1407. 19. september. Ribe


Biskop Eskil og kapitlet i Ribe bekender, at dronning Margrete har skænket 500 lødige mark til indstiftelsen af et vor frue alter i Ribe domkirke med daglig gudstjeneste samt årtid dagen efter Marie bebudelsesdag.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Eskel meth. gudz nathæ byscop i Ripæ oc alt capitel i then sammæ stæth kennes meth thettæ wart opnæ breff at høyboren førstynnæ war nadhighæ frwæ drotning Margretæ/ i gudz oc war frwes hedher. hafwer vnt oc. gifwet/ fæm hundreth løthic march til at stychte oc fundere meth eet altare oc een ewich mæssæ/ i. war domkirke i Ripe i so madæ som her æfter følgher ♦ Først at ther scal nw genist bygges thet fornempdæ altare. i war fornempdæ frwæ kirke i Ripæ. oc wighes. war frwæ til/ oc haldes een swngen mæssæ/ fore De annunciacione hwor dagh ewynnelicæ in til dome dagh. oc officium til the[1] sammæ mæssæ scal al tiith waræ Rorate celi desuper etcetera. ♦ Oc. mædhen mæssen sywngs tha scal brennes eet lyws. oc hwor dagh genist æfter the [2] sammæ mæssæ/ scal sywnges eet loff aff war frwæ som heder. Aue Maria gracia plena etcetera oc fore thenne mæssæ som sywngæs scal. for war frwæ altare som fore ær sacht. scal engen annan mæssæ nedher lægges som til foren stychteth ær i fornempdæ war frwæ kirke i Ripæ som war domkirke ær/ men at hwor theræ scal alligewæl. besynderlicæ sywngæs. æfter thy som hwor theræ ær stychteth. oc fundereth. ♦ Thettæ scal gøres for war nadhighæ frwæs drotning Margretes. fadhers. oc hennes forældræs. oc weners oc hennes syælæ gagn oc bestandelsæ/ ♦ Ok scal gøres fornempdæ war frwæs drotning Margretes fadhers oc. hennes forældræs. oc hennes aartiith hwort aar. annan dagh næst æfter war frwæ dagh annunciacionis. i fornempdæ war domkirke i Ripæ/ ♦ Oc vppa then sammæ dagh scal then. som thet fornempdæ altare fore stander. gifwæ waræ kaneke i then sammæ stath. swm vm daghen æræ i syælæ mæssen/ oc vm aftanen til foren i vigiliis een løthich march at skiftæ i bland thøm. æfter then sammæ war kirkes sethwanæ ♦ Ok scal then sammæ mæsses oc altares forstandare. pleya kanekenæ thet bæstæ han kan til øøl oc mat vppa then dagh. oc peplingenæ scal bedhes hælacht. then dagh. oc thøm scal tha gifwes een tynnæ øøl oc eet hundræth brøth oc mat ther til./ ♦ Oc the sculæ sywngæ thet sammæ war frwæ loff som heder Aue Maria gracia plena etcetera then sammæ aften i fornempdæ war frwæ kirke/ for war frwæs altare som bygges scal/ oc wighes war frwæ til som fore ær sacht. ♦ Ok til mere bewaring oc wissen at allæ thisse forscrifnæ stycke. sculæ ewynnelicæ gøres holdes oc fulkompnes meth gudz hiælp i allæ madæ som fore screuet star tha hafwæ wy fornempde biscop Eskel oc alt capitel i Ripæ ladet waræ incigle meth wiliæ oc witscap henges for thette breff ♦ Ok til witnesbyrdh hafwæ hedherliche fadhræ meth gudh oc wælbornæ men swosom ær ærchebiscop Iæyp aff Lund biskop Pæther aff Roskilde biscop Iæyp aff Berghen her Iens Anderssøn her Folmar Iæcopssøn her Anders Iæcopssøn her Pether Nielssøn aff Agardh. her Iohan Skarpenberg her Eric Nielssøn her Magnus Munk her Iens Nielssøn aff Awæntzbergh her Iæyp Throwelssøn hyer Iohan Olafsøn og her Biørn Olafsøn riddere ladet there incigle henges for thettæ breff ♦ Datum Ripis anno domini millsimo quadringentesimo septimo secunda feria proxima ante festum beati Mathei apostoli et ewangeliste.

1. the] = then . 2. the ] = then .

Oversættelse

Vi Eskil, med Guds nåde biskop i Ribe, og hele kapitlet sammesteds bekender med dette vort åbne brev, at den højbårne fyrstinde vor nådige frue, dronning Margrete, til ære for Gud og vor frue har indrømmet og skænket os 500 lødige mark til indstiftelse og oprettelse af et alter og en evig messe i vor domkirke i Ribe på efterfølgende måde: for det første skal der nu straks bygges det nævnte alter i vor fornævnte Frue kirke i Ribe, og det skal indvies til vor frue; hver dag skal der til evig tid indtil dommedag foran det holdes en sungen messe, De annunciacione (Om bebudelsen), og officiet til samme messe skal bestandig være Rogate celi desuper (Bed til himlen derom). Medens messen bliver sunget, skal der brænde et lys, og straks efter messen skal der hver dag synges en lovprisning til vor frue, som hedder Ave Maria gratia plena (Vær hilset Maria, fuld af nåde). Til gengæld for denne messe, der som før sagt, skal synges foran vor frue alter, skal der ikke nedlægges nogen anden messe, der er indstiftet tidligere i vor fornævnte Frue kirke i Ribe, der er vor domkirke, men hver især skal alligevel synges, således som de er indstiftet og oprettet. Dette skal ske til gavn og nytte for vor nådige frue, dronning Margretes faders, hendes forfædres samt hendes venners og hendes egen sjæl. Hvert år dagen efter vor frue bebudelsesdag skal der i vort fornævnte domkirke i Ribe holdes årtid for vor fornævnte frue, dronning Margretes fader og hendes forfædre samt hende selv. Samme dag skal den, der forestår det nævnte alter, give en lødig mark til de af vore kanniker sammesteds, som om dagen deltager i sjælemessen og om aftenen forinden i vigilierne, og den skal fordeles mellem dem efter vor kirkes sædvane. Samme forstander for messen og alteret skal forpleje kannikerne så godt han kan den dag med øl og mad, og disciplene skal gives fri den dag, og de skal have en tønde øl, 100 brød samt mad dertil. Samme aften skal de i vor nævnte Frue kirke synge den samme lovprisning til vor frue, som hedder Ave Maria gratia plena foran det vor frue alter, som skal bygges og som før nævnt indvies til vor frue. Til større bekræftelse af og sikkerhed for at alt dette foranskrevne til evig tid skal udføres, overholdes og med Guds hjælp fuldbyrdes i alle henseender, som står skrevet ovenfor, har vi fornævnte biskop Eskil og hele kapitlet i Ribe med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Og til vidnesbyrd har de ansete fædre i Gud og de velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Jakob af Lund, biskop Peder af Roskilde, biskop Jakob af Bergen, hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Anders Jakobsen, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Mogens Munk, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Jakob Troelsen, hr. Jens Olufsen og hr. Bjørn Olufsen, riddere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1407 mandagen inden den hellige apostel og evangelist Matthæus' dag.