1407. 22. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England bemyndiger William Esturmy og John Kingston til at forhandle om forbund med hansestædernes udsendinge på vegne af kongen og hans forbundsfæller, herunder Erik, konge af Danmark, Norge og Sverige.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex omnibus ad quos (presentes littere peruenerint) salutem. ♦ Sciatis quod nos de fidelitate et prouida circumspeccione dilectorum et fidelium nostrorum Willelmi Esturmy militis et Iohannis Kyngtona canonici Lincolniensis plurimum confidentes/ ad tractandum et conueniendum cum nunciis commissariis et procuratoribus honorabilium uirorum mercatorum communitatis societatis Hanse Theotonice sufficientem potestatem et mandatum speciale ad hoc ab eis habentibus de et super quibuscumque questionibus grauaminibus dampnis iniuriis excessibus discordis et debatis inter nos ligeos et subditos nostros ex una communitatem societatis predicte parte ex altera et eiusdem singula memmbra quouismodo uel occasione quacumque motis mutuo et exortis et huius questiones grauamina contenciones dampna iniurias excessus discordias et debatas sedandum sopiendum finiendum terminandum et pacificandum ac de et super eisdem componendum et transigendum quecumque eciam questiones grauamina dampna excessus uiolencias et iniurias per nos ligeos uel subditos nostros communitati societatis predicte quouismodo uel eiusdem singularibus personis indebite facta forsitan uel illata reformandum reparandum restaurandum et emendandum consimilesque restituciones reparaciones restauraciones et emendas de communitate societatis predicte et eiusdem societatis singularibus personis pro nobis et subditis nostris requirendum petendum stipulandum et recipiendum compensacionemque cuiuscumque pecuniarum summe nobis et subditis nostris a dicta communitate communiter uel diuisim debite nomine nostro et subditorum nostrorum obiciendum et ea mutuo compensandum et insuper ad ulterius concludendum cum communitate societatis predicte aut ambassasiatoribus et eiusdem nunciis potestatem sufficientem in ea parte habentibus super quibuscumque confederacionibus ligis et amiciciis specialibus temporalibus uel perpetuis inter nos ligeos subditos regna et dominia nostra quecumque ac confederatos amicos et aliigatos nobis quoscumque et presertim dominum Ericum dei gracia[1] Dacie Swecie et Norwegie regnorum regem filium nostrum carissimum et ipsius regne ligeos et gentes ex una ac communitatem societatis predicte communiter et singulariter eiusdem societatis ciuitatis et opida eciam diuisim parte ex altera ineundis ac de intercommunicacionibus inter ligeos et subditos nostros et dicte communitatis mercatores hincinde in mercimoniis et aliis licitis secure et amicabiliter excercendis. ac super omnibus et singulis articulis quantumcumque specialibus qui ligas confederaciones seu amicicias inter nos subditos alligatos et confederatos nostros et communitatem societatis predicte singulariaque eiusdem communitatis ciuitates et opida nostros firmandas huiusque questiones contenciones dampna iniurias excessus discordias et debatas mutuo reformanda concernere poterunt quouismodo cum eorum incidentis emergentis dependentis et connexis. quecumque insuper dies et loca ad expedicionem premissorum in parte uel in toto necessaria uel oportuna prefigendum limitandum et assignandum ac in eos et ea conueniendum et concordandum necnon omnia et singula que sic tractata conuenta promissa reformata finita terminata et concordata fuerint cum omni securitate debita et honesta in hoc casu et hac uice nomine nostro firmiter et inuiolabiliter obseruandum uallandum et firmandum consimilemque securitatem pro nobis et nomine nostro petendum stipulandum et recipiendum iurandumque in animam nostram quod nos tractata conuenta concordata promissa reformata finita et terminata in hac parte rata habebimus et grata pariter et accepta nec aliquid procurabimus uel faciemus per quod tractata conuenta concordata promissa reformata finita terminata et concessa huius effectu debito frustrati poterunt seu quomodolibet impediri ac iuramentum consimile a nunciis commissariis et procuratoribus societatis predicte singulariumque ciuitatum et opidorum eiusdem petendum exigendum et recipiendum priuilegia insuper et indulta regis tam per nos quam progenitores nostros communitati societatis mercatorum Hanse sub quacumque uerborum forma concessa ac dubia ambigua et obscura quecumque in presenti tractatu quouismodo emergentia quociens opus fuerint interpretandum et declarandum ceteraque omnia et singula faciendum excercendum et expediendum que in premissis et circa ea seu eorum aliquod necessaria fuerint uel quomodolibet oportuna. ac que qualitas et natura huius negocii exigerent et requirunt et que nosmet facere possemus si personaliter interessemus. etiam si talia forent que mandatum exigerent quantumcumque speciale nostros ueros legitimos et indubitatos ambassiatores[2] procuratores negociorum gestores commissarios deputatos et nuncios speciales facimus et creamus ordinamus deputamus et constituimus per presentes. promittentes nos ratum gratum et firmum perpetuo habituros totum et quicquid per dictos ambassiatores procuratores commissarios et deputatos in forma prescripta actum gestum procuratum conuentum concordatum promissum seu finitum fuerit in premissis. ♦ In cuius (rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes). ♦ Datum in palacio nostro Westmonasterii sub magni sigilli testimonio xxii die mensis iulii anno domini millesimo quadringentesimo septimo regni uero nostri octauo.

/per ipsum regem et consilium/

1. dei gracia] tilf. o.l. med henvisningstegn Aa. 2. ambassiatores] tilf. o. l. med henvisningstegn Aa. .

Oversættelse

Kongen med hilsen til alle, hvem nærværende brev når frem. I skal vide, at vi på grund af troskab, redelighed og omhu hos de os elskede William Esturmy, ridder, og magister John Kyngton, kannik i Lincoln med særdeles stor tiltro (giver dem følgende hverv): til at forhandle og indgå traktat med udsendinge, kommissærer og befuldmægtigede for de ærværdige herrer købmænd fra Den tyske Hanses Forbund, udstyret med passende fuldmagt og særligt mandat til netop dette fra disse (herrer) vedrørende og angående hvilke som helst klagemål, beskyldninger, skader, uretmæsigheder, overskridelser, uenigheder og rivninger imellem os og vore undergivne på den ene side; på den anden førnævnte forbunds sammenslutning og detes enkelte medlemmer, på hvilken som helst måde eller ved hvilken som helst lejlighed de er sat i værk og gensidigt opstået; og til at forhandle om, neddysse, slutte, afslutte og pacificere sådanne klagemål, beskyldninger, kampe, skader, uretmæssigheder, overskridelser, uenigheder og rivninger og at tilendebringe og godtgøre hvadsomhelst vedrørende og i anledning af disse; også til at afhjælpe, udbedre, give erstatning og kompensere for klagemål, beskyldninger, skader, overskridelser, voldshandlinger og uretmæssigheder, foretaget eller måske påført det førnævnte fællsskabs forbund på en eller anden måde eller det sammes enkelte personer, uforskyldt, af os, vore forbundne eller undergivne; og til at kræve, søge, stipulere og modtage lignende afhjælpninger, udbedringer, erstatninger og kompensationer fra førnævnte forbunds fællesskab og det samme forbunds enkelte personer på vores og vore undergivnes vegne og i vores og vore undergivnes navn til at opstille en hvilken som helsts pengesums kompensation, som skyldes til os og vore undergivne af nævnte fællesskab sammen eller enkeltvis og til at kompensere gensidigt med en sådan; og derudover i fremtiden at komme overens med nævnte fællesskab eller ambassadører og sammes udsendinge udstyret med passende fuldmagt i denne sag angående indgåelse af et hvilket som helst forbund, alliance og venskab, hemmeligt, tidsbegrænset ellr evigt imellem os, vore allierede, riger og lande, hvad end de måtte være, og hvem som helst af vore forbundne venner og allierede og i særdeleshed hr. Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige og Norge, vor allerkæreste (sviger)søn og hans rigers forbundne og folk på den ene side; på den anden det nævnte forbunds fællesskab og det samme forbunds stater og byer sammen og enkeltvis også særskilt; og (til at komme overens) angående forbindelser imellem vore forbundne og undergivne og nævnte fællesskabs købmænd herefter i handel og andre lovlige gøremål, der skal udføres i sikkerhed og venskabelighed; og (til at komme overens) angående hver og en paragraf, hvor fortrolig den end måtte være, som på en hvilken som helst måde med deres indfald, bemærkninger, afvejninger og vedhæng gensidigt kan vedrøre styrkelsen af forbund, konføderation eller alliance imellem os, vore undergivne, allierede og konfødererede og førnævnte forbunds fællesskab og det samme fællesskabs enkelte stater og byer og til afhjælpning af sådanne klagemål, kampe, skader, uretmæssigheder, overskridelser, uenigheder og rivninger; og til yderligere at fastsætte, afgrænse og tilsige en hvilken som helst nødvendig eller oportun dag og lokalitet til afhandling af det førnævnte, helt eller delvis, og til på sådanne dage og lokaliteter at give møde og forhandle kompromiser; og yderligere fast og ubrydeligt at overholde, styrke og fæstne alt overhovedet, som således er blevet forhandlet, indgået aftale om, lovet, afhjulpet, sluttet og afsluttet og skabt enighed om i denne sag og i dette ærinde i vort navn med al forskyldt sikkerhed og hæderlighed, og til at søge, stipulere og modtage lignende sikkerhed for os og i vort navn; og til at sværge på vores sjæl, at vi vil anse det forhandlede, indgåede, aftalte, lovede, afhjulpne, sluttede og afsluttede i denne sag for ratificeret og påskønnelsesværdigt og i lige grad acceptabelt, og at vi ikke vil fremskaffe eller gøre noget, ved hvilket det forhandlede, indgåede, aftalte, lovede, afhjulpne, sluttede og afsluttede og tilståede til dettes forskyldte udførelse kan opsættes eller forhindres, og til at søge, kræve og modtage lignende ed fra førnævnte forbunds og det sammes enkelte staters og byers budbringere, kommissærer og befuldmægtigede; yderligere til at fortolke og afklare kongens privilegier og tilståelser såvel fra os som fra vores forgængere til hanseforbundets fællesskab af købmænd, hvilken ordlyd de end er tilstået under, og hvilke som helst tvivlspunktetvetydigheder og dunkelheder, der måtter dukke op i den nærværende traktat, hver gang der er behov herfor; og til i det hele taget at gøre, afhandle og udøve alt øvrigt, som i forbindelse med førnævnte eller angående disse ting eller en eller anden af dem vil være nødvendigt, og som denne forhandlings kvalitet og natur kræver og forlanger, og som vi selv havde gjort, hvis vi havde været til stede personligt, også hvis det drejer sig om sådanne sager, som kræver et nok så fortroligt mandat. Til alt dette gør vi, udnævner vi, indsætter, uddelegerer og opstiller William Esturmy og John Kyngton ved nærværende brev til vore sande, legitime og ubetvivlelige ambassadører, befuldmægtigede, forhandlingsførere, kommissærer, deputerede og særlige udsendinge, idet vi lover, at vi vil anse alt og hvad som helst, der vil blive ført, bedrevet, besørget, skabt enighed om eller skabt kompromis omeller afsluttet af nævnte ambassadører, befuldmægtigede, kommissærer og deputerede i den foreskrevne form i forbindelse med førnævnte, for ratificeret, påskønnelsesværdigt og fast i evighed. Til denne sags vidnesbyrd har vi befalet, at dette brev gøres åbent. Givet i vort slot Westminster under det store rigssegls vidnesbyrd den 22. dag i juli måned i Herrens 1407. år og i vor regerings 8.

Ved kongen selv og rådet.