1408. 23. januar. Viborg


Hr. Niels Mikkelsen Krabbe oplader sit gods i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred til dronning Margrete og kong Erik som bod, fordi han og hans morbror Niels Kås og flere andre havde brudt ting- og kirkefreden.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iek Niels Mikelssøn aff Næsom rid[dere] som man kaller Krabbe kænnes thet meth thette. mit opne breff vm thette æfterscrefne. gots. meth swo. meghin ræticheet som iæk eller min father æller mine forældre nogher tiidh til fore[n haffde i] thisse æfterscrefne gardhe oc gots æller nogher. thes tilliggilsse swosom ær i Fiskebæk. i Nørrelywngehæreth. i Omersysel. i Nørreiutland liggende ♦ Først en gardh i huilken nu boor [Olaff] Ienssøn oc giuer fire ørtugher korn til landgilde. vm aret oc han hauer eet øøgh. swo got som two skiling grot. til holdsgoths. ♦ Item en annen. gardh i. huilken nu boor. Mattes Ienssøn oc giuer en øræ korn. til landgilde vm aret ♦ Item en gardh i hui[lken] nu boo[r] P[æt]her Brwn. oc giuer en øræ korn til. landgilde vm aret. ♦ Item eet landbosæde i. huilket Niels Brwn boor oc giuer f[i]re grote til. landgilde. vm aret ♦ Item eet landbosæde i huilket Staffan nu boor oc giuer fire grote til landgilde vm aret ♦ Item eet landbosæde i huilket nu. boor Pæther Nielssøn oc giuer fire grote. til landgilde vm [a]ret ♦ Item eet ødhe. landbosæde som skylder two ørtugher korn vm aret til landgilde. nar thet ær bygdt. i huilket Anders Anderssøn b[o]the nu snymst til foren ♦ Item eet annet ødhe landbosæde som pleyer at skylde. fire grote vm aret nar thet ær bygdt i huilket Pæther Mattessøn snymst til foren bo[t]he ♦ Item i forscrefne Nørrelywngehæreth i Ormsthorp en gardh i huilken. nu boor Pæther Ederkoppe. oc giuer fire ørtugher korn til. landgilde vm aret oc han hauer eet øøgh swo [go]t s[om] tw[o] skiling grot til holdsgoths ♦ Item i forscrefne Nørrelywn[ge]hæreth i Breethsriis en gardh i huilken. nu boor Anders Anderssøn oc giuer fire ørtugher korn til landgilde vm a[ret oc] h[a]n h[affuer] eet øøgh swo got som two skiling grot til holdsgoths. ♦ Item i forscrefne Nørrelywngehæreth i Løghsthorp. en gardh i huilken nu boor. Iacop Tyghessøn som man kall[er Dondema]n oc giuer fire ørtugher korn til landgilde vm aret ♦ Item i Lyusegardhshæreth. i Leefringe thre gardhe som skylde thre øræ korn. vm aret. til landgilde og ther til eet lan[dbosæde] huilke forscrefne thre gardhe oc landbosæde i L[ee]fringe oc ware til foren i krunens oc konyngedømens wære i Danmark meth alt thette andre forscrefne gardh[e o]c go[ths aff thi] at kru[nen oc] konyngedømet oc konyngens foge[t]he i Danmark haue førre haft alt thette forscrefne gardhe oc goths i wære oc krunen oc konyngedømet i Danmar[k] haue[r hafft oc haw]er ther ræt til før æn iæk thette forscrefne lyu[s]de oc wisde min søn til modherne swo oc til bæthring amot konyngedømet ther fore at iæk. oc min modherb[ro]dh[er] N[iels] K[oos] oc flere mine tilfølghere som iæk ther til beth[it] hafthe brude manghe thingfreethe. vppa oc with Fiællandshæreths hærethsthing. swo oc til bæthring amot konyngedømet fore somme aff mine som oc brude kirkefreeth with Kubbethorpe kirke i fornæfnde Fiællandshæreth vppa annen daghen næst til foren før æn thisse forscrefne thingfreethe [br]udes ♦ Tha kænnes iæk at fore thisse forscrefne saghe oc brøde scyld at vm oc swo meghin ræt æller ræticheet som iæk æller min father æller mine forældre noker tidh haue haf[t] æller haue til alt thætte forscrefne gardhe oc goths æller noghet ther aff tha lader iæk thæn ræt oc ræticheet nu vp til min nadhighe frues drotning Margretes oc konyngedømens hænder i Danmark ♦ Oc skøder iæk oc affhænder meth gothwilghe meth thætte mit opne. breff min nadhighe frue drotning Margrete. oc høyghboren første min nadhighe herre konyng Erik alt thætte forscrefne gardhe oc goths meth aghræ. ænge schowe fægange fiskewatn møller møllestadhe. oc all thisse forscrefne. gardhes oc gothsses tilliggelsse. oc tilhørelsse waat oc thywrt ødhe oc bygdt ænkte vndentaghet e [h]wat thet hælst heder æller ær. fran mik oc mine. arfuinge oc til fornefnde min herre. oc frue konyng Erik oc drotning Margrete oc til there arffuinge oc æfterkomere oc til krunen oc konyngedømet i Danmark meth all breff oc ræticheet til ewerdelik æye/ ♦ Oc hwat breff. som noghen tidh finnes e hwat hælder thet ær konyngs dombreff æller thingswitne oc synderleghe thet breff som iæk gaff min søn sithen vppa thette forscrefne. som fore ær sakt æller annen breff som lude æller røre vppa alt thette forscrefne gardhe oc goths æller noket ther aff e hwat breff thet hælst er oc e huro the hælst lude thisse forscrefne breff skule genisten antwordes fornefnde min nadhighe herre oc frue konyng Erik oc drotning Margrete ♦ Oc alle the breff mælær iæk døthe. oc machtløse meth thette mit opne breff. swo at the scule komme fornefnde min nadhighe herre oc frue konyng Erik oc drotning Margrete. oc there arfuinge oc æfterkomere oc krunen oc konyngedømet i Danmark til gagn oc gothe. oc til frome i alle made. vm thætte forscrefne gardhe oc goths. oc ængen stadh til hinder æller schadhe. i noghræ made e huro the hælst lude æller nogher tidh finnes kunne ♦ Framdeles tilbinder iæk mik oc mine arfuinge meth thette mit opne. breff atfrii oc hemble. fornefnde. min nadhighe herre. oc frue konyng Erik oc drotning Margrete. oc there arfuinge. oc æfterkomere oc krunen oc konyngedømet i Danmark. alt thette forscrefne gardhe oc goths fore hwor mans tiltalen. som thet meth ræte kan vppa tale ♦ Oc kænnes iæk mik eller mine arfuinge ængen ræticheet æller tiltalen at haue æller her æfter haue scule noghen tidh til alt thette forscrefne gardhe oc goths æller noket ther aff i noker made ♦ Oc hauer fornefnde min nadhighe frue drotnyng Margrete swo [n]adheleghe oc wæl meth mik giort vm then forscrefne min oc fornefnde min modherbrothers oc mine tilfølgheres forscrefne brode ther wt i at hwn hauer thette forscrefne swo aff mik anamet oc vndfonget i alle made som forescreuit star swo at iæk hænne ther fore oc fore all stykke gerne thakker ♦ Alle thisse forscrefne stykke oc article oc hwort there with sich lofuer iæk fornefnde Niels Krabbe ryddere meth mine arfuinge. fornefnde min nadhighe herre oc frue konyng Erik oc drotning Margrete oc there arfuinge oc æfterkomere oc krunen oc konyngedømet i Danmark stadhughe. faste. oc wbrødeleghe at holde. i alle made. æfter thy som forescreuit star wten alle argheliste æller h[i]ælperædhe oc wten all geensæchn æller længere tøfring ♦ Oc til mere bewaring wissen oc stadhfæstelse vm alle thiss[e] forscreffne st[y]kke tha hauer iæk mit incigle meth wilghe oc witscapp ladet hengis fore thætte breff. ♦ Oc haue wælborne mæn swosom er her Iens Due. her Magnus Munk oc her Sty[gh] Munk br[ød]hre her Ioha[n] Scarpænbærgh her Erik Nielssøn her Iens Nielssøn [a]ff Auendzbergh her Pæther Høgh her Iacop Trwelssøn her Niels Strangessøn her Lasse Hwas oc her Pæther Magn[ussøn] rydde[re Niels] Koos forn]æfnde min modherbrodh[er Ies]se Koos aff Koos gardh oc Iesse Hwall. affwapn ladet theres incigle til witnesbyrdh hænges fore th[ett]e bref[f. ♦ Datum] Wy]burg[h anno domini] millesimo quadringentesimo. octau[o] profesto conuersionis beati Pauli apostoli\

Oversættelse

Jeg Niels Mikkelsen, der kaldes Krabbe, af Nissum, ridder, bekender med dette mit åbne brev vedrørende dette efterskrevne gods og al den rettighed, som jeg eller min fader eller mine forfædre på nogetsomhelst tidligere tidspunkt havde i efterfølgende gårde og gods eller nogle af deres tilliggender, nemlig i Fiskbæk i Nørlyngherred i Ommersyssel i Nørrejylland: For det første en gård, hvori Oluf Jensen nu bor og betaler fire ørtug korn i landgilde om året, og han har et øg, der er værd to skilling grot, til holdsgods; en anden gård, hvori Mads Jensen nu bor og betaler en øre korn i landgilde om året; en gård, som Peder Brun bor i og giver en øre korn i landgilde om året; fremdeles et landbosæde, hvor Niels Brun bor og betaler fire grot i landgilde om året; et landbosæde, hvor Steffen bor nu og betaler fire grot i landgilde om året; et landbosæde, hvor Peder Nielsen bor nu og betaler fire grot i landgilde om året, et øde landbosæde, hvor Anders Andersen nu senest boede, og som skal betale to ørtug korn i landgilde, når det er beboet, et andet øde landbosæde, som plejer at betale fire grot om året, når det er beboet, og hvor Peder Madsen nu senest boede, fremdeles en gård i Vormstrup i fornævnte Nørlyng herred, hvor Peder Edderkop nu bor og giver fire ørtug korn i landgilde om året, og han har et øg til en værdi af to skilling grot til holdsgods; fremdeles en gård i Bredsris i fornævnte Nørlyng herred, hvor Anders Andersen nu bor og giver fire ørtug korn i landgilde om året, og han har et øg til en værdi af to skilling grot til holdsgods; fremdeles en gård i Løstrup i fornævnte Nørlyng herred, hvor Jakob Tygesen, der kaldes Dannemand nu bor og giver fire ørtug korn i landgilde om året; fremdeles tre gårde i Levring i Lysgårds herred, der betaler tre øre korn i landgilde om året, og desuden et landbosæde, hvilke føromtalte tre gårde og dette landbosæde i Levring også tidligere var i kronens retmæssige besiddelse og tilhørte kongedømmet i Danmark tillige med alle de andre føromtalte gårde og alt gods, eftersom Danmarks krone, kongedømmet og kongens foged har haft alt dette foranskrevne i sin retmæssige besiddelse, og Danmarks krone og kongedømmet havde ret dertil - og har det fremdeles - inden jeg kundgjorde og anviste min søn det til mødrene arv, men det tilhører også kongedømmet som bod for, at jeg og min morbror Niels Kås og flere i mit følge, som jeg havde opfordret dertil, brød mangen en tingfred på og ved Fjends herreds ting, ligeledes som bod til kongedømmet, fordi nogle af min folk brød kirkefreden ved Kobberup kirke i fornævnte Fjends herred dagen inden føromtalte tingfred blev brudt. Derfor bekender jeg at på grund af disse føromtalte sager og brud så oplader jeg nu så megen ret eller rettighed, som jeg, min far eller mine forfædre på noget tidspunkt har haft eller har til alle de føromtalte gårde og til godset eller til noget deraf, til min nådige frues, dronning Margretes hånd, og til kongedømmet i Danmark, og med dette mit åbne brev skøder jeg med min gode vilje alt dette foranskrevne, gårde og gods, med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, møller og møllesteder og alle gårdenes og godsets tilliggender, samt alt hvad der hører dertil af vådt og tørt, øde og bebygget uden undtagelse, hvad det end kaldes eller er, til min nådige frue, dronning Margrete, og den højbårne fyrste, min nådige herre kong Erik, og jeg afhænder det bort fra mig og mine arvinger til evindelig besiddelse for min fornævnte herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark. De breve, der nogensinde kan findes - hvadenten det er kongelige dombreve eller tingsvidner - og særligt det brev, som jeg sidenhen gav min søn på dette foranskrevne som nævnt ovenfor, eller andre breve, der lyder på eller angår alt dette foranskrevne, gårdene og godset, eller noget deraf, de breve skal straks, af hvad slags de end er, og hvordan de end lyder, straks overdrages til min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete. Og med dette mit åbne brev erklærer jeg alle de breve for døde og magtesløse, så at de skal komme min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, deres arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark til gavn, gode og glæde i alle henseender vedrørende dette foranskrevne, gårdene og godset, hvordan de så end lyder, eller hvor de på noget tidspunkt kan findes. Fremdeles forpligter jeg med dette mit åbne brev mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, deres arvinger og efterkommere og kronen og kongedømmet i Danmark alt dette foranskrevne, gårdene og godset, for tiltale fra hvemsomhelst, der med rette kan rejse krav derpå. Jeg erkender, at hverken jeg eller mine arvinger har nogen ret til eller krav på til alt dette foranskrevne, gårdene og gods, eller noget deraf og ikke på nogensomhelst måde vil kunne få det i fremtiden. Min fornævnte frue, dronning Margrete, har handlet så nådigt og vel mod mig i anledning af min og min fornævnte morbroders og mine ledsageres føromtalte brøde, idet hun har overtaget og modtaget alt dette føromtalte af mig i alle henseender som ovenfor skrevet, så at jeg gerne takker hende derfor og for alle punkter. Jeg fornævnte Niels Krabbe, ridder, lover sammen med mine arvinger bestandigt, fast og ubrydeligt at overholde alle disse føromtalte punkter og artikler hver for sig over for min fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, deres arvinger og efterkommere, samt kronen og kongedømmet i Danmark, i alle henseender som skrevet ovenfor uden nogensomhelst list eller svig og uden nogen indsigelse eller længere forhaling. Til større bekræftelse på, sikkerhed for og stadfæstelse af alle disse føromtalte punkter har jeg med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og de velbyrdige mænd, hr. Jens Due, Hr. Mogens Munk og hr. Stig Munk, brødre, hr. Johan Skarpenberg, hr. Erik Nielsen, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, hr. Peder Høg, hr. Jakob Troelsen, hr. Niels Strangesen, hr. Lars Hvas og hr. Peder Mogensen, riddere, Niels Kås, min fornævnte morbror, Jens Kås af Kås gård og Jens Hval, væbnere, har til vidnesbyrd ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Viborg i det Herrens år 1408 dagen inden apostlen sankt Paulus' omvendelse.