1407. 19. september. Ribe


Biskop Eskil og kapitlet i Ribe kvitterer dronning Margrete for den lovlige indløsning af den faste borg Lundenæs med len og købstad, hvilke hun og kong Oluf tidligere havde pantsat til biskop Jens i Ribe.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Eskill meth gudhs nadhe. bisschop .i. Ripe oc alt capitel .i. then samme stadh. kænnes meth thettæ wort opne breff vm thet slot oc fæste Lundenæs meth the læn oc køpstadh. oc all theres tilliggelsse. oc swo meghit som høyghboren første. war nadhighe herre konung Oleff som forthom konung war i Danmark hwes siæll gudh haue oc hans kære modher war nadhighe fruwe drotnyng Margareta hafthe til foren pantsæt hetherlich father meth gudh wor forfather bisschopp Ienes som nu til foren bisschopp war i. Ripe. hwes siæll gudh haue oc wor frue kirke .i. Ripe. som war domkirke er oc wi nu sithen æfter i. thet samme pant haue haft/ thet forscrefne slot oc fæste Lundenæs meth the læn. oc køpstadh som fore er sacht meth all theres tilliggelsse meth all konungelich ræt ænkte vndentaghet. ♦ Alt thettæ forscrefnæ hauer fornempde war nadighe frue drotnyng Margareta nu laghleghe aff oss in løst æfter thy som fornempde konung Olefs oc hænnes breff ther vpa gifnæ waræ oc hauer hwn oss retheleghe betalet alt thet som thettæ forscrefne slot oc fæste Lundenæs. oc læn. oc by som fore er sacht wor fornempde forfather oc oss til pant foræ stodh swo at oss fulleleghe oc wæl at nøyer ♦ Oc lade wi oc woræ æfterkomeræ fornempde war nadhighe frue drotnyng Margareta. oc hænnes arfuinge. oc æfterkomere quitte ledhighe løse oc gantzte orsaghe foræ alt thettæ forscrefne ♦ Oc kænnes oss ængen ræt æller tiltalen at haue. æller .i. noghræ made her æfter haue scule til fornempde slot oc fæste Lundenæs æller læn æller køpstadh som fore er sacht thy at oss er ther foræ swo fulleleghe fult oc alt scheet oc giort æfter wor wilie oc nøye. swo at oss fulleleghe oc wæl at nøyer som fore er sacht ♦ Oc hwat breff som her æfter fynnes. som ludæ æller røræ vpa thettæ forscrefne slot oc fæste Lundenæs. Æller vppa forscrefne læn æller køpstadh æller vppa noghet aff thettæ forscrefne e .i. what made the lude thøm mæle wi døthe oc gantzte machtløse meth thettæ wort opne breff oc the breff scule komme fornempde war nadhighe frue drotnyng Margretæ oc hænnes arfuynge oc æfterkomere til gagn oc gothe .i. alle made vm thettæ forscrefne. oc ængen stadh til hinder æller scadhe i noghræ made ♦ Oc til mere bewaring oc wissen vm alle thisse forscrefne stycke tha haue wi fornempde bisschop Eskill oc alt capitel .i. Ripe ladet woræ incigle. meth wilie oc witschap hænges foræ thettæ breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue hetherleghe fæthre meth gudh. oc wælborne mæn. swosom er erchebischop Iacop aff Lund. bisschop Pæther aff Roskilde. bisschop Iacop aff Berghen. her Ienes Anderssøn. her Folmar Iacopssøn her Anders Iacopssøn. her Pæther Nielssøn aff Agardh. her Iohan Scarpenbergh. her Erik Nielssøn. her Magnus Munk. her Ienes Niclessøn aff Auentzbergh. her Iacop Trouelssøn. her Iohan Olefssøn. oc her Biørn Olefssøn riddere ladet. theres incighle hænges foræ thettæ breff ♦ Datum in ciuitate Ripensi anno domini m°cd° septimo. secunda feria proxima ante festum beati Mathei apostoli

Oversættelse

Vi Eskil, med Guds nåde biskop i Ribe, og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev angående slottet og den faste borg Lundenæs tillige med len og købstad og alle tilliggender og så meget, som den højbårne fyrste vor nådige herre, kong Oluf, som tidligere var konge i Danmark - Gud have hans sjæl - og hans kære moder vor nådige frue, dronning Margrete, fordum havde pantsat til den ansete fader i Gud, vor forgænger biskop Jens, som tidligere var biskop i Ribe - Gud have hans sjæl - og til Vor Frue kirke i Ribe, som er vor domkirke, at vi nu siden har haft det samme pant, nemlig nævnte slot og faste borg Lundenæs med len og købstad som før nævnt med alle tilliggender og al kongelig ret uden undtagelse. Alt dette foranskrevne har vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, nu indløst fra os på lovlig vis i overensstemmelse med nævnte kong Olufs og hendes brev, givet os derpå, og hun har nu rigtigt betalt alt det, som fornævnte slot og faste borg Lundenæs samt len og by som før nævnt var pantsat for til vor nævnte forgænger og os, således at vi er fuldt ud og vel tilfredse. Vi og vore efterkommere lader vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere være kvit og fri, fritagne og fuldstændig uden ansvar for alt dette foranskrevne. Vi bekender, at vi ikke har nogen ret til eller krav på eller for fremtiden på nogen måde vil kunne få det til nævnte slot og faste borg eller lenet eller købstaden som før omtalt, eftersom vi er blevet fuldkomment fyldestgjort derfor og har fået betaling derfor efter vor vilje og til vor tilfredshed, så at vi er fuldstændigt og helt tilfredse, som før sagt. De breve, der herefter måtte findes, der lyder på eller angår dette fornævnte slot og den faste borg Lundenæs, eller fornævnte len eller købstad eller på noget af dette føromtalte, dem erklærer vi med dette vort åbne brev for døde og fuldkomment magtesløse på hvad måde de end lyder, og brevene skal komme vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, samt hendes arvinger og efterkommere til gavn og gode i alle henseender vedrørende dette føromtalte og ingenlunde til hindring eller skade på nogen måde. Til større bekræftelse på og sikkerhed for alle de foranskrevne punkter har vi fornævnte biskop Eskil og hele kapitlet i Ribe med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de ansete fædre i Gud og de velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Jakob af Lund, biskop Peder af Roskilde, biskop Jakob af Bergen, hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Anders Jakobsen, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Troelsen, hr. Johan Olufsen og hr. Bjørn Olufsen, riddere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i byen Ribe i det Herrens år 1407 mandag inden den hellige apostel Matthias' dag.