1407. 15. juni. Helsingborg


Den tyske ordens udsendinge tiltræder forrige nr.

Tekst efter Aa2

Tekst

In godes namen amen ♦ Wir bruder Vrederik van Wallenrode kumpthur tor Mewa bruder Iohan van der Dolle. voget to Roghuse Albrecht Rode borgermeister to Thorn vnde Conrad Leczkow borgermeister to Danczik. bekennen vnd betugen openbaer in dessem breue. vor. alle den ienen de nu sint vnd to komen mogen dat na godes gebort dusent vierhundert vnd seueden iare. in der hilligen merterer dage viti vnd modesti hir to Helschinborch tusschen dem hochgebornen vorsten hern Erike van godes genaden to Dennemarken Sweden Norwegen der Wenden vnde der Goten konyng vnd hertoch to Pomeren vnd syner vorbenenten dryer Rike Rade. vp de ene zyde vnd vnsem homeister to Prusen vnd deme ganczen orden vnd den eren vnd vns van erer wegen vp de ander zyde. gedegedinget vnd geendet is in aller wyse vnd mathe als hir na steit gescreuen. ♦ To deme irsten male als vmb dat buwent dat de orde gebouwet laten heft vp deme lande to Gotlande. dat sie veste eder thorim eder wat buwunge id sy wann{ee}r desse vorbenente konyng Erik eder syne nakomelinge eder syn r{ae}d van Dennemarken van Sweden eder van Norwegen vnsem homeister eder deme orden to Prusen ader eren waerhaftigen boden betalen to Calmaren in Sweden negen dusent engelsche nobelen eder ere werde. so sal vnse homeister eder de orde deme vorbenenten heren konynge ader synen nakomelingen ader der vorbenenten drier rike rade eder den iehenen den see dat van erer wegen beuelen denn van staden an antworden laten dat landt Gotlandt vnd de stad Wisbu. vnd dat buwent vppe deme lande vrig quyt vnd vmbeworren besundergen van vnsers homeisters vnd des ordens vnd der eren wegen sunder ienigherhande argelist hulperede. ader lenger togeringe also dat vnse homeister de orde eder de eren neenerleye rechticheit eder ansprake to deme vorbenenten Gotlandt vnd der stad Wisbu hebben scholen. ♦ Vnd wen de vorbenente here konyng eder syne nakomelinge. eder de vorscreuen rad de betalinge der vorgenenten nobelen eder eres werdes dun willen. so schal vnse homeister eder de orden de betalinge annemen laten to Calmaren sunder lenger togeringe vnd den vorbenenten heren konynge vnd synen nakomelingen eder der vorbenenten dryer rike rade. ader weme dat var erer wegen beuolen wert denne antwerden laten dat landt Gotlandt vnd de stad Wisbu. mit der buwinge vp deme lande alse vorscreuen steit sunder lenger togeringe. ♦ Vortmer de dit vorbenente landt vnd stad vnd buwinge van der vorbenenten heren konynges vnd syner nakomelinge vnd rike rades wegin annamet vnd de daer van erer wegen bliuen scholen de scholen velich wesen vor alle den iehenen de vmb vnsers homeisters vnd des ordens vnd der eren willen dun vnd laten willen sunder arch. ♦ Ok sal de here konyng vorbenent ader syne nakomelinge vnd syner dryer rike rade de vorscreven betalinge der nobelen ader erer werde mit den iehenen de see annamen veligen laten var van Calmaren bet to Danczik. vor alle de ghene de vmb eren willen dun sunder arch. ♦ Vortmer schal de herre konyng ader syne nakomelinge eynen brieff gheuen dat hee de stad vnd land vorscreuen by aller rechticheit vnd vryheit lade de see van oldinges hebben gehat. vnd dat de stad vnd landt vorscreuen dem heren konynge vnd synen nakomelingen vnd den vorbenenten dren riken eynen bref weder gheuen dat see mit truwen eweliken by en blyuen scholen vnd ok en allet dat don dat see erem rechten herren van rechtes wegin plichtich sint to doen. ♦ Vortmer schal vnse homeister ader de orde ader ymandt van erer wegin dat vorbenente landt vnd stad Gotlandt vnd Wisbu. bouen ere rechte tinse. vnd schat nicht beschatten eder beswaren in yeniger mate bynnes des dat de dach vnde degedinge de to Calmaren nu to pingesten nehestkomende wesen scholen geendet syn. ♦ Vortmer der ses weken vorwart de vorwisset syn an beyden zyden de scholen blyuen by erer vullen macht. alse see vorbreuet sint vnd de vorscreuen vorworde sal man nicht vpseggen er man van den vorscreuen dage to Calmaren scheydet went wy hopen dat man dar denne vorder vruntschop ramende moge werden an beyden zyden mit godes hulpe. ♦ Vortmer na dem male dat vns vullenkomene macht gegeuen is van deme ganczen orden degedinge to donde vnde endende to eynem ganczen ende vmme Gotlandt vnd de stad Wisbu. so hebbe wy dat vorscreuen gedegedinget vnd geendet mit guden willen to beyden zyden. mit dem vorbenenten heren konynge vmb Gotlandt vnd Wisbu vnd bwwinge in aller mate als vorscreuen steit vnd heben em vnd synem rade den machtbrieff de uns vp de degedinge vmb Gotlandt vnd Wisbu. mede gegeuen is mit gudem willen geantwordet. ♦ Alle desse vorscreuen stucke vnd artikel vnd eyn islik by sich stede veste vnd vntobroken to holden in aller mate alse hir vorscreuen steit. loue wy bruder Vrederik van Wallenrode kompthur to Mewa bruder Iohan van der Doll etcetera van vnsers homeisters vnd des ganczen ordens wegen to Prusen vnd van der erer vnd der vnsen wegen alse vulmechtige sendeboden vander vorscreuen wegen mit eyner samendehandt in guden truwen den vorbenenten heren konyng Erike vnd synen nakomelingen vnd der dryer rike rade Dennemarken Sweden vnd Norwegen sunder ienigerleye argelist hulpe rede vnd lenger togeringe. ♦ Ouer desser vorscreuen degedinge vnd ende sint an vnd ouer gewest de erbaren heren vnd lude alse Erczebischop Iacob to London byschop Iacop to Bergen. her Wulff Wulflam borgermeister to deme Zunde herHennyng Konyngsmarkt. her Axel Petersson her Truthas. vnd veel m{ee}r ridder vnd knechte vnd vele m{ee}r erbar lude de louenwerdich sint. ♦ To merer bewaringe vnd groter bekentnisse. alle desser vorscreuen stucke so hebbe wy bruder Vrederik etcetera vnse ingesegele mit willen vnd wissenschap gehenget laten vor dessen bref de gegeuen und geschreuen is in deme iare dage vnd stede alse vorscreuen steit.

Oversættelse

I Guds navn amen. Vi broder Frederik van Wallenrode, kommendator i Mewe, broder Johan von der Dolle, foged i Roggenhausen, Albrecht Rode, borgmester i Thorn og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erkender og bevidner åbenbart i dette brev for alle dem, der er nu og vil komme til, at efter Guds fødsel 1407 år på de hellige martyrer Vitus og Modests dag er der her i Helsingborg mellem den højbårne fyrste hr. Erik af Guds nåde til Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern og hans førnævnte tre rigers råd på den ene side og vor højmester i Preussen og hele ordenen og deres og os på deres vegne på den anden side forhandlet og opnået en aftale på alle måder, som herefter står skrevet. For det første angående det byggeri, som ordenen har ladet bygge i landet Gotland, det være sig fæstning eller tårn eller hvad bygning det måtte være, når denne førnævnte kong Erik eller hans efterkommere eller hans råd fra Danmark, fra Sverige eller fra Norge betaler vor højmester eller ordenen i Preussen eller deres hæderlige bude 9000 engelske nobler eller deres værdi i Kalmar i Sverige, så skal vor højmester eller ordenen straks lade landet Gotland og staden Visby og byggeriet på landet overdrage til den førnævnte herre konge eller hans efterkommere eller de førnævnte tre rigers råd eller dem, som de befaler det på deres vegne, kvit og frit og uden retskrav, især på højmesteren og ordenens og deres vegne, uden nogen slags svig, udflugter eller længere udsættelse, således at højmesteren, ordenen eller deres ingen rettigheder eller krav skal have til det førnævnte land Gotland og staden Visby. Og når de førnævnte herre kongen og hans efterkommere eller de førnævnte råd vil yde betalingen af de førnævnte nobler eller deres værdi, så skal vor højmester eller ordenen lade betalingen modtage i Kalmar uden længere udsættelse og lade landet Gotland og staden Visby med byggeriet på landet overdrage til den førnævnte herre konge og hans efterkommere eller de førnævnte rigers råd eller hvem det bliver befalet på deres vegne, som står skrevet ovenfor, uden længere udsættelse. Fremdeles skal den, der modtager dette førnævnte land og stad og byggeri på den førnævnte herre konges og hans efterkommeres og rigernes råds vegne og de, der på deres vegne skal blive der, være i sikkerhed mod alle dem, der for vores højmesters og ordenens og deres egnes skyld vil gøre eller lade uden svig. Endvidere skal også den førnævnte herre konge eller hans efterkommere og hans tre rigers råd lade dem, som modtager den førnævnte betaling af noblerne eller deres værdi rejse fra Kalmar til Danzig i sikkerhed for alle dem, som handler mod deres vilje, uden svig. Fremdeles skal herre kongen eller hans efterkommere udfærdige et brev på, at han lader den førnævnte stad og landet beholde alle rettigheder og friheder, som de har haft fra gammel tid, og at førnævnte stad og land giver den herre kongen og hans efterkommere og de førnævnte tre riger et brev tilbage på, at de med troskab evigt skal blive under dem og også gøre alt for dem, som de er forpliget til at gøre mod deres retmæssige herre efter lov og ret. Fremdeles skal hverken vor højmester eller ordenen eller nogen på deres vegne beskatte eller belaste førnævnte land og stad Gotland og Visby ud over deres retmæssige afgifter og skat på nogen måde før det møde og de forhandlinger, som skal være i Kalmar nu til næstfølgende pinse, er afsluttet. Fremdeles skal de seks ugers aftaler, som er sikret på begge sider, blive ved fuld gyldighed, som de er nedfældet skriftligt, og de førnævnte aftaler skal man ikke opsige, før man er skiltes fra det føromtalte møde i Kalmar, thi vi håber, at man der kan søge at opnå yderligere venskab på begge sider med Guds hjælp. Fremdeles siden der er givet os fuldmagt fra hele ordenen til at føre forhandlinger og føre dem til ende med resultat angående Gotland og staden Visby, så har vi forhandlet og afsluttet det føromtalte med god vilje på begge sider med den førnævnte herre konge angående Gotland og Visby og byggeri på alle måder, som står skrevet ovenfor, og vi har med god vilje overdraget ham kreditivet, som er givet os med ved forhandlingerne om Gotland og Visby. At holde alle disse førnævnte punkter og artikler og hver enkelt af dem stadigt, fast og ubrydeligt på alle måder, som står skrevet her ovenfor, lover vi broder Frederik von Wallenrode, kommendator i Mewe, broder Johan von der Dolle etc. på vor højmesters og hele ordenen i Preussens vegne og på deres og vores vegne, som befuldmægtigede sendebude i de førnævnte sager med samlet hånd i troskab den førnævnte kong Erik og hans efterkommere og de tre rigers råd Danmark, Sverige og Norge uden nogen svig udflugter og udsættelse. Ved disse førnævnte forhandlinger og aftaler er og har været de hæderlige herrer og folk, nemlig ærkebiskop Jacob af Lund, biskop Jacob af Bergen, hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, hr. Henning Königsmark, hr. Aksel Petersen, hr. Trued Hase og mange flere riddere og svende og mange flere hæderlige rosværdige folk. Til yderligere sikkerhed og stort vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter har vi broder Frederik etc. med vilje og vidende ladet vore segl hænge på dette brev, som er givet og skrevet i år, på dag og sted, som er skrevet ovenfor.