnäs til Vällinge kirke, angående en gård, som kaldes fæste, og som ligger i Vällingetorp. Givet 1407.