1407. 6. marts.


Rigild Puge af Alstrup og hans hustru Sofie skænker Viborg bispestol deres gods i Højslev sogn for sjælemesser.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus præsens scriptum cernentibus. Rigild Puge de Alstrup armiger et Sophia filia domini Nicolai Iacobi quondam militis de Elkier coniuges. salutem in domino. ♦ Ad noticiam singulorum deducimus in his scriptis quod cum reuerendus in Christo pater dominus Lagho dei gratia[1] * episcopus Vibergensis de consilio dilecti sui capituli obligauit se et suos successores anniuersarium diem obitus nostr<i>[2] facere teneri et missas celebrari cum quatuor sacerdotibus in ecclesia cathedrali Vibergensi in remedium et salutem animarum nostrarum et parentum nostrorum perpetuis temporibus semel in anno prout coram deo uoluerint in extremo iudicio respondere. ♦ Insuper idem dominus Lagho episcopus obligauit se et suos successores per suas ap<er>tas[3] literas ad soluendum nobis triginta marcas argenti in bonis denariis et d<atiu>is[4] infra natiuitatem Christi iam proximo sequentem amicabiliter persoluendas pro bonis infrascriptis ♦ Idcirco nos Rigild Puge de Alstrop et Sophia Nielsdatter coniuges predicti cupientes saluti animarum nostrarum nostrorumque parentum salubriter prouidere ad mensam episcopi Vibergensis bona nostra Holmgaard[5] et Svenstrop una cum omnibus bonis aliis in parochia Høgløf et prouincia Fiensherret. item ædificata et desolata quæ quidem bona dominus Nicolaus Iacobi de Elkier miles quondam possidebat nobis iure hæreditario legaliter aduoluta cum omnibus suis pertinentiis cum agris pratis syluis pascuis piscatura molendinis humidis et siccis nil excepto damus legamus scotamus et libere resignamus per presentes iure perpetuo possidenda obligantes nos et hæredes nostros præfato domino Laghoni episcopo et suis successoribus omnia bona prædicta apropriare et ab impetitione quorumcunque penitus liberare ♦ Item obligamus nos et hæredes nostros ad scotandum præfato domino Laghoni episcopo et suis successoribus omnia et singula bona prædicta in <gener>ali[6] placito Vibergensi quandocunque per ipsum uel suum successorem fuerimus requisiti. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra[7] præsentibus sunt appensa una cum sigill<is> discretorum dominorum Petri Martini, Pal<n>onis[8] Kirt[9] militum, Iacobi Kirt[10] et Erici Henrichsøn armigerorum ♦ Datum anno domini. m. quadringentesimo septimo dominica <m>ediæ[11] quadragesimæ.

1. dei gratia] gratia dei Aa. 2. nostr<i>] nostra Aa. 3. ap<er>tas] aptas med glemt forkortelsesstreg Aa. 4. d<atiu>is] drachmis Aa. 5. Holmgaard] Holmgaard ut Aa. 6. <gener>ali] qvali, ved fejllæsning af gnali, Aa. 7. nostra] herefter gentaget nostra Aa. 8. Pal<n>onis] Palmonis Aa. 9. Kirt] Kihk Aa, -hk senere rettet med blyant til rt Aa. 10. Kirt] rettet således med blyant fra Kirch Aa. 11. <m>ediæ] quediæ, med blyant rettet til que dicitur Aa. .

Oversættelse

Rigild Puge af Alstrup, væbner, og hans ægtefælle Sofie, datter af hr. Niels Jakobsen af Elkær, fordum ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Med dette brev bringer vi det til de enkeltes kundskab, at den ærværdige fader i Kristus hr. Lave, af Guds nåde biskop i Viborg, efter sit kære kapitels råd forpligtede sig og sine efterfølgere at lade holde en årtid på vor dødsdag og til at lade afholde messer med fire præster i domkirken i Viborg een gang om året til evig tid til bod og frelse for vore og vore forfædres sjæle, således som de vil stå til ansvar over for Gud ved den yderste dom. Fremdeles forpligtede samme biskop Lave sig og sine efterfølgere ved sit åbne brev til at betale os 30 mark sølv i gode og gængse penge, som i venskabelighed skal betales inden førstekommende 25. december til gengæld for det nedennævnte gods. Vi Rigild Puge af Alstrup og Sofie Nielsdatter, fornævnte ægtefæller, der ønsker at sørge for vore egne og vore forfædres sjæles frelse på frelsebringende måde, skænker, testamenterer og skøder derfor samt overdrager frit med dette brev til Viborg bispebord med ret til at besidde det evigt vort gods Holmgård og Svenstrup med alt andet gods i Højslev sogn i Fjends herred, såvel bebygget som øde; hvilket gods hr. Niels Jakobsen af Elkær, ridder, fordum besad og på lovlig vis ifølge arveretten er tilfaldet os sammen med alle dets tilliggender agre, enge, skove, græsgange, fiskevande og møller, vådt og tørt uden undtagelse, idet vi forpligter os og vore arvinger til at hjemle fornævnte hr. biskop Lave og hans efterfølgere alt det fornævnte gods og til fuldstændigt at frigøre dem fra krav fra hvemsomhelst. Endvidere forpligter vi os og vore arvinger til at skøde fornævnte hr. biskop Lave og hans efterfølgere alt det fornævnte gods hver især på Viborg landsting, nårsomhelst vi af ham eller hans efterfølger bliver forlangt dertil. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, herrerne Peder Mortensen og Palle Kirt, riddere, Jakob Kirt og Erik Henriksen, væbnere. Givet i det Herrens år 1407 på midfastesøndag.