1407. 5. april. Holbæk


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose, væbnere, på rettertinget har solgt Vilsted, Vilstedfang, Tolstrup og Vester Strett til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis/ omnibus presens scriptum cernentibus/ salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini millesimo cdoviio . feria tercia post dominicam Quasi modo geniti Holbek in placito nostro iusticiario/ constituti nobiles uiri. uidelicet. Andreas Petri de Swaneholm et Iohannes Petri de Løwitzmosæ armigeri coram nobilibus uiris et discretis dominis Iacobo dei gracia episcopi Bergensi/ Petro Lycke archidiacono Roskildensi/ Iohanne Magni canonico Arusiensi/ Cristerno Nicolai milite/ Gerardo de Lanken/ Iohanne Walrafn/ Nicolao Schinkel/ Iohanne Krøpeliin/ et Iohanne Nyelsun ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa placito nostro iusticiario protunc presidentibus/ illustrissime principi et domine/ domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie etcetera regine/ domine et matri nostre carissime/ bona infrascripta. uidelicet. Wylstædhæ/ Wylstædhefang Thrwdstorp Strætæ/ in Slætæheret Hymmersysel Nøriucie sita cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis agris/ pratis/ pascuis/ siluis/ piscaturis humidis et siccis mobilibus et immobilibus nullis demptis quibuscumque censeantur nominibus pro pleno precio sufficienti pecunia et ualore ad uoluntatem suam actu iam perceptis nichil inde restanti ex mera uoluntate et deliberato animo/ uendiderunt/ scotauerunt et in manus assignauerunt iure perpetuo possidenda nichil sibi uel heredibus suis/ iuris proprietatis/ possessionis/ uel dominii in premissis quomodolibet reseruato/ obligantes se et heredes suos predicte domine regine Margarete suis heredibus et successoribus/ dicta bona omnia et singula cum uniuersis et singulis suis attinenciis et adiacenciis apropriare/ disbrigare et liberare ab impeticione quorumcumque/ ♦ Insuper obligabant se cum suis heredibus quod si alique littere super predictis bonis sonantes uel tangentes alicubi inuente fuerint sui uel suorum heredum utilitati non cedant set in ipsius domine regine Margarete suorum heredum et successorum comodum et profectum/ ♦ Datum anno die et loco quibus supra nostro ad causas sub sigillo/ teste Iohanne Swenssun Bryms iusticiario nostro.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1407 på tirsdagen efter søndagen Quasi modo geniti fremstod de velbyrdige mænd, nemlig Anders Pedersen til Svanholm og Jens Pedersen til Løgismose, væbnere, på vort retterting i Holbæk i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Jakob, af Guds nåde biskop af Bergen, Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, Jens Mogensen, kannik i Århus, Kristian Nielsen, ridder, Gert von der Lancken, Jens Walrafn, Niels Skinkel, Hans Krøpelin og Jens Nielsen og flere andre troværdige mænd i stor mængde, som dengang førte forsædet på vort retterting, og solgte og skødede og overdrog af fri vilje og med velberåd hu til den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v. vor kæreste frue og moder, nedenskrevne godser til evig og retmæssig ejendom, nemlig Vilsted, Vilstedfang, Tolstrup, Vester Strett i Slet herred i Himmersyssel i Nørrejylland tillige med alle og ethvert af nævnte godsers tilliggender, marker, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden nogen undtagelse, med hvilke navne de end kan benævnes, for fuld pris, tilfredsstillende pengesum og værdi, som de allerede virkeligt har modtaget efter deres ønske, og hvoraf intet står tilbage, idet de ikke på nogen som helst måde forbeholdt sig selv eller deres arvinger nogen rettighed, ejendomsret, besiddelse eller højhedsret i forud omtalte, og idet de forpligtede sig selv og deres arvinger til for førnævnte fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere at hjemle, fritage og fri hvert og et af nævnte godser tillige med alle og ethvert af deres tilbehør og tilliggender fra påkrav fra hvem som helst. Desuden forpligtede de sig selv tillige med deres arvinger til, at dersom der nogetsteds skulle blive fundet nogle breve, lydende på eller vedrørende førnævnte godser, da skal de ikke komme dem selv eller deres arvinger til nytte, men skal blive fru dronning Margrete selv, hendes arvinger og efterkommere til gavn og gode. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.