1407. 30. november. Ribe


Hr. Johan Skarpenbergs genbrev til kong Erik og dronning Margrete på Skive slot og len med de fire herreder i Sallingholm samt Skive birk, som han for 5000 lybske mark har modtaget som et brugeligt pant.

Tekst efter Aa:

Tekst

Iegh Iohan Scarpenbergh ridder kennes meth thettæ mit opnæ breff at iegh thet slot oc festæ Skywe meth the lææn oc hæreth swo som ær Høneborghæreth Rødhingehæreth Norghehæreth oc Harghehæreth i Salingeholm meth thet biærk i Skywe i Nørreiutland liggende anameth oc vntfonget hauer for eet pant aff megteghe førstæ myn nathighæ herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margretæ for femthusende Lybische mark i penninge oc mynt som i Lybeke æræ geuæ oc gengæ i alle made som her efter fylgher ♦ Først at iæk eller myn husfrw Eybe som iegh nw hauer eller hennes aruingæ skule thettæ forde slot oc festæ Skywe meth forde lææn oc hæreth brughe oc beholde for eet pant swo længæ til thes forde myn nathigæ herræ eller frwæ konung Erik eller drotning Margretæ eller theræ aruingæ oc æfterkommeræ betale i Wiborgh megh forde Iohan Scarpenbergh eller forde myn husfrw Eybe eller hennes aruingæ thessæ forscrefnæ femthusend Lubiske mark i penninge oc mynt som fore ær saght ♦ Item skal thettæ forde slot oc festæ Skywe wæræ forde min nathighe herres oc frwes konung Eriks oc drotning Margretes oc thera aruinges oc æfterkommeres oc righens i Danmark opnæ slot oc festæ tel al theræ nodh swo lengæ til thes thet løses for thessæ de forscrefnæ femthusende Lubiske mark i penningæ oc mynt som fore er saght ♦ Oc hwat thessæ forde læn eller hæreth som forde min nathighe herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margretæ nw tel pant sættæ skylde ther fore skal engtæ aff slas i thesse forde houidpenninge swo lengæ tel thes thet løses som fore ær saght ♦ Oc all then stund thettæ ær mit forde Iohan Skarpenbergs eller forde min husfrwes Eybes eller hennes aruinges pant tha skule wy lade holde alle the som i the forde læn oc hæreth bygge oc boo widh fridh lagh oc ræt efter wor bestæ maght oc swo wether thøm leuæ som iegh oc forde min husfrw Eybe oc hennes aruinge wilæ antsware for gudh oc som forde wor nathighe herræ oc frwe konung Erik oc drotning Margretæ oss tel tro. ♦ Skedhe thet oc swo thet gudh forbyudhæ at forde slot oc festæ Skywe megh forde Iohan Scarpenbergh eller forde min husfrw Eybe eller hennes aruingæ aff slightes eller aff wunnes then stund thettæ forde slot oc festæ Skiwæ meth the læn oc hæreth som her tel foren nefndæ stande mit eller forde min husfrwes Eybes pant ær som her tel foren screuet stor aff for min nathighe herres eller frwes konung Eriks eller drotning Margretes eller theræ aruinges oc æfterkommeres eller righens fiendæ i Danmark at forde min nathighe herræ oc frwe konung Erik oc drotning Margretæ oc theræ aruingæ oc æfterkommere hielpæ megh forde Iohan Scarpenbergh oc forde min husfrw Eybe oc hennes aruinge oc iegh oc for min husfrw Eybe oc hennes aruingæ hielpæ forde min natheghe herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margretæ og theræ aruingæ oc æfterkommere troleghe i gen thettæ forde theræ slot oc fæstæ Skywæ i gen at fange tel myn oc forde myn husfrwes Eybes oc hennes aruinges hand tel eet pant at behalde swo lengæ tel thes thet løses aff megh eller forde min husfrw Eybe eller hennes aruinge widh forde min nathighe herræ oc frwe konung Erik eller drotning Margrete eller theræ aruingæ oc efterkommere i swo made som fore screuet star ♦ Item wilæ forde min nathighe herræ oc frwe konung Erik oc drotning Margretæ oc theræ aruingæ oc efterkommere mek forde Iohan Skarpenbergh oc forde myn husfrw Eybe oc hennes aruinge thetta forde slot oc feste Skyue meth forde læn oc hæreth frii oc hiemlæ for eet pant for hwer mans atalæ som thet meth rætæ pa talæ kunne efter thy som landz lagh telsighir soo lengæ tel thes thet løses som fore ær saght. ♦ Oc nar forde min nathighe herræ eller frwe eller theræ aruinge oc efterkommere betale i Wiborgh mek forde Iohan Scarpenbergh eller forde min husfrw Eybe eller hennes aruingæ thessæ forde femthusend Lubiske mark i penningæ oc mynt som foræ ær saght tha skal genest forde slot oc festæ Skyue meth forde læn oc hæreth friit oc wmbeworet i geen kommæ oc antwordes forde min nathighæ herræ oc frwe konung Erik oc drotning Margrete eller theræ aruingæ oc efterkommere konungæ i Danmark vden alle arghe lyst hielperædhæ oc vden al lenger tøfring ♦ Alle thesse forscrefne stykke oc artikle oc hwar artikel synderleghe widh segh ther mek luder til at holde lower iegh forde Iohan Skarpenbergh ridder oc forde min husfrw Eybe oc wy Erik Nielssøn ridder oc Brwn Erik aff wapn oc woræ aruingæ alle meth en samnid hand widh wor gothæ tro oc sannind vden alle arghe lyst oc hielpærædhe forde wor nathighe herræ oc frwæ konung Erik oc drotning Margrete oc theræ aruingæ oc efterkommere stadhighe faste oc vbrødeleghe at holde i alle mode som her fore screuet star ♦ Oc hauer iegh forde Iohan Scarpenbergh ridder oc forde min husfrw Eybe oc wy Erik Nielssøn ridder oc Brwn Eric aff wapn forde woræ incigle meth wiliæ oc witscap hengt for thettæ breff ♦ Oc hauæ wy bidhet erleghe forthære meth gudh oc welbornæ men swo som ær bescop Eskel aff Ribe bescop Boo aff Arhus bescop Laghe aff Wiborgh her Niels Yuersøn her Prytbern van Putbusk her Magnus Munk her Erik Bydelsbach her Ieop Truelssøn her Iehan Thomessøn oc her Niels Krabbe riddere Clawes Skinkel Hans Krøpelin oc Ies Hwal a wapn at the hengæ theres inciglæ tel witnesbyrdh for thettæ breff ♦ Datum in ciuitate Ripensi anno domini millesimo quadringentesimo septimo ipso die beati Andree apostoli

Oversættelse

Jeg Johan Skarpenberg, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg af de mægtige fyrster, min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, har modtaget og fået slottet og den faste borg Skive med tilliggende len og herreder, nemlig Hindborg, Rødding, Nørre og Harre herreder i Sallingholm og med Skive birk, alt beliggende i Nørrejylland, som pant for 5000 lybske mark i den slags penge og mønt, der er gyldig og gangbar i Lübeck, på efterfølgende vilkår: For det første at jeg eller min hustru Eybe, som jeg er gift med nu, eller hendes arvinger skal bruge og beholde fornævnte slot og faste borg Skive med nævnte len og herreder som pant, indtil min fornævnte nådige herre eller frue, kong Erik eller dronning Margrete, eller deres arvinger og efterkommere betaler mig fornævnte Johan Skarpenberg eller min nævnte hustru Eybe eller hendes arvinger disse føromtalte 5000 lybske mark i penge og mønt som før nævnt i Viborg. Fremdeles skal fornævnte slot og faste borg Skive være min fornævnte herre og frue, kong Eriks og dronning Margretes samt deres arvingers og efterkommers og Danmarks riges åbne slot og faste borg efter deres behov, indtil det bliver indløst for disse føromtalte 5000 lybske mark i penge og mønt som nævnt ovenfor. Hvad fornævnte len og herreder, som mine fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, nu pantsætter, betaler i afgift, det skal ikke fradrages i nævnte hovedsum, indtil det indløses som før nævnt. Så længe dette er mit Johan Skarpenbergs eller min hustru Eybes eller hendes arvingers pant, skal vi holde alle dem, der bygger og bor i fornævnte len og herreder, ved fred og lov og ret så godt som vi formår og leve således sammen med dem, som jeg, min nævnte hustru Eybe og hendes arvinger vil stå til ansvar over for Gud, og således som vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, har tiltro til os. Skulle det ske - hvad Gud forbyde - at nævnte slot og faste borg Skive blev fralistet eller fravundet mig fornævnte Johan Skarpenberg, min fornævnte hustru Eybe eller hendes arvinger, mens nævnte slot og faste borg Skive med ovenfor nævnte len og herreder er mit eller min nævnte hustru Eybes pant således som skrevet ovenfor, enten af fornævnte min nådige herres og frues, kong Eriks og dronning Margretes eller deres arvingers og efterkommeres fjender eller Danmarks riges fjender, så skal min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere hjælpe mig Johan Skarpenberg og min hustru Eybe samt hendes arvinger; og jeg, min fornævnte hustru Eybe og hendes arvinger skal hjælpe min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere til at få deres føromtalte slot og faste borg Skive tilbage til min, min hustrus Eybes og hendes arvingers hånd at beholde som pant, indtil det således som ovenfor skrevet indløses af min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, eller deres arvinger og efterkommere fra mig eller min hustru Eybe eller hendes arvinger. Fremdeles vil min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete fri og hjemle mig fornævnte Johan Skarpenberg, min fornævnte hustru Eybe og hendes arvinger fornævnte slot og faste borg Skive med len og herreder som pant for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå, således som landskabsloven foreskriver, indtil det bliver indløst som før omtalt. Når min fornævnte nådige herre og frue eller deres arvinger og efterkommere i Viborg betaler mig fornævnte Johan Skarpenberg eller min hustru Eybe eller hendes arvinger de fornævnte 5000 lybske mark i føromtalte penge og mønt, så skal nævnte slot og faste borg Skive med fornævnte len og herreder frit og upåklaget komme tilbage til og overdrages til min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, eller deres arvinger og efterkommere, kongerne i Danmark, uden list eller svig og uden al længere forhaling. Alle disse foranskrevne punkter og artikler og hver enkelt af artiklerne, som det tilkommer mig at overholde, lover jeg fornævnte Johan Skarpenberg, ridder, og min hustru Eybe, samt vi Erik Nielsen, ridder, og Brune Erik, væbner, og vore arvinger alle med samlede hænder på vor gode tro og love uden nogensomhelst list eller svig at overholde bestandigt, sikkert og ubrydeligt i alle henseender som foran skrevet over for vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, samt deres arvinger og efterkommere. Jeg Johan Skarpenberg, ridder, min hustru Eybe og vi Erik Nielsen, ridder, samt Brune Erik, væbner, har med vor vilje og vort vidende hængt vore segl under dette brev. Vi har bedt de ærlige fædre i Gud og velbyrdige mænd, nemlig biskop Eskil af Ribe, biskop Bo af Århus, biskop Lave af Viborg, hr. Niels Iversen, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Mogens Munk, hr. Erik Bydelsbak, hr. Jakob Troelsen, hr. Jens Thomsen og hr. Niels Krabbe, riddere, Klaus Skinkel, Hans Krøpelin og Jens Hval, væbnere, om at de til vidnesbyrd hænger deres segl under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1407 på apostlen sankt Andreas' dag.