1407. 22. april. Slagelse


Biskop Peder og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for de 40.000 lybske mark, for hvilke hun og hendes far, kong Valdemar, havde pantsat Skanør og Falsterbo med tilhørende markeder.

Tekst efter Aa:

Tekst

[Wii Pæther meth gutz nathe] bisscopp[1] ..... [i Roskilde, oc alt] capitel[2] op[ne breff♦[3] the .....♦[4] i then samme stadh kennes thet meth thettæ w[o]rt op[ne breff] [at] ..... haue haft the .....Roskilde .....[5] Schanøør oc Falsterbodhe oc marknethen i the samme stadhe til [pant..... alle]e maning oc attalen som mællom woræ forfæthre bisscope oc capitel oc domkirken i Roskilde..... [bi]ss[c]hopsd[øm]e og [o]ss [v]p[a then ene] sidhe oc høyghboren førstinne wor nadhighe frue drotning Margretæ oc hennes fadher konung Wolde[mar] hwes siæll gudh haue oc hænnes forældre oc konunge oc konungedømet vpa then annen sidhe noghen tidh wæret haue æller ære i hwat made thet hælst wæret hauer æller er/ ♦ Foræ alt thettæ forscrefnæ hauer høyghboren førstinne fornempde wor nadhighe frue drotning Margretæ oss swo fulleleghe fult oc alt giort oc betalet æfter wor eyghen wilghe oc nøye swo at oss fulleleghe oc wel at nøyer/ ♦ Oc aff thy at all thing ære swo fulkomeleghe skethe oc giordhæ i alle made som fore screuit star/ tha lade wi oc woræ æfterkomeræ oc arfuinge fornempde war nadhighe frues drotning Margretæs fornempde fadher konung Woldemar oc hænnæs forældre og hænne oc hænnes arfuinge oc æfterkomeræ quittæ lethighe løse/ oc gantzce orsaghe foræ the forscrefne fyretiughe thusænd Lubische mark oc foræ all schyld/ schyldning/ maning/ schadhe/ oc gæld oc foræ all attalen som mællem oss vpa bothe sidher hauer wæret eller er/ ♦ Item hwat breff som her æfter finnes kunne som lude æller røre vpæ thisse forscrefne stycke æller noghet ther aff e hure the hælst ludæ the skulæ i gen antwordes fornempde war nadhighe frue drotning Margretæ oc thøm mæle wi døthe oc machtløse meth thettæ wort opne breff oc the breff skule komme hænne oc hænnes arfuingæ oc æfterkommeræ til gaghn oc gothæ oc til fromæ i alle made e huro the hælst ludæ oc ængen stadh til hindær æller scadhe i noghræ made vm thisse forscrefne stycke æller noghet ther aff/ ♦ Oc kænnes wi oss æller woræ æfterkomeræ eller arfuingæ ængen ræticheet eller tiltalen at haue æller hafue sculæ i noghær made æntich til Schanøør eller Falsterbothe eller til marknethen i the samme stadhe eller til alt æller noghet aff thettæ forscrefne foræ noghet thet som wæret hauer æller ær mællom oss vpa bothe sidher i noghræ made som foræscreuit star/ ♦ Oc til mere bewarning oc wissæn vm alle thissæ forscrefne stycke tha haue wi fornempdæ bisschop Pæther oc capitel i Roskilde ladet woræ incigle meth wilghe oc witschapp hængæs foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe fæthre meth gudh oc welborne mæn swo som er bisschopp Iacop aff Berghen bisschopp Ienes aff Fywn. her Iens Anderssøn. her Folmar Iacobssøn. her Anders Iacobssøn. her Iohan Olefssøn. her Iohan Scarpenbergh her Magnus Munk her Bernike Skinkel her Eric Nielssøn her Iacop Throuelssøn riddere. her Iens Nielssøn aff Auentzbergh riddere. landzdomere. i Nørræiutland Iens Gørstinge landzdomere i Syeland Iens Pætherssøn aff Løuetzmosæ. landzdomere i Fywn oc Niels Scriuere landzdomere i Schonæ oc Iens Swenssøn Bryms ræterethingx canceler afwapn/ ladet theres incigle hængæs foræ thettæ breff ♦ Datum Slaulosie anno domini millesimo quadringentesimo septimo profesto beati Georgii martiris gloriosi.

1. [Wii Pæther meth gutz nathe] bisscopp] lakune på 60-70 bogstaver, omfattende vidissens slutord og brevets begyndelse. 2. [i Roskilde, oc alt] capitel] lakune på ca. 16 bogstaver, Aa. 3. op[ne breff♦] lakune på ca. 50 bogstaver, Aa. 4. the .....♦] lakune på 12 bogstaver, Aa. 5. Roskilde .....] lakune på 8 bogstaver Aa. .

Oversættelse

..... (Peder), biskop (i Roskilde), og kapitlet sammesteds erkender med dette vort åbne brev ..... har haft Skanør og Falsterbo samt markederne sammesteds til (pant) .... enhver sag og tiltale, der har været mellem vore forgængere, biskopperne og kapitlet og domkirken i Roskilde samt bispedømmet på den ene side og den højbårne fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete, og hendes fader, kong Valdemar - Gud være hans sjæl nådig - samt hendes forfædre og kongerne og kongedømmet på den anden side på noget tidspunkt eller endnu er, hvad det så end kan have været eller er, så har den højbårne fyrstinde, vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, fuldkomment og aldeles fyldestgjort os og betalt os for alt dette foranskrevne efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Eftersom alt er sket og gjort i alle henseender fuldkomment som foran skrevet, lader vi og vore efterfølgere og arvinger vor fornævnte nådige frue, dronning Margretes fornævnte fader, kong Valdemar, samt hendes forfædre, hende selv, hendes arvinger og efterkommere være kvit og fri og ganske uden ansvar vedrørende de fornævnte 40.000 lybske mark og for al skyld, beskyldning, sag, skade og penge samt for enhver tiltale, der har været eller er os imellem på begge sider. Fremdeles skal de breve, som for fremtiden kan findes, der lyder på eller angår disse foranskrevne punkter eller på noget deraf, tilbageleveres vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, hvordan de så end lyder; og vi erklærer dem med dette vort åbne brev for døde og kraftesløse; og de breve skal komme hende, hendes arvinger og efterkommere til gavn og gode og glæde i alle henseender, hvordan de så end lyder, og ingenlunde til hindring eller skade på nogensomhelst måde, der angår disse foranskrevne punkter eller noget deraf. Vi erkender, at hverken vi eller vore efterfølgere og arvinger har nogen ret til eller krav på Skanør og Falsterbo eller markederne sammesteds eller til alt dette foranskrevne eller noget deraf og ikke på nogen måde vil kunne få det på grund af noget af det, der har været os imellem på begge sider, således som skrevet ovenfor. Til yderligere bekræftelse på og sikkerhed for alle disse foranskrevne punkter har vi fornævnte biskop Peder og kapitlet i Roskilde med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de hæderlige fædre med Gud og de velbyrdige mænd, biskop Jakob af Bergen og biskop Jens af Fyn, hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Anders Jakobsen, hr. Johan Olufsen, hr. Johan Skarpenberg, hr. Mogens Munk, hr. Berneke Skinkel, hr. Erik Nielsen, hr. Jakob Troelsen, riddere, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, landsdommer i Nørrejylland, Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Jens Pedersen af Løgismose, landsdommer på Fyn, og Niels Skriver, landsdommer i Skåne, samt Jens Svendsen Brims, rettertingskansler, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Slagelse i det Herrens år 1407 dagen inden den glorværdige martyr sankt Georgs dag.