1407. 6. april. Holbæk


Brødrene Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose erkender at have solgt og skødet gården og byen Vilsted i Slet herred til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Anders Pætherssøn aff Swaneholm oc Iens Pætherssøn af Løuitzmosæ brøthre. gøre widerlicht meth thettæ wort opne breff/ vm then gardh oc by Wilstæthe i Slætehæreth liggende oc Wilstæthefang meth swo meghit som til Wilstæthe ligger æller aff alder tillighet hafuer .e. hware thet hælst ligger. oc e. hwat thet hælst heder æller ær ænkte vndentaghet ♦ Alt thettæ forscrefne kænnes wi at wi høyghboren førstinne war nadhighe frue drotnyng Margaretæ solt skøt oc affhænt hafue til ewerdelich æye/ fran oss oc woræ arfwinge. oc til hænne. oc hænnes arfwinge oc æfterkomere/ æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil/ meth goths/ aghre/ ænge/ schowæ/ fiskewatn/ fægange/ møller/ møllestadhe/ ødhe oc bygdt/ rørende oc wrørende oc all thessæ forscrefne gothsses tilhøring oc tilliggelsse wat oc thywrt ænkte vndentaghet .e. hwat thet hælst heder æller wæræ kan som fore er sacht oc meth all breff oc bewisnyng oc ræticheet som wi æller noghræ woræ forældre nogher tiidh haft hafue/ æller hafue/ til alt æller noghet thettæ forscrefnæ .i. noghræ made ♦ Oc kænnes wi at oss er swo fulleleghe. fult oc alt skeet oc giort/ æfter wor wilghæ foræ alt thettæ forscrefnæ swo at oss oc woræ arfwinge fulleleghe oc wæl at nøygher/ ♦ Oc thy kænnes wi oss æller woræ arfwinge ængen ræticheet æller tiltalen athaue. æller her æfter hafue scule til allt æller noghit aff thettæ forscrefnæ i. noghræ made ♦ Itemnnes wi at oss er wel widerlicht at høyboren første war nadhighe herre konyng Woldemar hwes siæll gudh hafue. hafthe breff oc bewisnyng oc ræticheet til thettæ forscrefnæ/ aff war father her Pæther Laurenssøn oc Iens Laurenssøn war father brother hwes siæle gudh hafue/ nu hafuer alligheuel fornempde war nadhighe frue drotnyng Margareta oss swo fulleleghe fult oc alt giort foræ alt thettæ forscrefnæ swo oss fulleleghe oc wæl at nøyer/ ♦ Oc .e. hwat breff som her æfter finnes kunne som ludæ æller røre vpa alt æller noghet thettæ forscrefnæ .e. hwat hælder thet er quittebreff æller anner breff som amot thettæ breff kunne wæræ .e. huro the breff hælst lude the scule ængen macht haue amot thettæ wort breff oc thøm mæle wi døthe oc machtløse meth thettæ nærwærendes wort breff. ♦ Men finnes nogher breff som her vpa ludæ the scule komme fornempde wor nadhighe frue drotning Margaretæ oc hænnes arfwinge oc æfterkomere æller hwem hwn thet vnnæ æller lade wil til gagn oc gothæ i alle made vm alt thettæ forscrefnæ oc ængen stadh til hinder æller schadhe i. noghræ made ♦ Item tilbinde wi oss oc woræ arfwinge atfrii oc hemblæ oc ordhgrant atgøre forde war nadhighe frue drotnyng Margareta oc hænnes arfwinge oc æfterkomere æller hwen hwn thet vnnæ æller lade wil/ thet forscrefne Wilstæthe meth alt thettæ forscrefnæ æfter thy som forescreuit star/ foræ hwor mans tiltalen som thet kan meth ræte vpa tale/ ♦ Oc til mere bewaring oc wissæn at alle thisse forscrefnæ stycke scule swo stadhughe/ faste/ oc wbrødeleghe bliue oc holdes ewerdelighe oc wgencalleleghe i alle made som forescreuit star/ tha hafue wi fornempde Anders Pætherssøn oc Iens Pætherssøn brøthre ladet woræ incighle meth wilghe oc witschap hængis foræ thettæ breff/ ♦ Oc til witnesbyrdh hafuer hetherlich father meth gudh oc oc welborne mæn swosom er biscopp Iacop aff Berghen. her Pæther Lucke ærchedyækn .i. Roskilde. her Iens Magnussøn canek i. Arws. her Cristiern Nielssøn riddere Axel Iacopssøn Iens Swenssøn Bryms. oc Clawes Skynkel. afwapn ladet theris incigle hænges fore thettæ breff ♦ Datum in castro Holbæk anno domini millesimo. quadringentesimo septimo. quarta feria proxima post dominicam quasi modo geniti

Oversættelse

Vi Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose, brødre, gør med dette vort åbne brev vitterligt vedrørende gården og byen Vilsted i Slet herred og Vilsted overdrev med alt det, som ligger til Vilsted eller fra gammel tid har gjort det, hvor det end er beliggende og hvad det end kaldes eller er uden undtagelse. Vi erkender, at vi har solgt, skødet og afhændet alt dette føromtalte til den højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, til evig besiddelse bort fra os og vore arvinger til hende, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, tillige med gods, agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller, møllesteder, øde og bebygget, rørligt og urørligt og alt hvad der hører til det føromtalte gods og alt tilliggende, vådt og tørt uden undtagelse, hvad det end kaldes eller kan være, sådan som ovenfor sagt, og med alle breve, beviser og rettigheder, som vi eller nogle af vore forfædre på noget tidspunkt har haft eller vi nu har på nogensomhelst måde til alt dette føromtalte eller noget deraf. Vi erkender, at vi er blevet fuldstændigt og aldeles fyldestgjort for alt dette føromtalte efter vor vilje, så at vi og vore arvinger er fuldt og vel tilfredse. Vi erkender, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret til eller krav på alt dette føromtalte eller noget deraf eller for fremtiden på nogensomhelst måde vil kunne få det. Fremdeles erkender vi, at vi er vel vidende om, at den højbårne fyrste, kong Valdemar - Gud have hans sjæl - havde brev og bevis på og rettighed i dette føromtalte, som han havde fået af vor fader, hr. Peder Larsen, og Jens Larsen, vor farbroder - Gud have deres sjæle - men nu har vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete alligevel fuldstændigt fyldestgjort os for dette føromtalte så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. De breve, der for fremtiden måtte kunne findes, som lyder på eller angår alt dette føromtalte eller noget deraf, hvadenten det er kvitteringsbreve eller andre breve, som kunne være i modsætning til dette brev, skal, hvordan de end lyder, ikke have nogensomhelst kraft over for dette vort brev, og vi erklærer dem døde og magtesløse med dette nærværende brev. Men hvis der findes nogle breve, som lyder herpå, så skal de komme vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det eller overlade det til, til gavn og til gode i enhver henseende forsåvidt dette føromtalte angår og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde. Fremdeles forpligter vi os og vore arvinger til at fri og hjemle vor nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil tilstå det og overlade det til, føromtalte Vilsted med alt dette føromtalte, således som står skrevet ovenfor for tiltale fra hvemsomhelst, som med rette kan gøre krav derpå, og at opfylde alting til punkt og prikke. Til større bekræftelse på og sikkerhed for at alle de føromtalte punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og overholdes evindeligt og uigenkaldeligt i enhver henseende således som ovenfor skrevet har vi fornævnte Anders Pedersen og Jens Pedersen, brødre, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Og til vidnesbyrd har den hæderværdige fader i Gud og de velbyrdige mænd, nemlig biskop Jakob af Bergen, hr. Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, hr. Jens Mogensen, kannik i Århus, hr. Kristian Nielsen, ridder, Aksel Jakobsen, Jens Svendsen Brims og Klaus Skinkel, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet på slottet Holbæk i det Herrens år 1407 onsdag næst efter Quasimodogeniti søndag (1. søndag efter påske).