1407. 9. maj. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting om, at Anders Horn, deres medborger, har skødet Hemming Olufsen, bymand sammesteds, femtedelen af den jord, som denne bebor.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis presentes litteras inspecturis. Buggo aduocatus Malmøgensis Andreas Horn. Sweno Kul. Esgerus Nicholai. Lasse Skytte Acho Ienisson et Magnus Skytte uillani ybidem salutem in domino. ♦ Notum facimus uniuersis quod sub anno domini millesimo quadringentesimo septimo feria secunda proxima ante dominicam pentecostes constitutus in placito nostro ciuili. uir honestus. Andreas Horn noster conciuis nobis presentibus et aliis pluribus fidedignis. uiro discreto Hemmingo Olaui nostro conuillano presencium exhibitori. quintam partem illius terre in qua Petrus Macke condam habitauit et idem Hemmingus Olaui pronunc habitat. ad partem orientalem residencie Clawus Barnolvi apud mare Malmøgense site quamquidem quintam partem terre. idem Andreas Horn iuste empcionis tytulo de quadam matrona uidelicet Cecilia Matisse in Thorneby in Amage legaliter acquisiuit. una cum fundis. terris. spaciis eidem quinte parti terre attinentibus. nullis exceptis. pro pleno precio ac sufficienti sicut se tunctemporis contentam reddidit plenarie subleuasse apropriauit alienauit et in sinum scotauit iure perpetuo possidendam ♦ Insuper obligauit se ad apropriandum. liberandum et disbrigandum prefato Hemmingo et eius heredibus predictam quintam partem terre cum singulis suis premissis pertinenciis. ac litteris appertis sibi super hoc datis et confectis. ac omni iure ut ipse eam adeptus fuit secundum leges terre pro et ab impeticione et alloqucione presencium et futurorum quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis\

Oversættelse

Bugge, foged i Malmø, Anders Horn, Svend Kul, Esger Nielsen, Lasse Skytte, Ove Jensen og Mogens Skytte, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1407 sidste mandag før pinsesøndag mødte på vort byting den hæderlige mand Anders Horn, vor medborger, og hjemlede, afhændede og skødede med evig besiddelsesret til den gode mand Hemming Olufsen, vor medbymand, nærværende brevviser, femteparten af den jord, hvorpå Peder Macke fordum boede, men som Hemming Olufsen nu bebor, liggende øst for Klaus Barnolvs bopæl ved havet ud for Malmø, hvilken femtepart jord samme Anders Horn med retmæssig købs adkomst lovligt har erhvervet af en vis frue, nemlig Cecilie Madsdatter i Tårnby på Amager, tillige med tofter, jorder, gårdspladser, hørende til samme femtepart jord, intet undtaget, for fuld og tilstrækkelig betaling, således som hun dengang erklærede sig tilfreds med at have oppebåret betalingen helt og fuldt. Ydermere forpligtede han sig til at hjemle, fri og frigøre førnævnte Hemming og hans arvinger førnævnte fremtepart jord med alle dens ovenstående tilliggender og med det åbne brev, som er affattet og givet ham herom, og med al ret, således som han selv er kommet i besiddelse af den i overensstemmelse med landsdelens love, fra krav og tiltale fra hvilkesomhelst nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd herom er vores segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.