1407. 13. marts. Laholm


Kristine Odda sælger til Povl Jensen det gods i Skåne og Halland, som hun arvede efter Kristine Kåre

Tekst efter Aa:

Tekst

Iak Christina Odda, kännes med mina närwarende öpna brefwe, att haffwa salt effter mina fränder ok wena råth en hederlik man ogh ærlek Påwell Iönison mitt gooz medh rättin, huilket godz iak rättelika ärffde effter Christina Kåra, swåsum är en fiära deel i Kätelstorp och Kätelstorpa fång i Wämundaharadh i Skåne, iten en fiära deel i twå gåra i Hedinbiera[1] , en fiera deel i en gåår i Trälsryt i Högx häradh i Syndra Hållandh, item en fiera deel i en gåår i i Stamnaryt, en fiära deel i en gåår i Grämetwna, ogh en fiera deel i en gåår i Spannarp i Himle herradha i Norra Hålland. ♦ Item vm mera godz spyrias kan, aff thet godz Christina Kåra åtte medh all rättheet som är försaukt medh alt thet till thät förda godz till äre, åger, äng, skog ogh mark, vått ogh <t>iwrt[2] vndantagyt biuder iak mik till thän föresauda Påwell och hans arffwa, thät förda godz till att stå ok himla före alla manna till tall och hindrilse ♦ Till mere wisso och bewaring tå bedes iak gotha manna insigle med mitt som <äre>[3] Olafz Cristersons, Cnwt Nielsons i Glimminge, Trwt Haas ,ava<pn>[4] herr Swen i Witing ogh Nilss Pedersens i Lagholm. ♦ Datum anno domini mcd septimo dominica passionum.

1. Hedinbiera] = Edenberga . 2. <t>iwrt] siwrt, Aa. 3. <äre>] mangler Aa. 4. ava<pn>] avangsera, Aa. .

Oversættelse

Jeg Kristine Odda erkender med dette mit åbne brev efter mine frænders og venners råd at have solgt mit gods med rette til den hæderlige og ærlige mand Povl Jensen, hvilket gods jeg retmæssigt arvede efter Kristine Kåre, nemlig en fjerdedel i Källstorp og Källstorp overdrev i Vemmenhög herred i Skåne, fjerdedelen i to gårde i Edenberga, fjerdedelen i en gård i Trelshult (?) i Höks herred i Sønder Halland, fremdeles fjerdedelen i en gård i Stammared, fjerdedelen i en gård i Grimeton og fjerdedelen i en gård i Spannarp i Himle herred i Nørre Halland. Hvis der fremdeles kan forekomme mere af det gods, som Kristine Kåre besad med al ret end det foran omtalte tillige med alt det, der hører til det fornævnte gods af ager, eng, skov og mark, vådt og tørt uden undtagelse, forpligter jeg mig at stå for rette og hjemle føromtalte Povl og hans arvinger fornævnte gods for alle mænds tiltale og hindring. Til mere sikkerhed og bekræftelse så beder jeg de gode mænd Oluf Kristensen, Knud Nielsen i Glimminge, Trued Has, væbnere, hr. Svend i Veinge og Niels Pedersen i Laholm om, at deres segl sammen med mit hænges herunder. Givet i det Herrens år 1407 på passionssøndagen (søndagen efter midfaste).