1407. 10. april.


Abraham Brodersen, ridder, skænker 15 gårde, et fæste og 2 møller til Lunds domkirke til opretholdelse af det alter for Gud og jomfru Maria, som han har indstiftet sammesteds, og til afholdelse af en evig messe.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis ad quos presens scriptum peruenerit Abram Brothærsson miles. sinceram in domino dileccionem cum salute ♦ Alma mater ecclesia. quam sibi. sponsus supernus qui pro filiis hominum extat speciosus uinculo dileccionis associauit. necnon singulari libertatis priuilegio. orbi protulit uniuerso. uotiue prosperitatis successibus. gratuletur. et ut eius potestas longe lateque superni fauoris auxilio suffragante. in predicti sponsi laudem protendatur. temporalium bonorum possessionibus. per fidelium largiciones. merito extollatur ♦ Nuper siquidem ego Abraham Brothersson miles predictus ad sacrosanctam metropolitanam. Lundensem ecclesiam. specialem gerens dileccionem. in ipsa ecclesia. unam perpetuam uicariam uidelicet unum altare. ad honorem et laudem/ omnipotentis dei. et intemerate uirginis matris eius Marie/ consensu uenerabilis in Christo patris. domini Iacobi dei gracia archiepiscopi predicte Lundensis ecclesie. et capituli sui dilecti. ad hoc unanimiter et beniuole accedente. de nouo construi et fundari feceram. bonorum possessionibus et dotari. ita quod supra dictum altare qualibet die perpetuis temporibus. una missa. de domina. hora congrua. prout ibidem officianti. secundum qualitatem. aliorum officiorum in predicta ecclesia peragendorum melius et commodosius uidebitur expedire. diuina prouidencia disponente. irremisibiliter decantetur. ad cuius misse et altaris perpetuam perseuerenciam et sustentacionem. bona infrascripta. uidelicet. septem curias et unam fæstæ in Lockorpæ sitas. et unum molendinum in Saxtorpæ. quo bona. de Ploghpænning. emi item in Æmidhzløff septem curias cum molendino ibidem. et unam curiam in Knydhzlingæ ibi prope. cum omnibus istorum bonorum pertinenciis uidelicet agris pratis siluis paschuis. humidis. et siccis. demptis nullis. quocumque. et qualicumque nomine censeantur. que ad predicta bona spectant in parte uel in toto. a. me et heredibus meis. ad predictam uicariam dono scoto per presentes. libere et resigno. ♦ In qua uero uicaria. michi et heredibus meis. iuspatronatus et auctoritas presentandi penitus reseruetur. nisi diuina uoluntas ita ordinaret. quod post decessum meum nullus de cognacione mea remaneret. cui de iure in eadem uicaria ius patronatus competeret/ extunc predicte Lundensi ecclesie uenerabilis archiepiscopus. postmodum in perpetuum ipsi uicarie predicte dum uacauerit. de sacerdote ydoneo. qui in ipsa uicaria. missas cantatas. in omnibus ut premittitur debite peragat. collacione ordinaria. prouidebit. ♦ Cum autem nemo propriis stipendiis tenetur militare. eciam nostra qui spiritualia amministrat non. inmerito temporalia repertabit. protestor in hiis scriptis. ut sacerdos ydoneus. cui per me uel heredes meos. uel predicte Lundensis ecclesie ordinarium. si ius tale modo ut premittitur ad eum deuoluitur. de predicta uicaria prouisum fuerit. omnia predicta bona cum omnibus suis attinenciis. sub libera ordinacione sua et pro usibus suis in omnibus habeat et disponat. fructus et pensiones ac alios usus inde prouenientes subleuandi. propter quod idem sacerdos per se uel per alium loco sui. predictam missam de domina cottidie ut prefertur sine aliqua pretermissione decantabit. ♦ In cuius fundacionis et dotacionis firmiorem et certiorem euidenciam. sigillum meum uoluntarie et scienter. presentibus duxi inpendendum. rogans attente. reuerendum in Christo patrem. dominum Iacobum dei gracia predictum Lundensem archiepiscopum. ac uenerabile capitulum suum ibidem. dominos Swenonem Sturæ et Thuræ Stensson milites Swenonem Baad. et Petrum Niclæsson. ut sigilla sua presentibus apponere dignentur. in confirmacionem. et approbacionem omnium premissorum ♦ Datum anno domini mo. quadringentesimo septimo. dominica. qua cantatur officium misericordia domini\

Oversættelse

Abraham Brodersen, ridder, til alle, som dette brev når frem til, oprigtig kærlighed med Gud og hilsen. Den hulde moder kirken, som den høje brudgom, der for menneskenes børn står som det skønneste, har fæstet sig med kærlighedens bånd og begunstigelsens særlige privilegium, fremstår over for verden med ønsket om fremgangens held, og for at dens magt i videst muligt omfang med støtte af den højeste gunst kan udstrækkes til ære for fornævnte brudgom, så hæves den til fortjeneste ved besiddelse af timeligt gods gennem de troendes gaver. Nylig har da jeg fornævnte Abraham Brodersen, ridder, som nærer en særlig kærlighed til den meget hellige hovedkirke i Lund, i samme kirke ladet opføre og grundlægge et helt nyt evigt vikarie nemlig et alter til ære og pris for den almægtige Gud og den ubesmittede jomfru, hans moder Maria, med tilladelse af den ærværdige fader i Kristus, hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop ved fornævnte kirke i Lund, og idet hans kære kapitel enstemmigt og velvilligt gav sit samtykke hertil, og jeg har skænket godsbesiddelser hertil, således at der foran nævnte alter hver dag til evig tid uden undtagelse afsynges en messe til Vor frue på et passende tidspunkt, for at gudstjenesten sammesteds i tillid til det guddommelige forsyn på bedre og bekvemmere vis kan synes fremmet i overensstemmelse med beskaffenheden af de øvrige gudstjenester i fornævnte kirke; til denne messes og dette alters evindelige bevarelse og opretholdelse skænker og skøder jeg frit med dette brev nedennævnte gods, nemlig syv gårde og en fæstegård i Lockarp og en mølle i Saxtorp, hvilket gods jeg købte af Plovpenning, videre i Emislöv syv gårde med møllen sammesteds og en gård i Knislinge nær derved med godsets samtlige tilliggender, nemlig agre, enge, skov, græsgange, vådt og tørt, intet fraregnet, med hvilket navn eller hvorledes det end benævnes, med alt hvad der helt eller delvist hører til fornævnte gods, og jeg afstår det for mig og mine arvinger til nævnte vikarie. Men til dette vikarie er patronatsretten og præsentationsmyndigheden fuldstændigt reserveret mig og mine arvinger, og hvis den guddommelige vilje føjer det således, at der efter min bortgang ikke er nogen af min slægt tilbage til hvem patronatsretten til samme vikarie tilfalder, så skal den ærværdige ærkebiskop ved den fornævnte Lundekirke derefter til evig tid forsyne samme fornævnte vikarie ved ordinær beskikkelse, når det er vakant, med en egnet præst, som i samme vikarie på skyldig vis gennemfører de sungne messer i enhver henseende, sådan som det er sagt. Men da ingen er skyldig at kæmpe af egne midler, og den som skal sørge for vort åndelige gods ikke ufortjent skal erhverve vort timelige, så erklærer jeg med dette brev, at den udmærkede præst, som forordnes af mig eller mine arvinger eller fornævnte Lundekirke, når retten på sådan måde som foranskrevet tilflyder ham, og han bliver tillagt fornævnte vikarie, så skal han have alt det fornævnte gods med alle dets tilliggender til sin frie rådighed og i alle henseender råde over det til sin nytte, idet han skal modtage al afgrøde, afgifter og anden nytte, der kommer deraf, for hvilket samme præst selv eller ved en anden i sit sted dagligt, som det er sagt skal afsynge den fornævnte messe til vor frue uden nogen undladelse. Til fastere og sikrere vidnesbyrd om denne grundlæggelse og gave har jeg med vilje og vidende ladet mit segl hænge under dette brev, idet jeg indtrængende beder den ærværdige fader i Kristus, hr. Jakob, fornævnte ærkebiskop i Lund, og hans ærværdige kapitel sammesteds, herrerne Svend Sture og Ture Stensen, riddere, Svend Båd og Peder Nielsen, at de vil værdiges at føje deres segl til under dette brev til bestyrkelse og billigelse af alt det forudskikkede. Givet i det Herrens år 1407 på den søndag, da man ved gudstjenesten synger Misericordia domini (2. søndag efter påske).