1407. 5. marts. Skånes landsting


Landstingsvidne, at Asser Olufsen, Gunnar Gunnarsen og Jakob Bentsen solgte og skødede alt det gods i Skåne, som de havde arvet efter Gøtmar og Bent Abrahamsen, til Peter Nielsson af Piksborg på hr. Abraham Brodersens vegne; samt at Jon Andersen, borgmester i Lund, til samme afhændede og skødede en gård i Värmö i Rönnebergs herred.

Tekst efter A:

Tekst

Alla mæn thættæ breff høræ eller se. heelsæ wi NielsScriwæræ lanssdomare i Scane Ion Anderssøn bwrghæmæstæræ i Lund Magnus Baad foghut i Lund Thryels Gøtssønbyman i Lund Swen Mwse oc Niels Iæcobsøn oc Swen Oderssøn wæpnæræ. ewinnærlegæ meth wor herræ ♦ Thet scal alla mæn veterlict wara nærwærændæs oc commasculændæs. at aret æfter gutz føthilsæ timæ thusanda ar firæhundrath ar pa thet siwndæ ar pa mith fastæ liowordagh. waro skikkathe pa Scane lanssthing fore oss oc flere gothe mæn. Ascer Olafsøn Gunnar Gunnarssøn o[c I]æo[c I]æcob[1] Bæintsøn saalde scøtto oc i hænder befalathe til ewerdelig ævæ Pæthær Nielsøn af Piiksbwrgh awapn pa hærræ Abram Brothirsøns wægnæ riddæræ al rættikheed i al gotz e hwor the hæltz i Scane ligge sum thøm ær til fallin i arff æfter Gøtmar Abramsøns døth oc Bæint Abramsøns døth. ♦ Oc withir kændis thøm ther fore. folt wærth oc alt. at hawa opbarit æfter thorræ noyæ. ♦ Oc withir bwndo thøm oc thorra arwingæ. fornæfndæ hær Abram oc hans arwingæ the for gotz at fri oc heemblæ fore hwors manns til tall oc fore alla ther vppa kunnæ tala ♦ Framdelis kungøræ wi/ at vppa thæn samma dagh oc pa samma lanssthing war skikkæthær fore oss oc flere gothe mæn Ion Anderssøn bwrghæmæstæræ i Lund. afhænde oc scøtte fornæfnde Pæther Nielsøn. pa for hær Abram Brothirsøns wægnæ een garth i Wærmæ liggændæ i Rønæbæræheret hwilkin han sathe. at førræ hafthe warit i thre gartha. oc nu æræ lagthæ til samman i een. meth alla thæn gartz tilliggilse swa sum agær oc æng oc fægang. hws oc iorth waat oc thiwrt. rørande oc vrørande hwat thet kan hæltz næfnæs æncte vndan takit oc withirkændis sik ther fore. folt wærth oc alt. at hawa opbarit æfter sinæ nøyæ ♦ Oc bant sik til oc sinæ arwingæ. for hær Abram Brothirsøn oc hans arwingæ the fornæfndæ gotz. meth alla thorræ tilligilse at fri oc at fri oc hemble[2] fore allæs illælse æller til tall. ♦ Til witnisbyrth hængæ wi waar inssigle fore thættæ breff. sum giwit ær/ aar oc dagh oc stath sum fore ær sakt.

1. o[c I]æcob] bogstaverne c I afslidte A. 2. at fri oc hemble] tilf. o.l. med skriverens hånd A. .

Oversættelse

Vi Niels Skriver, landsdommer i Skåne, Jon Andersen, borgmester i Lund, Svend Muse, Niels Jakobsen og Svend Odersen, væbnere, hilser alle, der hører eller ser dette brev evindelig med vor Herre. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at år 1407 efter Guds fødsel på midfastelørdag fremstod Asser Olufsen, Gunnar Gunnarsen og Jakob Bentsen for os og flere gode mænd på Skånes landsting og solgte og skødede al rettighed i alt gods, hvor det end er beliggende i Skåne, der er tilfaldet dem som arv efter Gøtmar og Bent Abrahamssønners død, og gav Peter Nilsson af Piksborg, væbner, på hr. Abraham Brodersen, ridders vegne det i hænde til evig besiddelse. De erkendte at have oppebåret fuld og hel betaling derfor til deres tilfredshed. De forpligtede sig selv og deres arvinger til at fri og hjemle fornævnte hr. Abraham og hans arvinger det fornævnte gods for tiltale fra hvemsomhelst og for alle, der kunne rejse krav derpå. Fremdeles bekendtgør vi, at samme dag på samme landsting fremstod Jon Andersen, borgmester i Lund for os og flere gode mænd og afhændede og skødede til fornævnte Peter Nilsson på fornævnte hr. Abraham Brodersens vegne en gård i Värmö i Rönneberg herred som han sagde tidligere havde været tre gårde, men nu var lagt sammen til een, med al gårdens tilliggende, nemlig ager, eng og græsgang, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, hvordan det så end benævnes. Han erkendte at have oppebåret fuld og hel betaling derfor til sin tilfredshed. Han forpligtede sig selv og sine arvinger til at fri og hjemle fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger det fornævnte gods med alle dets tilliggender for klage og tiltale fra alle og enhver. Til vidnesbyrd hænger vi vore segl under dette brev, der er givet år, dag og sted som nævnt ovenfor.