1408. 6. januar. Århus


Biskop Bo og kapitlet i Århus erkender på ny, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus kapitel.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l

Tekst

Wy Bo meth gutz nathe biscop i [Ar]s oc alt capitel i then samma stæth gøræ witerlicht meth thettæ wort opnæ breff at wy hafwæ sport grangiflige aff ælste oc skelligheste [mæn] oc aff andræ som wy hafwæ bæst kunnet oc hafwæ wy søcht oc let æfter breff oc hafwæ wy ey kunnet thet nogorledhes wt spøryæ eller sannelicare fongæ at widæ eller i breff eller nogor rættichet i nogræ madæ hafwæ eller nogorledhes fynnæ kunnæ at then øø som Kalføø heder som thet slot oc fæste Kalføø vppa stander i Norræ Iutland liggende eller oc thet sammæ slot oc fæstæ Kalføø nogon tiith hafwer tilhørt eller til[hører] huerken biscops bordhet i Ars eller capitel eller domkirken i Ars eller nogor synderlich persone som capitel domkirken eller biscop d[ømet i Ars] til hører eller til nogot prelatæ døme canekæ døme altare eller til nogor annar gutz thiænistæ i fornempdæ domkirke oc ey [helder til nogor] anner kirke eller kirkes persone eller gutz thiænistæ i Ars biscops døme/ men at thenne forscrefnæ/ øø Kalføø oc slot oc fæste Kalføø engen annen til hører oc ængen rættichet ther til hafwer vtan konungen oc konungæ dømet i Danmark ♦ Ok kennes wy meth thettæ wart breff at h[uerken fornem]pdæ biscops bordhet i Ars eller capitel i Ars eller domkirken i Ars [eller] nogor synderlich persone som capitel domkirken eller biscops dømet i Ars til hører eller nogot prelatæ døme canekedøme altare eller nogor anner gutz thiænistæ i fornempdæ domkirke oc [ey] helder [nogor] anner kirke eller kirkes persone eller gutz thiænistæ i Ars biscops døme eller wy eller nogræ ware fornempdes æfterkomere nogon ræt rættichet eller tiltalen hafwæ eller hafwæ sculæ til fornempdæ øø Kalføø eller til fornempdæ slot oc fæste Kalføø thy at wy fornempdæ biscop eller capitel eller nogh[ræ w]aræ æfterkommaræ ther engen ræt til hafwæ eller nogor tiith hafwæ sculæ i nogræ madæ ♦ Ok til mere bewaring wissen stathfæstelse oc sannendæ vm allæ this[se] forscrefnæ stycke at allæ styckæ swo sannæ æræ oc ewerdhelicæ oc vgencallelicæ sculæ stadhighe faste oc vbrødeliche blifwæ i allæ madæ som fore screuet star tha hafwæ wy fornempde biscop Bo oc capitel i Ars ladet ware incigle meth wiliæ oc witscap henges fore thettæ breff ♦ Ok til witnesbyrdh erlicæ fædhres meth gudh oc wælborne mæntz swosom ær biscop Laghes aff Wyborgh biscop Pæthers aff Wændesysel her Iens Duwes her Niels Ywerssøns her Hanes oc her Prytberns van Potbusch her Iohan Scarpenberghs her Eric Nielssøns her Iens Nielssøns aff Awæntzbergh her Hartich Lembeks her Iens Eskelsøns her Niels Strangessøns her Iæyp Throuwelssøns oc her Pæther Magnussøns riddere oc Iens Swenssøns Bryms awapns incigle ♦ Datum Arusie anno domini millesimo quadringentesimo. octauo ipso die epyphanie domini.

Oversættelse

Vi Bo, med Guds nåde biskop i Århus og hele kapitlet i den samme by gør vitterligt med dette vort åbne brev, at vi omhyggeligt har spurgt ældste og forstandigste mænd og andre, som vi bedst har kunnet, og at vi har søgt og ledt efter brev, og vi har ikke på nogen måde kunnet opspore det eller mere sandeligt få noget at vide, at vi nogenledes har eller kan finde hverken i brev eller i nogen rettighed på nogen måde, at øen ved navn Kalø, hvorpå slottet og fæstningen Kalø står, beliggende i Nørrejylland, eller også det samme slot og fæstningsanlæg på nogen tid har tilhørt eller tilhører hverken det biskoppelige bord i Århus eller kapitlet eller domkirken i Århus eller nogen bestemt peron tilhørende Århus bispedømme, domkirken eller kapitlet eller til noget prælatur, kannikdømme, alter eller til nogen anden gudstjeneste i førnævnte domkirke, og heller ikke til nogen anden kirke eller kirkes person eller gudstjeneste i Århus bispedømme, men at den førskrevne ø, Kalø, slottet og fæstningen Kalø ingen anden tilhører end kongen og kongedømmet Danmark, og ingen anden har rettighed dertil. Og vi bekender med dette vort brev, at hverken førnævnte biskopsbord i Århus eller kapitel i Århus eller domkirken i Århus eller nogen særskilt person, som tilhører bispedømmet, domkirken eller kapitlet i Århus, eller noget prælatur, kannikdømme, alter eller nogen anden gudstjeneste i førnævnte domkirke og heller ikke nogen anden kirke eller kirkelig person eller gudstjeneste i Århus bispedømme eller vi eller nogen af vore, førnævntes, efterkommere har nogen ret eller noget krav eller skulle have haft det til førnævnte ø, Kalø, eller til førnævnte slot og fæstning Kalø, således at vi, førnævnte biskop eller kapitel eller nogen af vore efterkommere ikke på nogen måde har eller skal få ret dertil. Og til yderligere forvaring, vidnesbyrd og stadfæstelse og sandhedsvidne om alle disse førskrevne stykker, at alle stykker er sande og skal stå evindelige og uigenkaldelige og forblive faste og ubrydelige på al måde, som førskrevet står, da har vi, førnævnte biskop Bo og kapitlet i Århus, ladet vore segl hænge for dette brev med vilje og vished. Og til vidnesbyrd er de ærlige fædres med Gud og velbyrdige mænds segl (hængt for dette brev), nemlig biskop Laves af Viborg, biskop Peders af Vendsyssel, hr. Jens Dues, hr. Niels Iversens, hr. Hans og Predbjørn Podebusks, hr. Johan Skarpenbergs, hr. Erik Nielsens, hr. Jens Nielsens af Aunsbjerg, hr. Hartvig Limbeks, hr. Jens Eskilsens, hr. Niels Strangesens, hr. Jakob Troelsens og hr. Peder Mogensens, riddere, og Jens Svendsen Brims', væbner. Givet i Århus i det Herrens 1408nde år på selve Herrens åbenbaringsdag.