1407. 23. juni. Gudme herredsting


Tingsvidne, at Svend Smed sætter to en halv bondegård i Rynkeby i pant med afgift og skatter til Nyborghus.

Tekst efter A:

Tekst

Alle mæn thætte breff see æller høre kungøre wi Clawus foghet/ foghet/ ii Guthumheret. Fin Aghyssøn. Pawel Nielssøn. Biil. Lawe Wrnæ riddere Eric/ Mattessøn. Iepe Thuuessøn. Crestiern Tymmessøn. Ieppe Ottessøn. Pæther Friis a wapen at/ for os och for fleræ gothe mæn the tha hoos waræ pa Guthumherets thingh æfter wor herres føthelses aar thusent aar fire hundert/ aar pa thet syunde sancti Iohannis baptiste aften wor skikketh en skellich man her Iohan Olofsøn ridderæ och fek och fremlede eet fult thingz withne mæth skellich mæn som her æfter screffne staar. Pæther Knutssøn aff Tygestorp. Nesse Rws aff Ryslinge. Lauris Pætherssøn .i. then same stæth. Ieppe Reff aff Swinninge. Clawus Henricssøn i then samme stæth. Iesse Buk. aff Lammedorp. Tyge Esgissøn aff Langw och. Nesse Ionssøn aff Øxendorp. ♦ Hwelke alle samdrechteleghe witnethe at Swen Smyth togh een halff bunde garth tel pant i Rynkeby innen firæ thingh stokke pa. Guthumherets thingh och ooch och inte och reddæ skat meth bynderne tel Nyburghs hws och æy wor hanum i gen aff løst innen fire stokke som thet hanum sat wor ♦ Thette hørthe wi och saawe thi witne wi thet pa wor sennende ♦ Datum anno die et loco quibus supra ♦ Tel hwas witnebyrth ær ware ingezeyl for thætte breff heynd.

Oversættelse

Vi Klaus foged, foged i Gudme herred, Fin Ågesen, Povl Nielsen, Bild, Lave Urne, riddere, Erik Madsen, Jakob Tuesen, Kristian Timmesen, Jakob Ottesen, Peder Friis, væbnere, kundgør for alle, der ser eller hører dette brev, at år 1407 efter vor Herres fødsel dagen før sankt Johannes døbers dag fremstod for os og flere gode mænd, som da var til stede på Gudme herredsting den beskedne mand hr. Jens Olufsen, ridder, og fik og fremførte et fuldt tingsvidne af de beskedne mænd, som herefter står nævnt, Peder Knudsen af Tøjstrup, Niels Rus af Ryslinge, Lars Pedersen sammesteds, Jakob Ræv af Svindinge, Klaus Henriksen sammesteds, Jens Buk af Lamdrup, Tyge Esgesen af Langå, og Niels Jonsen af Øxendrup, som alle enstemmigt vidnede, at Svend Smed to en halv bondegård i Rynkeby i pant på Gudme herredsting inden for de fire tingstokke og udredte sammen med bønderne skat til Nyborghus, men den blev ikke indløst fra ham inden for de fire stokke, sådan som den var sat ham. Dette hørte og så vi og vidner det på vor sandhed. Givet år, dag og sted som ovenfor. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.