1407. 6. maj.


Rådmændene i Stralsund erklærer sig over for den stedfortrædende højmester for den tyske orden, kommendatoren i Elbing, rede til at deltage i forhandlingerne i Øresund og gør opmærksom på, at Greifswald også plejer at deltage.

Tekst efter A:

Tekst

Vruntliken grut mit gantser leue vnde wilges denstes tovoren gescreuen ♦ Leue here [1] sunderghe gunner vnde vrunt ♦ I{w/}en breeff hebbe wi wol vornomen also gi scriuen biddende dat wi de vnsen vp den dagh zenden wolden den gi begrepen hebben mit der dorluchteden [2] vrowen vrowen koningynnen van Dennemarken de wezen schal achte dage na pynxten vnde dat wi de vnsen zenden de over den deghedingen wezet hebben etcetera des beghere wi iwer ersamheit to wetende dat wi de vnsen dar gerne to zenden willen also gi beden hebben. ♦ Vnde also wi vornomen hebben dat de van deme Gripeswalde vp den dagh nicht gebeden zyn vnde zee over allen saken vnde stucken ok eer ghewezet hebben hir vmme důnket iwer erbarheit it nutte zyn zo behagede it vns ok wol dat ze dar to gheladen vnde ghebeden worden. vnde wor wi konen iwer leue ane behegelik werden dar zyn wi to allen tiden to bereit ♦ Screuen des vrighdage na vnses heren hemmeluart vnder vnsem secrete in deme xiiiic vnde vii iare.

Ratmanne to Stralessund.

1. here ] herefter gennemstreget vnde A. 2. dorluchteden ] herefter gennemstreget vo A.

Oversættelse

Venskabelig hilsen med al kærlighed og velvillighed forudskikket. Kære herre særlige velgører og ven. Eders brev har vi visselig modtaget, hvor I skriver og beder om, at vi vil sende vore til mødet, som skal være otte dage efter pinse, som I har aftalt med den højbårne frue, fru dronningen af Danmark, og at vi sender vore, som har kendskab til forhandlingerne etc. Vi ønsker, at Eders hæderlighed skal vide, at vi gerne vil sende vore dertil, som I har bedt om. Og da vi har erfaret, at de fra Greifswald ikke er indbudt til mødet, og at de også før har været igennem alle sager og punkter, så ville det visselig også behage os, at de blev indbudt og bedt, hvis Eders hæderlighed synes det er nyttigt. Og hvori vi kan være til behag for Eder kære, dertil er vi beredt til alle tider. Skrevet på fredagen efter vor herres himmelfart under vort sekret i det 1407 år.

Rådmænd i Stralsund.