1407. 30. april.


Stig Andersen og hans søn Povl Stigsen bekender at have fået Vellinge birk i Middelsom herred på livstid af kong Erik og dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Stigh Anderssøn oc Pawell Stigssøn ther hans søn ær wæpnære kennes thet meth thettæ wart opnæ breff. at wi hafuæ vndfongit aff. war kæræ herræ koning Eriks oc war fruæ drotning Margretes nadhæ Wællinge thæn biærk liggendes i Mythælsum hæret i Nørræiutland meth møllæ ok meth all thes forscrefne gots tilliggilse. agher/ æng/ skough fegang fiskewatn wat oc thyrt rørende oc vrørende ænkte vnden taghet i so dan mate at wi schulæ hafuæ then forscrefnæ biærk oc gots i ware daghe frilighe at skikkæ æptir war nyttæ so længe wi liffuæ ♦ Ok nar wi aff gangæ tha skal thet forscrefnæ Wællinge biærk oc gotz oc møllæ meth al theres tilliggilse ænkte vnden taghet frilighe igeen kommæ til forscrefnæ war herre koning Erik. oc fruæ drotning Margretæ oc theræs æptirkommære ok til koninge dømet for vden ware arwinges hinder oc geensighælse ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo septimo uigilia beatorum Philippi et Iacobi apostolorum.

Oversættelse

Vi Stig Andersen og Povl Stigsen, som er hans søn, væbnere, bekender med dette vort åbne brev, at vi af vor kære herre kong Eriks og vor frue dronning Margretes nåde har modtaget Vellinge birk i Middelsom herred i Nørrejylland med mølle og alt det føromtalte gods' tilliggende af ager, eng, skov, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt uden undtagelse, således at vi i vor levetid frit skal råde over nævnte birk og gods til vor nytte, så længe vi lever. Når vi dør, skal føromtalte Vellinge birk samt gods og mølle med alt tilliggende uden undtagelse frit vende tilbage til vor fornævnte herre kong Erik og vor frue dronning Margrete og deres efterkommere samt til kronen uden hindring eller modsigelse fra vore arvinger. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1406 dagen før apostlene sankt Filips og sankt Jakobs dag.