1407. 7. marts.


Synde Jakobsen og hans hustru Tove Santesdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods, som Tove fik i morgengave af sin første mand Knud Simonsen eller arvede efter sin datter Cecilie.

Tekst efter A:

Tekst

Iæc Siunde Iæcobssøn oc iæc Towæ Santes dotter som hans husfro ær. wi bothe nw. forde kænnes fore ale meth thetta wort opna breff. at vi meth wiliæ oc samthøkke. æffter ware weners. oc frænders rath. hawa opladit oc vnt ærlichæn man her Abram Brotherssøn riddære oc hans arwom alt thet gotz. som Knut Simonssøn gwth hans siæl hawe mich forde Towe gaff til morgengawæ. meth breff. oc allan rætokhet. som iæc thet haffthe. ♦ Item hawa wi vnt ok opladit. forde her Abram Brotherssøn oc hans arwom. allan then arff. oc rætokhet som mic forde Towæ til fiol. at arwæ æfter myn dotter. Ciciliæ. som ær i. iord. hws. skow. mark. fiskæwatn. oc i. wadæ. oc thørræ. hwat thet hælst ær. æller. nefnes kan. æynte vndan tagit. som mic æffter forde myn dotter. Ciciliæ gwth henne siæl hawe burthæ at ærwæ/ ♦ Ok aff hendom wi oss. bothe forde Siunde Iæcobssøn oc Towæ. hans husfro. oc warom arwom. alt. thettæ forscrefnæ gotz oc rætokhet. oc til æynom wi. oc skødom thet forde her Abram Brotherssøn oc hans arwom til ewerthelich æyæ. ♦ Oc kænnes wi at forde her Abram Brotherssøn hawer oss. fore alt. thettæ forscrifnæ. swa fult fore giort. at oss. aldelis wæl. at nogher. ♦ Oc. tilbindom wi oss. oc ware arwæ. forde her Abram Brotherssøn oc hans arwom. hymlæ. og tilstaa. fore hwars mans tiltall alt thettæ forscrifnæ gotz. oc rætokhet/ ♦ Til mere wissæ. hauer iæk forde Siunde Iæcobssøn mit inzigle. hænkt fore thettæ breff. oc aff. thy at forde myn husfro. Towæ. æy hauer inzigle. tha bethoms wi bothe. stathsins. i. Halmstathæ inzikle meth hær. fore til witnisbyrdh. ♦ Datum anno domini mo. cdo. viio. die sancti Thome de Aquino confessoris.\

Oversættelse

Jeg Synde Jakobsen og jeg Tove Santesdatter, hans hustru, begge vi forannævnte bekender for alle med dette vort åbne brev, at vi med vor vilje og samtykke efter vore venners og frænders råd har opladt og indrømmet den ærlige mand, hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans arvinger alt det gods, som Knud Simonsen - Gud have hans sjæl - gav mig fornævnte Tove i morgengave, med brev og al den ret, hvormed jeg besad det. Fremdeles har vi indrømmet og opladt nævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger al den rettighed og arv, som det tilkom mig fornævnte Tove at arve efter min datter Cecilie, nemlig i jord, huse, skov, marker, fiskevande, vådt og tørt, hvad det end er, og hvordan det end benævnes, uden undtagelse alt det, jeg burde arve efter min nævnte datter Cecilie - Gud have hendes sjæl. Vi fornævnte Synde Jakobsen og Tove, hans hustru, afhænder fra os og vore arvinger alt det føromtalte gods og alle rettigheder, og vi overgiver det og skøder det til fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger til evig besiddelse. Vi erkender, at fornævnte hr. Abraham Brodersen har fuldstændigt fyldestgjort for alt dette foranskrevne, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Vi forpligter os og vore arvinger til at hjemle fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger alt dette foranskrevne gods og disse rettigheder og til at stå frem på tinge mod tiltale fra hvemsomhelst. Til større sikkerhed har jeg fornævnte Synde Jakobsen hængt mit segl under dette brev, og eftersom min fornævnte hustru Tove intet segl har, beder vi begge, at Halmstad bysegl hænges herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1407 på bekenderen sankt Thomas Aquinas dag.