[1407. Omkring 9. marts].


Hr. Anders Olufsen af Næsby skøder på rettertinget dronning Margrete alt det gods, der tilfaldt ham med hans hustru Margrete.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Item eth konings bref giffuit pa retter tingh at her Anders Olssøn aff Nesby scøtæ d. M. alle syt gotz och rettigheit som hannum tilfeel pa hans husfrwes weghne frwe Margrete her Benedicti Aleuels datter pa Krøginge i hwor tet ligger i Danmark.

Ittem et breff ad her Anders Oluffszen aff Nesby haffuer sold d. M. alt godtz som han erffuede met sin hustru frue her Benedictes van Anefeldtz datter epther fader oc moder.

Oversættelse

Fremdeles et kongebrev, givet på rettertinget, at hr. Anders Olufsen af Næsby skødede dronning Margrete alt sit gods og den rettighed, som tilfaldt ham på hans hustrus vegne fru Margrete, her Benedikt Ahlefelds datter, på Krønge, hvor det end ligger i Danmark.

Fremdeles et brev, at hr. Anders Olufsen af Næsby har solgt dronning Margrete alt det gods, som han arvede med sin hustru fru[A] hr. Benedikt v. Ahlefelds datter efter fader og moder.

A. navnet er udeladt.