1407. 29. december.


Niels Eriksen skøder til sin frænde Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, alt det gods i Støvring herred, som han arvede efter sin fader Erik Nielsen, og som er pantsat til biskop Peder i Roskilde for 90 lødige mark.

Tekst efter A:

Tekst

Niels Erikson aff wapen helser alle men thette breff se elles høre lese ewinnelich meth war herre oc kongor alle men thet iak een hetherlich father meth gwth myn kere frende biskop Niels Iecopsson Lwnge biskop i Strengenæs tel hender giwer oc skoder tel ewinnelich egæ thesse gotz meth alles thorre tel liggielse hwelke iak erfthe efter myn kere father Erik Nielsson hwes syel guth hawe ♦ Forst Syøthorp i Støfringeheret meth alle thes tel liggielse item een watn mølle ligger ther hoos item i Lem træ garthe tel huelke liggie tu bool iorth item i Bothorp een garth huelken i myn fathers tiid gaf een half lest korn oc een tonne smor item i Beldorp tu bool iorth huelke gotz een hetherlik father meth gwth her biskop Pether biskop i Roskilde før biskop i Aars nw i pand hawer for hundrethe lodich mark ty lodich mark myndre ♦ Er thet sua at then samme her biskop Pether lader bykgie then samme molle tha skal han hawe for molle bykning ty lodich mark ♦ Item skal then samme her biskop Niels the samme gotz for then samme somp fore saucht self in lose oc i the made iak oc myne arfuinge helme oc orth grand gor then samme her biskop Niels oc hans arfuinge the fore nenfde gotz meth alles theres tel liggielse sua som skow oc fyskæ watn ager oc eng waat oc thyurt intte vndentagit ♦ In cuius rey[1] testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium uidelicet domini Elof Elofson militis Iohannis Kanuti perpetui uicarii ecclesie Arusiensis Nicolai Kanuti armigeri et Nicolai Thorbornson uillani Randers presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cccc° septimo die sancti Thome Cantuariensis

1. rey] = rei .

Oversættelse

Niels Eriksen, væbner, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, evindelig med vor Herre. Jeg kundgør for alle, at jeg til den hæderværdige fader i Gud, min kære frænde Niels Jakobsen Lunge, biskop i Strängnäs, overdrager og skøder til evig besiddelse alt dette gods tillige med alt tilliggende, som jeg arvede efter min kære fader Erik Nielsen - hvis sjæl Gud have - nemlig først Sørup i Støvring herred med alt dens tilliggende; en vandmølle, der ligger derved; tre gårde i Lem, hvortil der ligger to bol jord; en gård i Borup, som i min faders tid gav en halv læst korn og en tønde smør og to bol jord i Bjellerup, hvilket gods den hæderværdige fader i Gud hr. biskop Peder af Roskilde, fordum biskop i Århus, nu har i pant for 90 lødige mark. Hvis samme hr. biskop Peder lader møllen bygge, så skal han have 10 lødige mark for møllebygningen. Hr. biskop Niels skal selv indløse dette samme gods for den fornævnte sum i overensstemmelse med den måde jeg og mine arvinger hjemler samme hr. biskop Niels og hans arvinger dette fornævnte gods nøjagtigt efter lovens bogstav med alle dets tilliggender nemlig skov, fiskevand, ager, eng vådt og tørt uden undtagelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Elav Elavsen, ridder, Jens Knudsen, evig vikar ved kirken i Århus, Niels Knudsen, væbner, og Niels Torbensen, bymand i Randers. Givet i det Herrens år 1407 på sankt Thomas af Canterburys dag.