1407. 4. juni.


Magnus Nilsson, væbner, og Udder Jönsson sælger en gård i Åkarp, en gård i Ödestuga og en gård i Västhorja til ridderen hr. Abraham Brodersen for 140 mark svensk.

Tekst efter A

Tekst

Iak Magnus Nielsson aff wapn oc iak Wdder iensson kennes met thettæ wort opnæ breff at wi met ia oc goth uiliæ oc met berodhwgh hawæ solt skøt vpladit oc affhent hetherlik man oc ærlik hær Abram Brothersson ridder wort gotz som hær efter screwet staar for feritighæ swenskæ mark oc hwndræthæ som ær først een gordh i Aghæthorp i Robierghæ sogn i Thwedum een gordh i Øthæstughæ i Niwthingæ oc een gordh i Westhurghæ i Wernæmo sogn i Østbo met alt thissæ gotz tilliggelsæ som ær agher eng skogh oldenskogh oc mark oc fiskæwatn oc i wadæ oc thørræ innen gordt oc vden oc enktæ vndentaghit som til thettæ for gotz ligger oc til hawer leghit aff alder fran os oc fran waræ arwæ vnder for hær Abram Brothersson oc hans arwæ til ewerdelik eghæ hwilkæ for cxl mark iak Wdder for:de rettælighæ skyldugh war for hær Abram oc forthy hawe wi thettæ for gotz salt skøt oc vpladit i allæ madæ som foræ ær sakt. Item tilbindæ wi os oc waræ arwæ for hær Abram Brothersson oc hans arwæ thettæ for gotz oc tillaghæ at frii himlæ oc oorgrant at gøræ for allæ the ther vppa kunnæ talæ elles hindræ til ewerdelik eghæ. Til meræ wissæ oc bethræ forwarning at thettæ forscrefne skal stathukt oc fast bliwæ i allæ madæ oc vgenkallælikt tha hawer iak Magnus Nielsson oc iak Wdder Iensson for henkt waræ inziglæ for thettæ wort opnæ breff met wiliæ oc widskap oc bethiæ wi hetherlik herræ hær Iens Ebbesson abbot i Nydalæ Beynt Gøtsson oc Throttæ Attesson hæritzhøfthing i Østbo at the hengæ therres inziglæ hær faræ til widnesbyrdh. Datum anno Domini m°cd° septimo sabbato proximo post octauam corporis Christi