1407. 28. juli.


Søster Kristine Hennekedatter, priorinde i Roskilde sankt Agnete kloster, og hele konventet sammesteds udlejer et grundstykke i sankt Mikkels sogn i Roskilde i Hersegade til skomageren Keld Jensen, borger i Roskilde, og hans hustru Bodil for livstid mod en årlig afgift af een skilling grot.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus soror Cristina Hennikesdoter priorissa claustri sancte Agnetis Roskildis totusque conuentus ibidem salutem in domino ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nos ex deliberato animo et unanimi consensu discretis personis Kettillo Iensson sutori ciui Roskildensi et Botildi Asceridoter uxori sue dilecte quam pronunc habet et eorum liberis cum dicta Botilde per ipsum Kettillum procreatis uel procreandis quendam fundum nostrum Roskildis situm in parrochia sancti Michaelis in platea Hyrsegade ab orientali parte eiusdem platee communis regie ab orientali parte semitese extendentem a dicta platea Hyrsegade ad cimiterium sancti Michaelis in quo fundo quondam fuerat una domus lapidea edificata quem quidem fundum cum sorore nostra Swenike pie memoris rite acquisiuimus ad dies predictarum personarum Kettilli et Botildis et eorum liberorum predictorum pro uno solido grossorum bone monete et datiue racione pensionis conductiue dimisisse infra festum sancti Michaelis omni anno integraliter persoluendo tali tamen condicione inter nos prehabita quod dictum fundum de nouo bene edificent uel edificari faciant ac puteum in eodem una cum parte pontis lapidei sibi de iure debita ante dictam curiam fabricari faciant et restaurari/ hoc eciam addito quod illis ambobus et eorum[1] liberis predictis de medio sublatis dictus fundus una cum edificiis et melioracionibus ad dictum claustrum sine omni refusione pecunie uel ualoris redeat sine reclamacione quorumcumque hoc eciam addito quod si in dicto solucionis termino in soluendo dictam pensionem defecerint extunc habeamus plenam potestatem litteras nostras reuocare ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillo conuentus nostri predicti et sigillo honorabilis uiri domini Petri Iohannis preuisoris nostri presbiteri rectoris ecclesie Ørsløff presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°cd°. septimo profesto sancti Olaui regis et martiris gloriosi.

1. eorum] gentaget A. .

Oversættelse

Søster Kristine Hennekesdatter, priorinde for sankt Agnete kloster i Roskilde, og hele det menige konvent sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at vi med velberåd hu og endrægteligt bortforpagter til den gode mand Keld Jensen, skomager, borger i Roskilde, og hans kære hustru Bodil Assersdatter, som han har, og deres børn, som de nu har sammen eller i fremtiden vil få sammen, en os tilhørende toft i Roskilde i sankt Mikkels sogn i Hersegade på den østre side som strækker sig fra nævnte Hersegade til sankt Mikkels kirkegård, på hvilken toft der fordum var bygget et stenhus - toften har vi på lovlig vis erhvervet med vor søster Swenika - from ihukommelse - for fornævnte personers, Kjeld, Botilde og deres fornævnte børns, levetid for en skilling grot og god og gængs mønt i afgift, der fuldt ud skal betales hvert år inden mikkelsdag, dog på den betingelse, at de af nyt skal vel bebygge nævnte toft eller lade den bebygge, og at de skal lade grave en brønd på samme toft samt lade den del af stenbroen foran gården, der med rette påhviler dem, reparere, med den yderligere tilføjelse, at når de begge og deres fornævnte børn er døde, da skal nævnte toft tillige med bygninger og forbedringer uden enhver betaling af penge eller andet af værdi vende tilbage til nævnte kloster uden indsigelse fra nogen som helst, med den yderligere tilføjelse, at hvis de svigter med at betale nævnte afgift til den nævnte betalingstermin, da skal vi have fuld beføjelse til at tilbagekalde vort brev. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med vort fornævnte konvents segl og seglet tilhørende den hæderlige mand hr. Peder Jensen, vor provisor og sognepræst til Ørslev kirke, hængt under dette brev. Givet i de Herrens år 1407 dagen før den glorværdige konge og martyr sankt Olavs dag.