1407. [31. august-oktober]. Haag


Overenskomst mellem kong Henrik 4. af England og hansestæderne Rostock og Wismar angående forurettelser, som disse har øvet imod englændere.

Tekst efter Hakluyt l. l

Tekst

William Esturmy knight, and John Kington canon of Lincolne (being in this behalfe sufficiently authorized and deputed as Ambassadours, procurators, messengers and commisioners, by our said soveraigne lord the king, namely in regard of the molestations, injuris and damages unjustly done and committed against the liege people and subjectes of the foresaide most excellent Prince and lord, Lord Henry by the grace of God king of England & France, and Lord of Ireland, by the communalties of the cities of Wismer and Rostok underwritten, their common councel being assembled for the same purpose, et authorized also, and as well closely as expresly maintained and ratified, by the whole companie of the common society of the marchants of the Dutch Hans) doe, in this present diet at the towne of Hage situate in the countrey of Holland, being appointed for the very same occasion, demaund of you Syr John de Aa knight, and Hermannus Meyer deputies for the cities of Wismer and Rostok, and sufficiently ordeined by authority requisite in this behalfe, to be the procurators and messengers of the said cities, that convenient, just, and resonable satisfaction and recompense may certainely and effectually be done unto the injuried and endamaged parties, who are specified in the articles under written. ..... Item, in the yeere of our Lorde 1405. about the feast of S. Michael, one Nicholas Femeer of Wismer marchant of the Hans, with the assistance of other his complices of the Hans aforesaide, wickedly and unjustly tooke from one Richard Morley citizen of London five last of errings, besides 32. pounds, in the sea called Northsound. ..... Item, in the yeere of our Lorde 1394. certaine malefactors of Wismer and Rostok, upon the coastes of Denmarke and Norway, beneath Scawe, and at Anold, took Thomas Adams and John Walters marchants of Yermouth: and Robert Caumbrigge and Reginald Leman marchants of Norwich, in a certaine shippe of Elbing in Prussia (whereof one Clays Goldesmith was master) with divers woollen clothes of the saide Thomas, John, Robert, and Reginald, to the value of one thousande marks English, and carried the persons and goods aforesaide, away with them: and the said Thomas, John, Robert, and Reginald they imprisoned at Courtbuttressow, and there detained them, untill they paide an hundred markes for their redemption. ..... Item, in the yeere of our lord 1395. about the feast of the nativitie of s. John Baptist, the forenamed[1] Godekin and Stertebeker, and others of the Hans unjustly tooke a certain ship of Simon Durham, called the Dogger-ship, and the Peter of Wiveton, laden with salt fishes (whereof John Austen was master) upon the coast of Denmarke. ♦ And they caried away the saide Dogger, with the furniture thereof, and the foresaid salt fishes, to the value of 170 pound. ♦ Moreover, the master, and 25. mariners in the same ship they maliciously slewe, and a certaine ladde of the saide Dogger they caried with them into Wismer. ..... Item, pitifully complaining the foresaid marchants doe affirme, that one Henry Lambolt and other his adherents, in the yeere of our Lord 1396. tooke upon the maine sea betweene Norway and Scaw, one crayer laden with osmunds, and with divers other marchandises, perteining unto John Brandon of Lenne, to the summe and value of 443.li. 4.s. 2.d. ♦ Moreover, they tooke from John Lakingay 4. lasts and an halfe of osmunds, to the value of 220.lib. 10.s. Item, the foresaid marchants complaine, that certain malefactors of Wismer, with other their complices of the Hans, in the yeere of our Lord 1396. tooke Thomas Ploket of Lenne, out of a certaine ship sailing upon the maine sea towards Sconeland (whereof James Snycop was master) cloth and other marchandise, to the summe and value of 13.lib. 13.s 4.d. ..... Unto all and singular the articles above-written, the ambassadors of England aforesaid do further adde, that the doers and authors of the damages, injuries, and robberies set down in the articles above written, (of whom some are named in particular, and others in general) performed and committed all those outrages, being hired thereunto at the expenses and charges of the common societies of the cities aforesaid. ♦ And that the inhabitants of every houshold in the foresaide cities (ech man according to his ability) wittingly & purposely set foorth one, two, or more men, for the very same expedition, wherein all and singular the foresaid trespasses were committed. The foresaid English ambassadors doe exhibite the articles above-written unto the procurators of the cities of Wismer and Rostok aforesaid: leave and libertie being alwayes reserved unto the said ambassadors, to enlarge, or to diminish, or to expound all, or every, or any of the said Articles whatsoever, so often as it shall seeme expedient unto them.

1. forenamed] henviser til den umiddelbart foregående, her udeladte artikel.

Oversættelse

William Esturmy, ridder og John Kingston, kannik i Lincoln (disse er, hvad angår dette, tilstrækkeligt berettiget og beskikkede som ambassadører, prokuratorer, budbringere og kommisærer ved vores nævnte eneherskende herre kongen, i særdeleshed hvad angår de smerter, skader og den overlast, der er blevet uretfærdigt påført og begået mod de lensfolk og undersåtter under den førnævnte mest fortræffelige prins og hersker, hr. Henrik ved Guds nåde konge af England og Frankrig og hersker af Irland, ved byrådene underskrevet mellem byerne Wismar og Rostock, deres fællesråd samlet til samme formål, og ligeledes berettiget og lige så tæt og udtalt vedligeholdt og stadfæstet af hele selsskabet af købmænd i den tyske Hansa) kræver på denne rigsdag i byen Haag, der ligger i landet Holland, udnævnt til netop denne lejlighed, kræver af dem, Johan von der Aa, ridder og Herman Meyer, stedfortrædere for byerne Wismar og Rostock og tilstrækkeligt beskikkede ved den fornødne autorisation til dette, til at være prokuratorer og budbringere for de nævnte byer, så passende, rettelig og fornuftig tilfedshed og erstatning kan blive udbetalt til de skadeslidte og forurettede parter, som er nærmere specificerede i de nedenstående artikler. ... Således, i det Herrens år 1405 ved sankt Mikkels dag, tog en Nikolas Femmer af Wismar, købmand i Hansaen med hjælp fra andre medskyldige af den førnævnte Hansa, på ond og uretfærdig vis, fra en Richard Morley, borger i London, fem laster af vildfarne(?), foruden 32 pund, i havet der kaldes Nordsøen. ... Således, i det Herrens år 1394 tog visse misdædere fra Wismar og Rostock på Danmarks og Norges kyster, under Skagen 1) og ved Anholt, fra Thomas Adams og John Walters, købmænd fra Yarmouth, og Robert Caumbrigge og Reginald Leman, købmænd fra Norwich, i et bestemt skib fra Elbing i Preussen (på hvilket en Clays Goldsmith var kaptajn) med diverse uldne klæder fra nævnte Thomas, John, Robert og Reginald, til en værdi af et tusind engelske mark, og de tog de førnævnte personer og gods væk med sig. Og de nævnte Thomas, John, Robert og Reginald fængslede de ved Kottbus-Driesen, og tilbageholdt dem der, indtil de betalte hundrede mark for deres frigivelse. ... Således, i det Herrens år 1395, ved dagen for Johannes Døberens fødsel, tog de førnævnte Godekin og Stertebeker og andre fra Hansaen på uretfærdig vis et bestemt skib tilhørende Simon Durham, kaldet Doggerskibet og Peter of Wiveton, lastet med saltfisk (på hvilket John Austen var kaptajn) ved Danmarks kyst. Og de tog den nævnte dogger med dets møbler og de førnævnte saltfisk til en værdi af 170£. Ydermere, smed de kaptajnen og 25 sømænd ondskabsfuldt over bord, og en bestemt knægt fra den nævnte dogger tog de med sig til Wismar. ... Således, bekræfter de ynkeligt klagende førnævnte købmænd, at en Henry Lambolt og andre af hans tilhængere i det Herrens år 1396, tog en krejert på havet mellem Norge og Skagen, lastet med kongebregner, og diverse andre handelsvarer, tilhørende John Brandon af Lenne til den sum og værdi af 443£ 4 sterling 2 dollar. Ydermere tog de fra John Lakingay 4½ laster kongebregner til en værdi af 220£ 10 sterling. Således, klager de førnævnte købmænd over, at visse misdædere fra Wismar, med andre medskyldige i Hansaen, i det Herrens år 1396, tog Thomas Plocket af Lenne ud af et bestemt skib på havet mod Skåne 1) (på hvilket James Snycop var kaptajn) klæde og andre handelsvarer til den sum og værdi af 13£ 13 sterling 4 dollar. ... Til hver og en af de ovenstående artikler tilføjer de førnævnte ambassadører for England yderligere, at udførerne og idémagerne bag disse skader, smerteforvoldelser og røverier som skrevet i de ovenstående artikler (af hvilke nogle er specifikt navngivne og andre generelt), udførte og begik alle disse uhyrligheder til det til udgift og omkostning af hansaen i de førnævnte byer. Og at indbyggerne i enhver husholdning i førnævnte byer (hver mand efter bedste evne) med overlæg og vished at stille en eller to eller flere mænd til netop denne ekspedition, hvori hver og en af de førnævnte forbrydelser blev begået. De førnævnte engelske ambassadører viser de forskrevne artikler til prokuratorerne fra de førnævnte byer Wismar og Rostock. Frihed og løbepas som altid sikret de nævnte ambassadører, til at forstørre eller formindske eller til at udlægge alle eller hver enkelt eller hvilket som helst af de nævnte artikler, så længe som det skal virke formålstjenstligt for dem.