1407.


Ove Bosen indløser på biskop Peders vegne Bonde Jensens brev til Uffe Pedersen.

Tekst efter reg

Tekst

Ett breff att Oge Boeszenn paa bisp Peders wegne, indløste itt breff, som Bonde Ienszenn haffuer giffuitt her Offe Pederszen paa altt hans gotz vdi Dalbye. ♦ Datum 1407.

Oversættelse

Et brev, at Ove Bosen på biskop Peders vegne indløste et brev, som Bonde Jensen har givet hr. Uffe Pedersen på alt sit gods i Dalby. Givet 1407.