[1407].


Johan Skarpenberg sælger Tranholm gård og gods til dronning Margrete.

Tekst efter Gammeldanske Dipl. l.l.

Tekst

Iæk Iohan Scarpenbergh riddere kennes meth thettæ mit opnæ breff at iac æffter myne wenes och frænders rath och æffter/ myn beradhen hugh och gothwiliæ hafwer saalt myn nadhighæ frwæ drotning Margreta thenne æffterscrifnæ gardh och gotz/ swosom ær Traneholm gardh och Traneholm møllæ stadh meth alægardhen i Kloburgh sokn liggende ♦ Item een ødhe gaardh ii/ Tiiswath i then sammæ sokn item een ødhe gardh och een bygd i Skadet i then sammæ sokn item een ødhe gardh i Kloburgh item twa/ bygdæ gardhæ i Grybstorp oc een ødhe bool i then sammø sokn item een bygd gardh i Rindh i kirkebyn item een ødhe gardh i Nymdorp i Wynnyndh [1] sokn item een bygd gardh i Wællyngh i Brædorp sokn item een ødhe gardh i Tymmerby sokn i kirke byen item een ødhe/ gardh i Bardiis i Sned sokn oc een ødhe mark heder wælle mark i then sammæ sokn item een bygd gardh i kirkebyen i Snedæ oc/ een ødhe gardh i Litlæ Snedæ i then sammæ sokn item een bygd gardh oc twa ødhe gardhæ i kallæ Martin i Nykirke sokn item een ødhe/ gardh i Th[ræt]skogh i Thøring sokn item een ødhe gardh i Ylwith i Hwixel sokn item een bygd gardh i Thøring skogh i then sammæ sokn/ item een ødhe gardh i Wrskogh i th[en samme sokn] item the ødhe gardhæ i Syltwm sokn i kirke byen item twa ødhe gardhæ i Pathorp/ i then samm[e] sokn [item e]en ødhe [gardh i Tørstingh] sokn i kirkebyn oc een topt i then sammæ stadh item twa ødhe gardhe i Folriis synnen bækken i then sammæ sokn item twa bygdæ gardhe oc een ødhe gardh i Folriis/ nordhen bækken i Græstorp sokn etem twa bygde gardhe i Wyngum i Græstorp sokn ♦ Alt thettæ forscrifnæ meth thes tilligelsæ swosom/ ær ager æng skogh fyskæ watn fægangh mollæ møllæ stadh wat oc thywrt ødhe oc bygt engte vndeen ee hwat thet/ helst heder eller ær ♦ Oc kennes iac mig aff fornempde myn nadhighe frwæ drotning Margretæ swo fullelicæ fult oc alt schet oc giort/ ware for alt thettæ forscrifnæ swo at mic fullelicæ oc wæl at nøgher ♦ Ok thy vplader iac oc scøder oc affhænder meth thettæ myt / opnæ breff thenne forscrifnæ gardh oc gotz meth al thes tilliggelsæ bodhe ødhe oc bygt fran mic oc mynæ arfwingæ oc til forde / myn nadhighe frwæ drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc æffter kommere eller hwem hwn thet vnnæ eller ladæ wil til ewer/dhelich eghe ♦ Oc bynder iac mig oc mynæ [ar]fwingæ til at frii oc hemblæ alt thettæ forscrifnæ gardh oc gotz hwat helder thet / ær ødhe eller bygt fornempdæ myn nadhighe frwæ drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc æffterkommere eller hwem hwn/ thet vnnæ eller ladæ wil som fore ær sacht for hwers mants til talen som ther meth rættæ vppa talæ kunnæ ♦ Oc fynnes nogræ/ breff som røræ eller ludæ vppa alt eller nogot aff thettæ forscrifnæ gardh oc gotz the sculæ kommæ fornempdæ myn nadhighæ/ frwæ drotning Margretæ oc hennes arfwingæ oc æffterkommere eller hwem hwn then forscrifnæ gardh oc gotz vnnæ/ eller ladæ wil som fore ær sacht til godhe oc til fromæ oc engen stadh til hinder eller scadhæ i nogræ madæ ♦ Ok kennes iak/ mic eller mynæ arfwingæ engen ræt eller rættichet at hafwe eller sculæ til alt eller nogot aff thettæ forscrifnæ gardh eller gotz i nogræ madæ ♦ Ok til mere bewaring alle thisse forscrifnæ styckes tha hafwer iac meth mynæ wener / oc frænder swosom ær her Niels Ywerssøn her Iohan van Potbusch her Prytbern van Potbusch her Eric Nielssøn her Niels/ Strangessøn her Iæyp Throwelssøn vnge her Henning van Potbusch riddere Claws Lembek Eric Nielssøn aff Brotskogh Brwn/ Eric oc Pæther Falk wæpnere hengt ware incigle meth wiliæ oc witscap for thettæ breff ♦ Datum [...]

1. Wynnyndh ] Winnyngh Aa.

Oversættelse

Jeg Johan Skarpenberg, ridder, erklærer med dette mit åbne brev, at jeg efter mine venners og frænders råd og efter beredvilligt sind og god vilje har solgt min nådige frue dronning Margrete efterskrevne gård og gods, nemlig Tranholm gård og Tranholm møllested med ålegården i Klovborg sogn. Således en ødegård i Tirsvad i samme sogn; fremdeles en ødegård og en bygd i Skade i samme sogn; fremdeles en ødegård i Klovborg by; fremdeles to bygdegårde i Gribstrup og et øde bol i det samme sogn; fremdeles en bygdegård i Ring i kirkebyen; fremdeles en ødegård i Nimdrup i Vinding sogn[A]; fremdeles en bygdegård i Velling i Bryrup sogn; fremdeles en ødegård i Tømmerby sogn i kirkebyen; fremdeles en ødegård i Boest i Nørre Snede sogn og en øde mark ved navn Wælle mark i det samme sogn; fremdeles en bygdegård i Nørre Snede kirkebyby og en ødegård i Lille Snede i det samme sogn; fremdeles en bygdegård og to ødegårde i Kollemorten i Øster Nykirke sogn; fremdeles en ødegård i Trætteskov i Tørring sogn; fremdeles en ødegård i Ildved i Hvejsel sogn; fremdeles en bygdegård i Tørring skov i det samme sogn; fremdeles en ødegård i Urskov i det samme sogn; fremdeles ti ødegårde i Salten sogn i kirkebyen; fremdeles to ødegårde i Pårup i det samme sogn; fremdeles en ødegård i Tyrsting sogn i kirkebyen og en toft sammesteds; fremdeles to ødegårde i Fuglris sønden for bækken i Grædstrup sogn; fremdeles to bygdegårde og en ødegård i Fuglris norden for bækken i Grædstrup sogn; fremdeles to bygdegårde i Vingum i Grædstrup sogn: Salget af alt dette førskrevne indbefatter dets tilliggender, således ager, eng, skov, fiskevand, fægang, mølle, møllested, vådt og tørt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad end det hedder eller er. Og jeg erklærer, at alt er sket og gjort over for mig for alt dette førskrevne af førnævnte min nådige frue dronning Margrete så fuldt og helt, så at jeg er fuldt og helt tilfreds hermed. Og derfor oplader, skøder og afhænder jeg med dette mit åbne brev førskrevne gård og gods med alle tilliggender, både øde og bebygget, fra mig og mine arvinger til førnævnte min nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil overlade og overdrage det til, til evigt eje.

Og jeg binder mig og mine arvinger til at fri og hjemle alt dette førskrevne gård og gods, hvad enten det er øde eller bebygget, overfor førnævnte min nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil overlade og overdrage det til, som før sagt, for enhvers tiltale, enhver, som med rette kunne føre tiltale herpå. Og forefindes noget brev, som angår eller vedrører førskrevne gård og gods i enkeltheder eller i sin helhed, da skal det komme min førnævnte nådige frue dronning Margrete og hendes arvinger og efterkommer eller hvem, hun vil overlade og overdrage det til, som sagt, til gode og gavn, og på ingen måde skal det være til hinder eller skade.

Og til yderligere sikring af alle disse førskrevne punkter da har jeg med mine venner og frænder, som er hr. Niels Iversen, hr. Johan van Podebusk, hr. Predbjørn van Poldebusk, hr. Erik Nielsen, hr. Niels Strangesen, hr. Jeppe Troelsen, hr. henning van Podebusk d. Yngre, riddere, og Klaus Limbæk, Erik Nielsen af Bratskov, Brun Erik og Peder Falk, væbnere, hængt mit segl for dette brev med vilje og viden.

Givet ...[B]

A. Nimdrup ligger i dag i Græstrup sogn. B. lakune i teksten.