1407. 9. april. Kalundborg


Biskop Bo og kapitlet i Århus bekender at have oppebåret af dronning Margrete til gavn for hendes og hendes slægts sjæle 1000 lødige mark til istandsættelse og forbedring af Århus domkirke og videre 600 lødige mark til køb af jordegods, og for indtægten heraf skal kannikerne hver aften gøre en procession fra koret til vor frue alter og der synge lovsange.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Bo mæth guths nathæ biscop .i. Arws oc alt capitel .i. thæn sammæ stath/ kænnæs mæth thettæ wort/ opnæ breff/ at wi hauæ vpborit/ aff war. nathughæ fruwæ. drotning Margretæ først thusendæ lødicæ marc .i. rethæ pænningæ .i. gwdz oc war fruæs oc sancti. Clemendz hethær/ oc. for syn fathers konung Waldemars oc. andræ hennes foreldres oc hennes eghin oc hennes arwingæs oc æfterkommeres syælæ gangn oc bestandilsæ/ til war domkirkes .i. Arws bot./ oc bæthring .i. tagh. bygning ornament ok glarwindughæ som thissæ forscreffnæ pænningæ kunnæ yderst/ . tilræckæ ♦ Item hafuæ wi fornempde biscop oc capitel vpborit/ owær thissæ forscreffnæ thusendæ lødighæ marc/ æn siexhundrith lødicæ marc i rethæ pænningæ for sammæ syæles gangn oc bestandilsæ til fornempde. wart. capitels hand sunderlicæ .i. sua matæ atwændæ oc. sua. aff atgøræ som her nw æfter følgher./ at for thissæ nw næfndæ siexhundrith lødicæ marc/ scal køpæs oc fongæs friit/ iorthæ godz oc. ræntæ foræ/ oc hwat/ thet godz oc/ ræntæ scyldæ kan./ ther scal gøres sua dan gwdz thiænistæ oc hethær aff. som .her. æfter følgher/ ♦ Først at canikenæ sculæ hwar aftæn. ewinnelicæ til domen mellom aftæn sang oc nat sang. gøræ een. høgtiitheligh processionem. mæth blws oc røghilsæ oc. mæth klærckæ oc. pæplingæ som tha hwar. aftæn .i. aftæn sang standæ. wt aff koret. oc til war fruæ altere næst synnen with kors dørren. ther foræ atblifuæ standendæ/ oc sywngæ hetherlicæ thæt. war frues. looff som. heder. Salue regina misericordie etcetera oc thet. loff ther æfter aff war. fruæ som heder. Ora pro popullo interueni pro clero etcetera oc thet versikel Ora pro nobis sanctæ dei genitrix etcetera oc thre. collecter/. thæn førstæ aff war. fruæ. thæn. annen for fredh. thæn trithiæ for allæ cristnæ syælæ/ ♦ Oc sua mangæ canikæ som ther vti æræ at the fongæ hwar theræ vpa thæn tiidh een engilsk eller thre sma. pænningæ som .i. landit tha gangæ/ aff thænnæ forscreffnæ ingiæld. oc ræntæ som køpæs oc fongæs scal for thissæ forscreffnæ siex hundrith lødicæ marc som foræ ær sacht/ ♦ Oc wildæ guth. at nokot/ ofuær lupæ sithæn. aff thæn. ingiæld. eller ræntæ som køpæs scal. som nw foræ ær sacht. at thet skiftæs sithæn. i. bland. canikene. som til koret gangæ vm. aret til otæ sang. høghmæssæ oc æftænsang. ♦ Oc at allæ thissæ/ artiklæ oc stuckæ sculæ sua stathughæ fastæ vbrødelicæ oc wgiencallelicæ blifuæ holdæs oc fulkompnes vtæn allæ arghelistæ eller hiælpæræthæ .i. allæ matæ som her foræ screuit star./ thet lofuæ wi fornempde biscop Bo oc capitelet .i. Arws meth een. sampnith. hand for oss. oc waræ æfterkommeræ with war gothæ tro oc sannind som wi wilæ swaræ for guth. oc som fornempde war nathughæ fruæ drotning Margretæ oss. til trot. hafuer oc til tror. ♦ Oc til meræ bewaring oc wissan allæ thissæ forscreffne st{ue}ckes tha latæ wi fornempde biscop oc capitel waræ inciglæ mæth. wilghæ oc witscap. henges. for thettæ breff ♦ Oc hafuæ wi bethæt erlich father mæth guth biscop Iacøp aff Bierghen. prowest Cristern aff Roskilde oc. her Pæther L{ue}ckæ ærchediækn .i. sammæ stath her Iohan Scarpenbiergh her Iens Nielssøn. aff Awendzbiergh. her Iacøp Thruelssøn her Herman Fleming riddere oc Iens Swenssøn Bryms awapn hengæ. theræs inciglæ til witnisbyrth for thettæ breff. ♦ Datum Calungburgis anno domini. millesimo quadringentesimo septimo sabbato post dominicam quasimodogeniti\

Oversættelse

Vi Bo, biskop i Århus, og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev, at vi af vor nådige frue, dronning Margrete, har oppebåret for det første 1000 lødige mark i rede penge til hæder for Gud, vor frue og sankt Klemens og til gavn og nytte for sin fader, kong Valdemars, og andre af hendes forfædres samt hendes egen sjæl at anvende til vor domkirke i Århus' istandsættelse og forbedring i taget, bygningen, udsmykningen og vinduerne, så langt som disse føromtalte penge på nogen måde kan slå til. Fremdeles har vi fornævnte biskop og kapitel udover disse føromtalte 1000 lødige mark oppebåret 600 lødige mark i rede penge til vort nævnte kapitels hånd til gavn og nytte for de samme sjæle at anvende og benytte specielt på efterfølgende måde, at der for disse nys nævnte 600 lødige mark skal købes og erhverves frit jordegods og rente, og hvad dette jordegods og denne rente måtte betale i afgift, skal der gøres sådan gudstjeneste og hæder for, som nu følger: først skal kannikerne have aften til evig tid indtil dommedag mellem aftensangen og nattesangen foretage en højtidelig procession med blus og røgelse med deltagelse af de klerke og skoledisciple, som hver aften er med i aftensangen; den skal gå fra koret og frem til vor frue alter, som er mod syd ved korsdøren, og så blive stående foran dette og med hæder synge den lovprisning af vor frue, som hedder Salue regina misericordie etc. (Hil dig, barmhjertighedens dronning etc.), og derefter den lovprisning til vor frue, som hedder Ora pro populo interueni pro clero etc. (Bed for folket, og gå imellem for gejstligheden) samt verset Ora pro nobis sancta dei genitrix (Bed for os, hellige Guds moder), desuden tre kollekter, den ene for vor frue, den anden for freden og den tredie for alle kristne sjæle. Og så mange kanniker, som deltager deri, de skal hver især til den tid have en engelsk eller tre små penninge, som da er gangbare i landet, ud af denne føromtalte indtægt og rente, som skal købes og erhverves for disse føromtalte 600 lødige mark, som sagt ovenfor. Vil Gud, at der bliver noget tilovers af den indtægt og rente, som bliver købt, som foran nævnt, så skal de senere fordeles blandt de kanniker, som i årets løb går til koret til ottesang, til højmesse og til aftensang. At alle disse artikler og punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige og uigenkaldeligt overholdes og fuldbyrdes uden enhver list eller svig i enhver henseende, således som står skrevet ovenfor, lover vi fornævnte biskop Bo og kapitel i Århus for os og vore efterkommere med samlede hænder på vor gode tro og sandhed, således som vi vil stå til ansvar over for Gud, og vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, har tiltroet os og stadig tiltror os. Til større bekræftelse af og sikkerhed for alt dette føromtalte lader vi fornævnte biskop og kapitel med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt under dette brev. Og vi har bedt den ærlige fader i Gud, biskop Jakob af Bergen, provst Kristian af Roskilde og hr. Peder Lykke, ærkedegn sammesteds, samt hr. Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Troelsen, hr. Herman Flemming, riddere, og Jens Svendsen Brims, væbner, om til vidnesbyrd at hænge deres segl under dette brev. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1407 lørdag efter quasimodogenitisøndag (1. søndag efter påske).