1407. 19. april. Slagelse


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Klaus Limbek af Tørning på rettertinget har skødet Hundsbæk til dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis/ omnibus presens scrip<tum cer>nentibus[1] salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini millesimo cdoseptimo tercia feria ante diem beati Georgii martiris Slaulosie in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris et discretis/dominis/ Petro dei gracia Roskildensis/ Iacobo eadem gracia Bergensis ecclesiarum episcopi<s>[2] / Abraham Broderi/ Maghas[3] Mwnk/ Iohan Olaui/ Tydekino Molteke/ Iohanne Scarpenbergh/ Bernichino Schinkel/ militibus Gotscalco Godendorp et Iohanne Gørstinge et aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa. constitutus nobilis uir Claws de Lembek filius Hennechini Lembæk de Thyrningæ latori presencium illustrissime principi et domine domine Margarete dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie etcetera regine/ domine et matri nostre carissime bona infrascripta. uidelicet. curiam et <f>ortalicium[4] Hwndsbæk cum molendino Nørreiucie sita/ cum uniuersis et singulis suis attinenciis ac eciam omnia et singula alia bona/ dictis curie et <f>ortalicio[5] necnon molendino adiacencia/ cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis/ agris/ pratis/ pascuis/ siluis/ piscaturis humidis et siccis/ mobilibus et immobilibus nullis demptis quocumque nomine censeantur/ pro pleno <precio>[6] et sufficienti pecunia ad nutum suum actu iam perceptis nichil inde restanti/ mera uoluntate consilio et deliberacione amicorum suorum satis maturis scotauit/ assignauit/ alienauit et ad manus tradidit iure perpetuo possidenda/ nichil sibi uel heredibus suis/ iuris proprietatis/ possessionis uel dominii in premissis quomodolibet reseruato/ obligans se et heredes suos predicte domine regine Margarete heredibus suis et successoribus predicta bona omnia et singula et eorum quodlibet cum omnibus et singulis ipsorum bonorum pertinenciis/ apropriare/ liberare et disbrigare/ ab impeticione quorumcumque ♦ Datum anno/ die et loco superius memoratis nostro ad causas sub sigillo/ teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro.

1. scrip<tum cer>nentibus] scripnentibus A. 2. episcopi<s>] episcopi A. 3. Maghas] læs Maghns . 4. <f>ortalicium] portalicium A. 5. <f>ortalicio] portalicio A. 6. <precio>] mgl. A. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1407 på tirsdagen efter den hellige martyr Jørgens dag fremstod den velbyrdige mand Klaus Limbek, søn af Henneke Limbek til Tørning, på vort retterting i Slagelse i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, Jacob, af samme nåde biskop i Bergen, Abraham Brodersen, Mogens Munk, Jens Olufsen, Tideke Moltke, Johan Skarpenberg, Bernike Skinkel, riddere, Godskalk Gadendorp og Jens Gyrstinge og flere andre troværdige mænd i talrig mængde, og skødede og overdrog som evig og retmæssig besiddelse af fri vilje og efter sine venners retmæssig besiddelse af fri vilje og efter sine venners velovervejede råd og drøftelse til nærværende brevviser, den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge o.s.v., vor kæreste frue og moder, nedenskrevne gods, nemlig gården og fæstningen Hundsbæk tillige med møllen, beliggende i Nørrejylland, tillige med alle og enhver af dets tilliggender og også alt og ethvert af det gods, som ligger under nævnte gård og fæstning og ligeledes under møllen tillige med alt og hvert af nævnte gods' tilliggender, marker, enge, græsgange, skove, fiskevande, tørt og vådt, rørligt og urørligt uden nogen undtagelse, med hvilket navn det end kan nævnes, for fuld og tilfredsstillende pengesum, som han allerede virkeligt har modtaget efter sit ønske, og hvoraf intet står tilbage, idet han ikke på nogen som helst måde forbeholder sig selv eller sine arvinger nogen rettighed, ejendomsret, besiddelse eller højhedsret i forud omtalte, og idet han forpligter sig og sine arvinger og efterfølgere til for fornævnte fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere at hjemle, fri og fritage hvert og et af førnævnte godser og hvert enkelt af dem tillige med alle og ethvert af disse godsers tilliggender fra påkrav fra hvem som helst. Givet år, dag og sted som ovenfor omtalt under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar som vidne.