1407. 1. november.


Biskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus bispestol.

Tekst efter A:

Tekst

Wi Bo meth gudhs nadhe bisschop i. Arws. oc alt capitel i then samme stadh. gøræ witerlicht meth thettæ wort opne breff at wi haue spoort grandgifueleghe aff. ælste oc skællegheste mæn oc aff andre som wi haue bæst kunnet/ oc haue wi søcht oc leet æfter breff/ oc haue wi ey kunnet thet nogherlethis wt spørie eller sanneleghere fa atwide eller .i. breff eller noghet ræticheet fynne eller fynne kunne at then øø som Calføø heder som thet slot oc fæste Calføø vppa stander i Nørreiutland liggende eller oc thet samme slot oc fæste Calføø noghen tidh hauer til hørt eller tilhører huerken bisscopsbordhet i. Arws eller capitelit eller domkirken i Arws eller nogher synderlich persone som capitelit. domkirken eller bisscopsdømet i. Arws til hører eller til noghet prelatædøme canekedøme. altre eller til nogher anner guds thiæniste i. fornempde domkirke. oc ey hælder til nogher anner kirke eller kirkæs personæ eller guds thiæniste. i Arws bisscopsdøme. men at thenne forscrefne øø. Calføø oc slot oc fæste Calføø ængen annen til hører oc ængen ræticheet ther til hauer wden konunen[1] . oc konungedømet i. Danmark. ♦ Oc kænnes wi meth thettæ wort breff at huerken fornempdæ bisscopsbordhet i Arws eller capitelit i Arws eller domkirken i Arws eller nogher synderlich personæ som capitelit domkirken eller bisscopsdømet i. Arws til hører eller noghit prelatedøme canekedøme altre eller nogher anner thiæniste i. forde domkirke. oc ey hælder nogher anner kirke eller kirkes personæ eller gudhs thiæniste .i. Arws bisscopsdøme eller wi æller alle eller noghræ woræ fornempdes æfterkomere noghen ræt/ ræticheet eller tiltalen haue eller haue scule. till fornempde øø Calføø eller til fornempde slot oc fæste Calføø. thy at wi fornempde eller woræ æfterkomere ther ængen ræt til haue eller nogher tidh haue scule i noghræ made/ ♦ Oc til mere bewaring/ wissen/ stadhfæstelsse oc sannende vm allæ thisse forscrefne stycke. at all stycke swo sanne ære oc ewerdeleghe oc wgencalleleghe/ scule stadhighe faste oc vbrødeleghe bliue. i. alle made som forescreuit star tha haue wi fornempde bisschop Bo. oc alt capitel i. Arws oc wi. Pæther Gylling erchedyekn. Oleff Pætherssøn prouest oc Iens Lywng cantor .i. Arws. Olæff Reynerssøn Nicles Bille Nicles Butzte Iens Gerkessøn Nicles Pætherssøn. Pæther Friis Iens Fintssøn. Anders Falster Eskil Ionssøn. Pauel Ienssøn Iens Magnussøn. Pæther Falster Ienes Styghssøn. Pether Ericssøn. Anders aff Galten. Symon Pathæ/ Iens Pætherssøn aff Eghxgardh. Palnæ aff Hørninge. Henrik Hørdræng Cristiern Iens Pætherssøn Nicles Ienssøn myndre Nicles Ienssøn aff Ormsløff Iens Thordhssøn Iuar Iacop Hemmingssøn Niels Aghessøn Anders Quak Iens Knutssøn oc Roland som caneke oc personer ære i. fornempde Arws domkirke ladet woræ incigle meth wilghe oc witscap hengis fore thettæ breff. ♦ Datum anno domini mcd septimo ipso die omnium sanctorum\

1. konunen] glemt Aa. .

Oversættelse

Vi Bo, af Guds nåde biskop i Århus, og hele kapitlet sammesteds, gør vitterligt med dette vort åbne brev, at vi på det omhyggeligste har forespurgt hos de ældste og fornuftigste mænd og hos andre, således som vi bedst har kunnet, og vi har søgt og ledt efter breve, og vi har hverken på nogen måde kunnet finde i breve og rettigheder, at den ø, der hedder Kalø, beliggende i Nørrejylland, hvorpå slottet og den faste borg Kalø er, eller at samme slot og faste borg Kalø nogensinde har tilhørt eller nu tilhører enten bispebordet i Århus, eller kapitlet eller domkirken i Århus eller nogen enkelt person, som enten hører til kapitlet, domkirken eller bispedømmet i Århus eller til noget prælatembede, noget kannikedømme, noget alter eller til nogen anden gudstjeneste i fornævnte domkirke og heller ikke til nogen anden kirke eller nogen anden kirkelig person eller gudstjeneste inden for Århus bispedømme, men at denne nævnte ø Kalø og slottet og den faste borg Kalø alene tilhører kongen og kongedømmet i Danmark, som udelukkende har ret dertil. Og vi bekender med dette vort brev, at hverken nævnte bispebord i Århus eller kapitlet eller domkirken eller nogen enkelt person, som hører til kapitlet, domkirken eller bispedømmet i Århus eller til noget prælatembede, kannikedømme eller noget alter eller nogen anden gudstjeneste i nævnte domkirke, og heller ikke nogen anden kirke eller kirkelig person eller gudstjeneste inden for Århus bispedømme eller vi eller vi fornævntes samtlige efterkommere eller nogle af dem har eller skal kunne få nogen ret til eller krav på nævnte ø Kalø eller nævnte slot og faste borg Kalø, eftersom vi fornævnte eller vore efterkommere ingen ret har dertil og ingensinde vil kunne få det på nogen måde. Til yderligere bekræftelse på, sikkerhed for og stadfæstelse af samt vidnesbyrd om alt dette foran skrevne, at alle punkter således er sande, og at de til evig tid og uigenkaldeligt skal forblive bestandige, sikre og ubrydelige i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet har vi fornævnte biskop Bo og hele kapitlet i Århus samt vi Peder Gylling, ærkedegn, Oluf Pedersen, provst, og Jens Lyng, kantor i Århus, endvidere Oluf Reimersen, Niels Bille, Niels Butze, Jens Gerkesen, Niels Pedersen, Peder Friis, Jens Finsen, Anders Falster, Eskil Jonsen, Povl Jensen, Jens Mogensen, Peder Falster, Jens Stigsen, Peder Eriksen, Anders af Galten, Simon Pade, Jens Pedersen af Isgaard, Palle af Hørning, Henrik Hørdreng, Kristian, Jens Pedersen, Niels Jensen den mindre, Niels Jensen af Ormslev, Jens Tordsen, Iver, Jakob Hemmingsen, Niels Ågesen, Anders Quak, Jens Knudsen og Roland, kanniker og personer ved nævnte Århus domkirke har med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 på selve allehelgensdag.