1407. 15. juli. Gurre


Kong Erik stadfæster dronning Margretes gavebrev på Egebjerg i Ods herred til Esrum kloster.

Tekst efter Aa:

Tekst

Vii Erych meth gutz nadhe Danmarkes Swerighes Norghes wændes och Godis koningh oc hærtygh i Pomeren kwngiøre och kænnes meth thette wort opne breff ath wii stadfesthe och fulbordhe alle grenæ stycke och artykle som røre æller lydhe om thette æfftherscreffnæ gotz swo som ær Egebergh i Otzhæreth lyggende meth swo meghit aff Lestorp. som til forne Egebergh til lyggeth haffwer och meth al Egebergs fang ee hwath thet hælst hedher æller ær meth aghræ ænghæ skowæ fyskewatn fægangh møller møllestædher woth oc tywrth ødhe och bygdh/ oc al och hwor thissæ forscreffne gotzes tillyggelse och tilhøryng engthe vndhertaghet ee hwath thet hælst hædher æller ær meth alle breff och rættyghet som war kære frwe och mother drotningh Margrete giffuet haffuer til Esroms closther i alle madhe och æffther thii som thette hænnæ opne breff lydher som thette warth breff ær til hængt thii ath forne wor kæræ frwe och mother fyck och køpthe thette forscreffne gotz aff rætthe ægheræ for gudhs och hænnes eghit ♦ Och til mere wyssen och bewaryngh om alle thysse forscreffne stycke/ tha haffue wii wort insegle meth willyæ och wytskap ladhet hænges for thette breff ♦ Datum in castro nostro Gorwæ anno domini millesimo quadringentesimo septimo sexta feria proxima post festum beati Kanuti regis et martiris\

Oversættelse

Vi Erik, med Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug i Pommern, kundgør og bekender med dette vort åbne brev, at vi stadfæster og fuldbyrder alle dele, stykker og artikler, som angår eller lyder på dette efterskrevne gods, nemlig Egebjerg i Ods herred med så meget af Lestrup, som har ligget til fornævnte Egebjerg, samt hele Egebjerg fang, hvad det end hedder eller er, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget og alt dette fornævnte gods' tilliggender og tilhørigheder uden undtagelse, hvad det end hedder eller er, med alle breve og rettigheder, som vor kære fru moder, dronning Margrete, har givet til Esrum kloster, i alle henseender og således som hendes åbne brev, der er hængt ved dette vort brev, lyder, nemlig at fornævnte vor kære frue og moder fik og købte fornævnte gods af de rette ejere for Guds og hendes eget. Til mere sikkerhed og vidnesbyrd om alle disse fornævnte punkter har vi med vor vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev. Givet på vor borg Gurre i det Herrens år 1407 fredag efter sankt Knud konges og martyrs dag.