1407. 10. juni. Lübeck


Hansestædernes rådsudsendinge meddeler staden Treptow, at de har besluttet at udruste fredsskibe mod fetaljebrødrene i Frisland, og at der udskrives en pundtold til dækning af omkostningerne, hvorover der skal aflægges regnskab inden 25. juli. Endvidere vil man skaffe sig underretning i Brügge, i England og hos stædernes fogeder og oldermænd i Danmark, om der sker afbræk i deres privilegier.

Tekst efter nil

Tekst

Gunstlike grute touorn ♦ Leuen vrunde ♦ Vm mengerhande grote draplike sake den steden van der hense vnde den copmannen meenliken anlicgende bisunderen vm den groten vorderfliken schaden den de gemeene copmann van den vitalienbroderen vt Vreslande geleden heft alduslange de sik alle dage bereeden wedder in de zee to leggende den copmann to beschedegende hebbe wi up desser dachuard eens gedregen dat wi vdmaken willen vredeschepe mit wapende volke tor seewart en mit der hulpe godes tost{uv}rende ♦ Dar umme hebbe wi gesettet vp vns suluen vnde vort up eene iewelke stad in de hense behorende beide bi den zee vnde to lande licgende/ eenen tall wapender lude na bornisse vnde legelicheit alse iuw vp ii wepenere edder vor iewelken man .v. mark Lubesch to elken manten vnde desse were is gesettet to d{uv}rende dre mant lang welk ghelt to sendende bi den rad tom Stralessunde tuschen hir vnde sunte Iacobs dage negest komende ♦ Vp duske were to donde vnde dat to vorlecgende mit ghelde alse vorscreuen is hebbe wi vns vordregen puntghelt up to nemende alse van elken pund Vlamischer grote veer Lubesche penninge dat pund Vlamisch vor ses mark Lubesch to rekende/ vnde in den steden vp to nemende vnde een iewelk stad de dat entphangt rekenschop dar van to donde in wedderlecginge eener iewelken stat de sulk ghelt vtgelecht edder sulke were dan heft alse vorscreuen is/ ♦ Vurder hebbe wi aldus meenliken eens gedregen eft iennich stad in der hense de aldus to desser were settet is dit ghelt tuschen hir vnde sunte Iacobs dage nicht vtengheue tom Stralessunde de scolde buten des copmans rechte wesen dar nicht wedder in to entphangende id enschege bi der stede willen ♦ Wi willent ok vorwaren laten bidem copmann to Brucge in Engeland/ bi der stede vogheden vnde den olderluden to Denemarken vnde allen anderen ieghenen dar de copman bevriget is/ eft iennich gebrek van ienniger stad hir ane schege/ dat de copman dat mit der stad vnde eren copluden also holde alse sik dat gebørt alse vorscreuen is/ ♦ Hir vmme leuen vrundes beghere wi van iuw dat gi dit also holden vnde yo nicht vorlecgen wente wes wi hir ane dan hebben dar hebbe wi dat meene beste ane gekoren ♦ Screuen vnder der stad Lubeke secret des wi samet to desser tid hir ane bruken in deme auende Barbane des hilgen apostels mccccvii anno.

Nuncii consulares communium ciuitatum hense theutunice in data oresencium Lubeke ad placita congregati

Oversættelse

Gunstig hilsen tilforn. Kære venner. Angående mange slags store betydningsfulde sager, der vedkommer hansestæderne og den almindelige hansekøbmand, i særdeleshed angående de store ødelæggende skader, som hansekøbmanden så længe har lidt fra fetaljebrødrene fra Frisland, som alle dage forberedte sig på at gå til søs for at påføre købmanden skade, er vi på dette møde blevet enige om, at vi vil udstyre fredeskibe med bevæbnede folk til søfart for med Guds hjælp at afværge det. Derfor har vi indsat hos os selv og fremdeles i enhver stad, der hører til hanseforbundet, både dem der ligger ved havet og inde i landet, et antal bevæbnede folk efter, som det passer sig og efter beskaffenhed, altså for Eder to bevæbnede eller for enhver mand fem mark lybsk for hver måned, og dette forsvar er sat til at vare tre måneder, og penge dertil skal sendes ved rådet til Stralsund mellem nu og næstfølgende sankt Jacobs dag. For at yde dette forsvar og betale det med penge, som det er skrevet ovenfor, har vi indgået aftale om at opkræve pundtold, således af hvert pund flamsk gros fire lybske penning, et pund flamsk at regne for seks mark lybsk, og opkræve det i stæderne, og gøre regnskab derfor til enhver stad, som modtager dem, ved at give godtgørelse til hver stad, som udlægger sådanne penge eller har sådant forsvar, som skrevet ovenfor. Fremdeles er vi således i fællesskab blevet enige om, at hvis nogen hansestad, der således er indsat i dette forsvar, ikke betaler disse penge mellem nu og sankt Jacobs dag i Stralsund, så skal de være uden for købmændendes rettigheder og ikke modtage dem mere, med mindre det sker med stædernes vilje. Vi vil også lade det bekræfte hos købmanden i Brügge, i England, hos stadsfogederne og oldermændene i Danmark og alle andre egne, hvor købmanden har privilegier, for at købmanden kan forholde sig sådan over for staden og dens købmænd, som det sømmer sig, hvis der skete nogen skade herpå fra nogen stad, som skrevet ovenfor. Derfor, kære venner, begærer vi af Eder, at I overholder det således og ikke undlader det, thi hvad vi end har gjort i denne sag, da har vi valgt det almene bedste. Skrevet under staden Lübecks sekret, som vi alle bruger her på denne tid på den hellige apostel Barbans aften 1407.