1407. 9. juli.


Rådmændene i Thorn beder rådmændene i Danzig overgive Johan Wessel det gods, der tilhører denne samt Dietrich Hetfeld og Johan Bikoln, og som fandtes blandt det gods, der blev frigivet af dronning Margrete fra Lambert Junges skib.

Tekst efter A:

Tekst

Ersamen besundeeren liben g{ue}nstigen vr{ue}nde/ Mang deme gute/ vs Lambert Iungen schiffe/ das sampt mit andeeren gute van der vrouwen ..[1] koningynnen van Denemarken off gelouben vsgeburgit vnd van hern Conrad Leczkaw euwerm burgermeister obirgebrocht ist[2] / habin[3] vnser meteratmanne vnd meteburger nochgescreuen dis gut vndergeschreuen alse sie vns bericht habin/ vnd by namen her Tidman Hetueld vii. st{ue}cke wachs fumffe[4] van desim merke (bomærke) vnd czwey van desim merke (bomærke)vnd czwey van desin merke[5] her Iohan Bykoln acht tusund. iic. mynner ungernschs werke in eyme vasse/ desis merkes (bomærke)/ vnd Iohannes Wessil deser breffbrenger. xii. st{ue}cke wachs/ van sulchem merke/ (bomærke) bitten wir libin vrunde mit fleisse begerende/ das vorgenante gut ...[6] adi[r] also vyl das sin wirt[7] obinbouen vnd van hern Conrad Leczkow/ euwerm burgermeister gebracht ist/ Iohanni Wessil desim czeiger/ off desin vnsern tzuvorsichtsbrieff/ g{ue}tlich wellit czu[8] gebin vnd czu[9] lassen volgen/ tzu behuff irer aller/ ♦ Wir wellin euch/ do vor gut vnd sichir sin/ euch des gutis halbin vorgescreuen das Iohanni Wessil irbenomet off desin vnseren brieff volgen vnd geantwert wirt/ schadelos haldende ken allin/ den is steht czu thunde/ des wir ouch von den offtgesprochen hern Tidman Hetueld/ hern Iohan Bicoln/ vnd Iohanni Wessil/ genugesame/ vnd sichire burgeschafft vnd gewisseheid von iir vor iir iczlichim[10] genomen vnd entphangen haben ♦ Do von so bitten wir vns tzu vorschreiben/ ab das gut vorscreuen/ metenander/ adir eyn teil. [11] / vnd wy wyl des Iohanni Wessil irbenomet/ off vnser vnd desis vnsers brieues tzuuorsicht/ geantwert vnd volgen wirt/ vns dornoch tzu richten/ Geschreuen an sonnobunde v{oe}r Margarethe/ vnder vnserem screte anno etcetera m°ccccvii°\

Ratmanne Thorun

1. ..] = Margarete . 2. vnd van hern Conrad Leczkaw euwerm burgermeister obirgebrocht ist] tilf. foroven med henvisningstegn A. 3. / habin] efter slettet ist A. 4. fumffe] tilf. o. l. A. 5. vnd czwey van desin merke] tilf. i marginen A. 6. ...] 7-8 bogstaver ulæselige. 7. sin wirt] tilf. o. l. A. 8. czu] tilf. o. l. A. 9. czu] tilf. o. l. A. 10. vor iir iczlichim] tilf. i marginen A. 11. teil. ] herefter overstreget adir A.

Oversættelse

Ærede særligt kære gunstige venner. Fra det samlede gods fra Lambert Junges skib, som sammen med andet gods på tro og love er frigivet mod kaution af dronningen af Danmark og er bragt over af hr Konrad Leskow, Eders borgmester, har vore nedenfor anførte medrådmænd og medborgere nedenfor opført det gods, som de har berettet om for os, nemlig: hr Dietrich Hetfeld 7 stykker voks, 5 af dette bomærke og to med dette bomærke, hr Johan Bykoln 8000 minus 200 ungarske pelsværk i et fad med dette bomærke, og Johannes Wessil, overbringeren af dette brev, 12 stykker voks med sådant bomærke, og vi beder og begærer, kære venner, med flid, at I vil give det førnævnte gods eller så meget der måtte være til overs, og som er bragt af hr Konrad Leskow, Eders borgmester, til Johan Wessel, fremviser af denne bekræftelse, og lade det følge med ham til alles behov. Vi vil også være sikre på med hensyn til det førnævnte gods, der vil følge og blive overdraget den førnævnte Johan Wessel efter dette vort brev, at holde Eder skadesløs over for alle, som det er nødvendigt, hvorfor vi også fra hver af de ofte nævnte hr Dietrich Hetfeld, hr Johan Bikoln og Johan Wessel har taget og fået tilfredsstillende og sikker kaution og sikkerhed. Derfor så beder vi om at meddele os skriftligt, om hele det førnævnte gods eller en del, og da hvor meget, bliver overdraget og følger med den førnævnte Johan Wessel efter vores og dette brevs bekræftelse, at vi kan rette os derefter. Skrevet lørdagen før Margarete under vort sekret i det 1407nde år og så videre.