1407.


Povl Jakobsen af Gierslev erkender at have lejet en gård sammesteds af Antvorskov kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Pouell Iacobsenn aff Gesløff bekiendelsze breff at haffue vdi leie aff closterit enn gaardt vdi Gesløff for i pund kornn aarlig affgifft. ♦ Anno 1407.

Oversættelse

Povl Jakobsen af Gierslevs erkendelsesbrev, at han har en gård i Gerlev i leje af klostret for eet pund korn i årlig afgift. År 1407.