1408. 12. februar.


Hr. Niels Strangesens genbrev til dronning Margrete og kong Erik om de vilkår, hvorpå han har modtaget slottene Ørum og Hillerslev i Thy i forlening.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iek Niels Strangessøn. ridderennes thet meth. thætte mit opne breff at iæk i ræt tro. oc i alle made. som her æfter følgher. oc æy annerlethis aff høyghboren. førstynne myn nadhighe frwe drotnyng Margrete. the slot oc fæste. Ørwm oc Hillersløff i Thywdh liggende. i Nørre Iutland meth the læn som ther nu tilligge. som i dagh ær anamet oc wndfonget. hauer vpa myn nadhighe herres konnyng Eriks. oc fornefnde myn nadhighe. frues drotnyng Margretes weyne. swo at nar myn. fornempde nadhighe. herre eller frue annen. there eller bothe. the forscrefne slot oc fæste Ørwm oc Hillersløff oc læn kræue. oc i gen hawe wele. tha skule. the thøm bothe. eller annen there. hwilken there. thøm først kræuer. genist antwordes frii oc wbeworen wden all geensachn. eller lengere tøfring ♦ Wore thet oc swo at annen there aff ginge huilket gudh forbyudhe før æn the thisse forscrefne slot oc fæste oc læn krafthe oc i geen. finge. tha skule the antwordes then som i gen leuer aff thøm genist tha then thøm kræuer ♦ Døthe the oc bothe her for innen huilket gudh forbywudhe tha wil iæk oc skal swo i alle made gøre vm thisse forscrefne slot oc fæste oc læn with fornempde myn herres oc frwes konyng Eriks oc drotning Margr[e]tes arfuynghe oc æfterkommere oc with righet i Danmark som iæk wil andsware fore gudh. oc som fornempde myn herre oc frue mik til tro ♦ Item all then stund. fornempde min herre oc frwe mik til thisse forscrefne slot oc fæste tro. tha wil iæk oc skal alle thøm som i the læn ther tilligge bygge oc bo. holde oc lade with friidh lagh oc ræt oc the forscrefne slot oc fæste Ørwm oc Hillersløff bygge oc bæthre æfter myn bæste macht ♦ Oc all then stwnd som fornempde myn herre oc frue konyng Erik oc drotning Margrete leue tha scule the all tidh fulmechtighe wære the forscrefne slot oc fæste. Ørwm oc Hillersløff meth the forscrefne læn at haue fonge oc antworde. hwem thøm bothe æller annen there thykker nar the bothe eller annen there thøm kræue oc haue wele ♦ Alle thisse forscrefne stycke oc artikle oc. hwort there with sich louer. iæk fornempde Niels Strangessøn oc wi Iohan Skarpenbergh Eleff Eleffssøn oc Pæther Høgh riddere Esge Nielssøn oc Iens Skytte meth wore arfwinge. alle meth een sampneedh hand. fornempde wor nadhighe herre oc frue. konyng Erik oc drotning Margrete. oc there arfuynge. oc æfterkommere oc righet i Danmark stadhighe. faste oc wbrødeleghe athalde i allæ made som forescreuit star. with wor gothe tro oc sannende wten alle argheliste. æller hielperæthe oc wten all længre tøfring. ♦ Oc til mere bewaring. alle thisse. forscrefne stykke. tha haue wi wore incigle. meth wylghe oc witscap ladet hengis fore thætte breff. ♦ Datum. anno domini millesimo quadringentesimo octauo. dominica proxima. post festum beate Scolastice. uirginis gloriose\

Oversættelse

Jeg Niels Strangesen, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg i dag på tro og love i enhver henseende, således som det står skrevet i det efterfølgende og på ingen anden måde har modtaget de to slotte og faste borge, Ørum og Hillerslev i Thy, af den højbårne fyrstinde, min nådige frue dronning Margrete, og fået dem overdraget på min nådige herre, kong Eriks, og min fornævnte nådige frue, dronning Margretes vegne, således at når enten min fornævnte nådige herre eller frue eller begge to kræver de føromtalte slotte og faste borge, Ørum og Hillerslev, og de dertil hørende len og ønsker at få dem tilbage, så skal de straks frit og upåklaget uden nogensomhelst indsigelse overgives dem begge eller den af dem, der først har krævet dem tilbage, uden nogensomhelst forhaling. Skulle det ske - hvad Gud forbyde - at en af dem døde, inden de havde krævet og fået disse føromtalte slotte og faste borge med tilhørende len tilbage, så skal disse straks gives tilbage til den overlevende, når vedkommende kræver det. Men hvis de begge dør herforinden - hvad Gud forbyde - så skal jeg i alle henseender, hvad angår disse føromtalte slotte og faste borge samt len, handle således over for min fornævnte herres og frues kong Eriks og dronning Margretes arvinger og efterkommere samt Danmarks rige, sådan som jeg vil stå til ansvar over for Gud, og således som min fornævnte herre og frue har tillid til mig. Så længe som min fornævnte herre og frue betror mig de føromtalte slotte og faste borge, skal jeg tilsikre alle dem, der bygger bor i de tilhørende len, fred samt overholdelse af lov og ret, og jeg skal efter bedste evne bebygge og forbedre de føromtalte slotte og faste borge, Ørum og Hillerslev. Så længe som min fornævnte herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, lever, skal de til enhver tid være bemyndigede til at overlade og overdrage de føromtalte slotte og faste borge, Ørum og Hillerslev med tilhørende len til hvem, de begge eller den ene af dem synes, når de enten begge to eller den ene af dem kræver dem af mig og vil have dem tilbage. For alle disse foranskrevne artikler hver for sig lover jeg fornævnte Niels Strangesen og vi Johan Skarpenberg, Elav Elavsen og Peder Høg, riddere, Esger Nielsen og Jens Skytte sammen med vore arvinger, alle med hinanden i hånden i alle henseender at overholde bestandigt, fast og ubrydeligt over for vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt Danmarks rige på vor gode tro og sandhed uden nogen form for svig eller list og uden nogen forhaling. Til større bekræftelse på alle de foranskrevne punkter har vi med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1408 søndagen efter den glorværdige jomfru sankt Scolasticas dag.