1407. 9. april. Kalundborg


Biskop Bo og kapitlet i Århus bekender, at dronning Margrete har skænket gården Linde i Støvring herred samt noget gods i Tjærby, hvilket hun har i pant af hr. Bjørn Svendsen for 100 lødige mark, til oprettelsen af et sankt Klemens alter i Århus domkirke med tilhørende gudstjeneste og en årtid for hende og hendes slægt.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Bo meth guths nathæ biscop i Arus oc alt capitel i then sammæ stæth kennes meth thettæ wart opnæ breff at høyboren førstynnæ war. nathighæ frwæ drotning Margretæ i guths oc war frwæs oc sanctæ Clæmits hedher hafwer vnt oc gifwet til ewerdhelich eyæ then garth Lindæ i Stefringe hæreth i Omorsysel i Norræ Iutland liggende meth al syn tilligelsæ. oc al then ræt som hwn thær til hafwer oc swo megen ræt som hwn hafwer eller fongæ kan i Tyæræby i sammæ fornempdæ hæreth oc land liggende til at støftæ meth och funderæ. eet altaræ i war domkirke i Arus i. swo madæ som her æfter følgher ♦ Først at thær scal nw genist byggæs thet fornempdæ altaræ i fornempdæ sanctæ Clæmits kirke i Arus oc wiyæs sanctæ Clæmit til oc haldas en sungen mæssæ fore hwor dach ewynnelicæ in til domæ dach/ oc mæthen mæssen sywngx tha scal brænnæs eet lyus oc hwor dach genist æfter then sammæ mæssæ scal sywngæs eet loff aff war frwæ som heder Salue regina etcetera ♦ Ok fore thenne mæssæ som sywngæs scal fore sanctæ Clæmits altaræ som fore ær sacht scal then mæssæ som daghlica sywngx i war fornemp[dæ] Arusæ domkirke som kallas konungxmæssen ike nether læggæs men at hwor theræ scal sywngæs alligewæl besynderlicæ æfter thy som the æræ funderæthæ oc som fore screuet star ♦ T[hett]æ scal gøræs for fornempdæ war nathighæ frwæs drotning Margretæs fathers oc hænnes forældræs oc wenes oc hænnes syælæ gagn oc bestandelsæ ♦ Ok scal gøræs fornempdæ war fr[wæ]s drotning Margretæs fathers oc hennæs forældræs oc hænnæs ar[tiit]h hwort aar annan dach næst æfter sanctæ Clæmits dach oc pa then sammæ dach scal then som thet fornem[pd]æ altaræ oc gots tha ægher gifwæ waræ canekæ i then sammæ stath som vm daghen æræ i syælæmæssæn oc vm aftenen til foren i vigiliis een løthich mark at sciftæ i bland t[h]øm æfter then sammæ war kirkes sithwanæ ♦ Ok scal thet sammæ altaræs forstandare plæyæ canekenæ thet bæstæ han kan til øøl oc mat pa then dach ♦ Ok pæplingenæ scal bethæs hæl[i]cht then dach oc thøm scal tha gifwæs een tynnæ øøl oc eet hundræth brøth oc mat thær til ok the sculæ sywngæ thet sammæ war frwæ loff som heder Salue regina etcetera then sammæ aften i fornempdæ sanctæ Clæmits kirke for war frwæ altaræ ♦ Item scal fornempdæ drotning Margreta/ oc hænnæs arwingæ oc æfterkommaræ/ al tiith hafwæ macht til at presentere clærke til thet fornempdæ altaræ io een æfter then annan æfter thy som thet ær behoff/ oc at then forscrifne clærk vppehalde oc gøre i allæ madæ som forescreuet star ♦ Item ware thet swo at oss fornempdæ biscop Bo eller nogor aff ware æfterkommæræ biscopæ i Arus behaghethe. at æyæ fornempdæ Lindægardh meth thæs til liggelsæ til biscops bordhet i Arus tha sculæ wy eller waræ æfterkommæræ vm wy eller the thet hafwæ welæ som fore ær sacht til foren igen læggiæ annat gotz ligæ megit oc swo got friit gots til thet sammæ altaræ/ oc thet som swo megit schylder/ oc scal thær aff gøræs thenne sammæ forscrifnæ gudhs thiænistæ ewerdhelicæ i allæ madæ som forescreuet star ♦ Ok ellers scal engen hafwæ macht til vnder gudhs hæfnd oc ban/ at tagæ thettæ forscrifnæ gotz fran thettæ fornempdæ sanctæ Clæmits altaræ oc gudhs thiænistæ. oc clærk som thet wordher gifwet. vtan han lægger thær swo megit gotz igen til i allæ madæ oc æfter thy som fore ær sacht ♦ Item vm nogra gardhæ eller gotz vde staar aff Lindæ eller Lindæfang æntich til pant eller til læns tha scal then ful macht hafwæ som thet fornempdæ altaræ hafwer eller æyende wordher in at løsæ oc in at kræfwæ thet sammæ gotz til thet fornempdæ altaræ thær with at blifwæ/ oc with then clærk som til thet sammæ altaræ presentereth worther meth thet fornempdæ andræ gots i allæ madæ som fore screfwet staar ♦ Item wil her Biørn Swenssøn eller hans arwingæ løsæ thet fornempdæ Tyæræby æfter fornæmpdæ war nathighe frwæs drotning Margretæs døth for hundræthæ løthich mark æfter thy som thet henne nw til pant fore staar. tha scal man ladæ her Biørn Swenssøn ellær hans arfwyngæ thet til løsn ok tha scal gots køpæs for the sammæ hundræthæ løthich mark oc thet gots scal oc lægges til thet fornempdæ altaræ oc gudhs thiænistæ i allæ madæ som fore screuet staar ♦ Ok til mere bewaring oc wissæn vm allæ thisse forscrifnæ stycke at the scule stadhighe faste vbrødeliche oc vgencalleliche blifwæ oc haldas vtan alt archt oc hiælpæræthe .i allæ madæ som fore screfwet staar ewynnelicæ tha hafwæ wy fornempde biscop Bo oc capitel i Arus ladet waræ incigle met wilyæ oc wytscap hængæs for thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh hafwer hetherlich father meth gudh oc hetherlich oc wælborne mæn swosom ær biscop Iæyp aff Berghen prowast Cristiern aff Roskilde her Pæther Lucke ærchediækn i Roskilde. her Iohan Scarpenbergh her Iens Nielssøn af Awæntzbergh her Iæyp Throwelssøn her Hermæn Flæmyng riddæræ oc Iens Swenssøn Bryms awapn ladet theræ incigle hængæs for thettæ breff ♦ Datum Calingburgis anno domini millesimo quadringentesimo septimo sabbato proximo post dominicam quasi modo geniti\

Oversættelse

Vi Bo, af Guds nåde biskop i Århus, og hele kapitlet sammesteds erkender med dette vort åbne brev, at den højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, til ære for Gud, vor frue og sankt Klemens har tilstået og skænket til evig besiddelse gården Linde i Støvring herred i Ommer syssel i Nørrejylland med alle dens tilliggender og al den ret, hun har dertil, samt så megen ret, hun har eller kan få til Tjærby, som ligger i samme herred og landsdel, til stiftelse og oprettelse af et alter i vor domkirke i Århus på følgende måde: Først skal der nu straks bygges dette nævnte alter i nævnte sankt Klemens kirke i Århus og indvies til sankt Klemens, og foran det skal der hver dag indtil dommedag afholdes en sungen messe; medens messen bliver sunget, skal der brænde et lys, og hver dag skal der straks efter denne messe synges en lovprisning til vor frue, som hedder Salve regina etc. Den messe, som dagligt bliver sunget i vor fornævnte Århus domkirke, og som kaldes kongemessen, skal ikke nedlægges på grund af den messe, som skal synges foran sankt Klemens alter, som ovenfor nævnt; men hver især af dem skal alligevel synges, eftersom de er indstiftede og sådan som ovenfor står skrevet. Dette skal gøres til gavn og nytte for vor fornævnte nådige frue, dronning Margretes faders, hendes forfædres og venners og hendes egen sjæl. Hvert år dagen efter sankt Klemens' dag skal der holdes årtid for vor fornævnte frues dronning Margretes fader og hendes forfædre samt hende selv. Samme dag skal den, som da besidder det nævnte alter og gods, give en lødig mark at fordele blandt de af vore kanniker sammesteds, som om dagen deltager i sjælemessen og aftenen forinden i vigilierne, efter vor kirkes sædvane. Forstanderen for det samme alter skal denne dag forpleje kannikerne så godt han kan med mad og øl. Skoledisciplene skal gives fri den dag, og der skal gives dem en tønde øl, 100 brød samt mad dertil. Samme aften skal de foran vor frue alter i nævnte sankt Klemens kirke synge den samme lovprisning til vor frue, som hedder Salue regina etc. Fornævnte dronning Margrete samt hendes arvinger og efterkommer skal altid have myndighed til at præsentere klerke til det fornævnte alter, denne ene efter den anden som der er behov for dem, og den føromtalte klerk skal i alle henseender opretholde og udføre, hvad foran står skrevet. Skulle det ske, at det behagede os fornævnte biskop Bo eller nogen af vore efterkommere, biskopperne i Århus, at besidde fornævnte Lindegård med dens tilliggender til bispebordet i Århus, så skal vi eller vore efterkommere, hvis vi eller de vil have det, som før er nævnt, lægge lige så meget andet gods og lige så godt og frit gods til samme alter, noget som betaler lige så meget i afgift, og deraf skal til evig tid afholdes samme føromtalte gudstjeneste i alle henseender, som står skrevet foran. Iøvrigt skal ingen under trussel om Guds hævn og bandlysning have myndighed til at fjerne dette føromtalte gods fra fornævnte sankt Klemens alter og denne gudstjeneste, og heller ikke den klerk, som det bliver givet til, medmindre han erstatter det med lige så meget gods til gengæld i alle henseender, således som tidligere er sagt. Hvis nogle gårde eller noget gods, der hører til Linde eller Linde overdrev, står ude enten som pant eller til len, så skal den, der har eller kommer i besiddelse af det nævnte alter, have fuldmagt til at indløse og indkræve samme gods til det nævnte alter at beholde der til og forblive hos den klerk, som bliver præsenteret til det nævnte alter, tillige med det andet føromtalte gods i alle henseender, som står skrevet ovenfor. Fremdeles hvis hr. Bjørn Svendsen, eller hans arvinger efter vor fornævnte nådige frue, dronning Margretes død vil indløse fornævnte Tjærby for 100 lødige mark, for hvilke det nu står hende til pant, så skal man lade hr. Bjørn Svendsen eller hans arvinger indløse det, og så skal der købes gods for de samme 100 lødige mark, og dette gods skal ligeledes lægges til det fornævnte alter og denne gudstjeneste i alle henseender som står skrevet ovenfor. Til større bekræftelse af og sikkerhed for alt dette foranskrevne, at det skal forblive bestandigt, fast, ubrydeligt og uigenkaldeligt samt i alle henseender overholdes uden list eller svig til evig tid som ovenfor skrevet har vi fornævnte biskop Bo og kapitlet i Århus med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har den hæderværdige fader i Gud og de hæderværdige og velbyrdige mænd, biskop Jakob af Bergen, provst Kristian af Roskilde, hr. Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Troelsen, hr. Herman Flemming, riddere, og Jens Svendsen Brims, væbner, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1407 lørdagen efter Quasimodogeniti søndag (1. søndag efter påske).