1408. 14. februar. Hillerslev


Hr. Niels Strangesen og hans hustru Mette Pedersdatter bekender, at de har fået det gods på Mors og på Thyholm, som de havde skødet til kronen, som len på livstid af dronning Margrete og med al kongelig ret; men hvis fru Mette overlever sin mand skal hun kun beholde godset på Thyholm, til gengæld skal kong Erik og dronning Margrete ikke befatte sig med fru Mettes faders, hr. Peder Nielsens, øvrige gods i Thy.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer l.l.:

Tekst

Iek. Niels Strangesson riddere oc Mætte. Pæthersdotter fornefnde her Niels Strangesons. husfrue kænnes. meth thette. wort opnebreff att aff thy at wi haue høyghboren førstinne wor nadhighe frue drotning Margrete oc høyghboren første wor nadhighe herre koning Erik oc krunen oc koningedømit i Danmark meth kærlicheet. oc gothwilie vpladet. affhænt oc skøt. til ewerdelich æye. fran oss. oc. wore arfuinge. oc til fornefnde wor nadhighe. herre oc frue koning Erik oc drotning Margrete oc there arfuinge oc æfterkomere oc til krunen oc koningedømit i Danmark alt thette æfterscrefne goths swosom ær. først i Morse. i Nørrehæreth. i Scaldorp først en gardh i huilken Pæther Iensson boor. oc giuer fæm pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Mattes Sannyndeman boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i. Sundby en gardh. i huilken Iesse Mikelsson boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh. i huilken nu boor Amdi Færiekarll. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh. i huilken Iesse Thorkilsson boor. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item .i. Biærby en gardh. i huilken Wiisti boor. oc giuer .ti. pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Mikel Pæthersson boor. oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh. en gardh i huilken Ebbe Palnesson boor. oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Niels Ionsson boor oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken. Pæther Mikelsson boor oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh. en gardh i huilken Kragh. boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Thøfuing i Galthorpsochn en gardh i huilken Pæther Nielsson boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Salman boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Iesse Thorkilsson boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then same stadh en gardh. i huilken Bothulff boor. oc giuer atte pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh. i huilken Iesse Iull boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Thorkil Iensson boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh. en gardh i huilken Pawel. Nielsson boor oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Iesse Wormersson boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i Fladhwith en gardh i huilken Iesse Nielsson boor. oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Anders Karlsson boor. oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i Thywdh i Thywrholm i Ræfshæreth .i. Huitberghsochn først Smithorpe gardh .i. huilken Iesse Ebbisson boor. oc giuer en mark korn til landgilde vm aret ♦ Item i thette forscrefne Smithorp. en gardh i huilken Pæther Mattesson boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Pæther Kaat boor. oc giuer. eet pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Kaldorp en gardh .i. huilken Iesse Morsing boor oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i then samme by en gardh i huilken Mattes Laurensson boor. oc giuer siex pund korn til. landgilde vm aret ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Asede boor. oc giuer fæm pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Badersløff en gardh i huilken Bothu<l>Bothu<l>ff[1] boor. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i Oddeby en gardh. i huilken Symon boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item en annen gardh i huilken Iesse Pæthersson boor. oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Sææm en gardh i huilken Niels Iensson Goseyæiere boor. oc giuer fæm pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh en gardh i huilken Niels Lang boor. oc giuer fire pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Huitbærgh en gardh i huilken Pawel boor oc giuer siex pund korn til landgilde vm aret ♦ Item i Floweløfuæ en gardh i huilken Iens Nielsson boor. oc giuer thry pund korn til landgilde vm aret. ♦ Item i then samme stadh. en gardh i huilken Lasse Thomesson boor. oc giuer eet pund korn til landgilde vm aret meth all oc hwor besynderlich thisse forscrefne gardhes oc gothsses tilliggelse oc tilhørelse ænkte wndentaghit e hwat thet hælst heder æller ær ♦ Efter thet at wi fornefnde Niels Strangesson oc fornefnde hans husfrue Mætte Pæthersdotter haue skøt fornefnde wor nadhighe herre oc frue koning Erik oc drotning Margrete oc there arfuinge oc æfterkomere oc krunen oc koningedømit i Danmark alt thette forscrefne gardhe oc goths i alle made som forscreuit star ther fore at krunen oc koningedømit i Danmark. hauer haft en deell aff thette forscrefne goths i wære oc hauer haft oc hauer ther ræt til swo oc fore then affgift som wi haue wpborit oc fore thet gagn oc nutte som wi haue haft aff thette samme goths. som krunen oc koningedømit hauer i wære haft som fore ær sacht. ♦ Tha fore kærlich troscapp oc gott som fornefnde wor nadhighe frue. her til aff oss befunnet hauer oc fornefnde wor nadhighe herre oc frue. koning Erik oc drotning Margrete oc there arfuinge oc æfterkomere oc krunen oc koningedømit i Danmark æn her æfter troleghe aff oss befinne scule swo længe som wi bothe æller annen wore leue tha hauer fornefnde wor nadhighe frue drotning Margrete aff siin synderlich nathe. kærlich oc gothwilie vnt oc lænt oss thette forscrefne goths meth all konungelich ræt swo længe som wi leue i alle made. som her æfter star screuit swo at nar iak fornefnde Niels Strangesson riddere døør. tha scal alt thette forscrefne goths som vpa Morse ligger genist æfter min dødh komme. til min nadhighe herre oc frue koning Erik. oc drotning Margrete. oc there arfuinge oc æfterkomere oc til krunen oc koningedømit i Danmark friit oc wbeworet fore hwor mans tiltalen oc wden alt hinder æller længre tøfring ♦ Oc vm iæk fornefnde Mætte Pæthersdotter forscrefne her Niels Strangessøns husfrue leuer længer æn forscrefne her Niels Strangesson tha scal iæk haue oc beholde. thette forscrefne Smithorp meth thet andre forscrefne goths som vpæ Thywrholmen ligger swo længe iæk leuer ♦ Oc leuer iak fornefnde Niels Strangesson lenger æn fornefnde miin husfrue Mætte Pæthersdotter som iæk nu hauer tha scal iek haue oc beholde alt thette forscrefne goths som vpa Morse oc vppa Thywrholmen ligger swosom ær thet forscrefne Smithorp. meth alt thet andre forscrefne goths swo længe iæk leuer. som fore ær sacht. ♦ Oc hwat annet her Pæther Nielssons som forthom bothe i Smithorp min fornefnde Mættes fathers goths i Thywd liggende æn som forescreuit star som hauer wærit i krunens æller konungedømens wære meth thet andre goths som forescreuit star at fornefnde wor nadhighe herre æller frue koning Erik æller drotning Margrete. æller there arfuinge oc æfterkomere sich ænkte ther meth beware æller hindre i noghre made fore noghre stycke som til thenne dagh wærit haue. wden meth thette forscrefne goths aff thy som forescreuit star oc at thet wære oc bliue vm alt. thette forscrefne goths. bothe swo længe som wi forde Niels Strangesson riddere oc Mætte Pæthersdotter bothe æller annen wore leue. ♦ Oc at alt thette forscrefne goths komme oc bliue genist æfter annen wores. æller begges wore dødh friit oc wbeworit til. forscrefne wor nadhighe herre oc frue koning Erik oc drotning Margrete oc there arfuinge oc æfterkomere oc til krunen oc koningedømit i Danmark. til ewerdelich æye i alle made som forescrefuit star wden alt hinder æller længre tøfring ♦ Oc til mere bewaring stadhfæstelse oc wissen vm alle thisse forscrefne stycke oc article oc hwort there with sich scule stadughe faste oc wbrødeleghe bliue oc holdes i alle made som forescreuit star tha haue wi fornefnde Niels Strangesson riddere oc Mette Pæthers dotter hans forescrefne husfrue ladet woræ incigle meth wilghe oc witscapp hængis fore thette breff ♦ Oc til witnesbyrdh haue wælborne mæn swosom ær prouest Anders. aff Wæsterwik prouest Niels aff Thywd her Woldemar Albrichtsson her Pæther Magnusson her Pæther Høgh. her Iens Løckæ her Palne Kiirt riddere Herman van Vitzen Ies Swensson Brims. Claus Skinkel. Hans Krøppeliin Iens Nielsson. Niels Iensson Scatheland Magnus Willatsson Pæther Kiith. Lasse Maltessøn Palne Krabbe Pæther Lang affwapn ladet theres incigle. hængis fore thette breff ♦ Datum in castro Hillersløff anno domini millesimo quadringentesimo octauo ipso die beati Valentini martiris\

1. Bothu<l>ff] Bothuff A. .

Oversættelse

Jeg Niels Strangesen, ridder, og Mette Pedersdatter, fornævnte Niels Strangesens hustru, bekender med dette vort åbne brev, at vi til den højbårne fyrstinde, vor nådige frue dronning Margrete, og den højbårne fyrste, vor nådige herre kong Erik samt kronen og kongedømmet i Danmark med kærlighed og vor gode vilje har opladt, afhændet og skødet bort fra os og vore arvinger til evig besiddelse for dem, deres arvinger og efterkommere alt dette efterfølgende gods, nemlig: For det første på Mors, i Nørre herred, en gård i Skallerup, hvori Peder Jensen bor og giver fem pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Mads Sandemand bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Sundby, hvori Jens Mikkelsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Amdi Færgekarl nu bor og giver et pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Jens Torkilsen bor og giver et pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Bjergby, hvori Visti bor og giver ti pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Mikkel Pedersen bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Ebbe Pallesen bor og giver fire pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Niels Jonsen bor og giver fire pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Peder Mikkelsen bor og giver et pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Krag bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Galtrup sogn, hvori Peder Nielsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Salomon bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Jens Torkilsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Bodulf bor og giver et pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Jens Jul bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Torkil Jensen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Povl Nielsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Jens bor og giver tre pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Flade, hvori Jens Nielsen bor og giver fire pund korn i landgilde om året; dernæst i Thy, i Revs herred i Thyholm for det første Smerupgård i Hvidbjerg sogn, hvori Jens Ebbesen bor og giver en mark korn i landgilde om året; fremdeles en gård i fornævnte Smerup, hvori Peder Madsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Peder Kåd bor og giver et pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Kallerup, hvori Jens Morsing bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård i samme by, hvori Mads Larsen bor og giver seks pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Asser bor og giver fem pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Barslev, hvori Bodulf bor og giver et pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Odby, hvori Simon bor og giver tre pund korn i landgilde om året; ligeledes en anden gård, hvori Jens Pedersen bor og giver seks pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Sem, hvori Niels Jensen Gåsejæger bor og giver fem pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård sammesteds, hvori Niels Lang bor og giver fire pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Hvidbjerg, hvori Povl bor og giver seks pund korn i landgilde om året; fremdeles en gård i Flovlev, hvori Jens Nielsen bor og giver tre pund korn i landgilde om året; en gård sammesteds, hvori Lars Thomsen bor og giver et pund korn i landgilde om året; tillige med disse foranskrevne gårdes og dette gods' samtlige tilliggender og alt hvad der hører dertil uden undtagelse, hvad det så end hedder eller er. Vi fornævnte Niels Strangesen og hans fornævnte hustru Mette Pedersdatter har skødet vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark alt dette foranskrevne, nemlig gårde og gods, i alle henseender således som står skrevet ovenfor, fordi kronen og kongedømmet i Danmark har haft en del af dette foranskrevne gods i sin retmæssige besiddelse og desuden har haft og endnu har ret dertil, men også på grund af den afgift, som vi har oppebåret, og ligeledes på grund af det gavn og den nytte, som vi har haft af dette samme gods, som kronen og kongedømmet som før nævnt har haft i sin retmæssige besiddelse. På grund af den kærlige trofasthed og det gode, som vor fornævnte nådige frue hidtil har mærkes hos os, og vor fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark ud i fremtiden fremdeles trofast skal mærke hos os så længe vi begge eller en af os lever, så har vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, af sin specielle nåde, kærlighed og gode vilje indrømmet og forlenet os alt dette foranskrevne gods med al kongelig ret, så længe vi lever, i alle henseender således som det står skrevet i det efterfølgende: når jeg fornævnte Niels Strangesen, ridder, dør, så skal alt dette foranskrevne gods på Mors straks efter min død komme frit og upåklaget til min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark, uden tiltale fra hvemsomhelst og uden nogen hindring eller længere forhaling. Hvis jeg fornævnte Mette Pedersdatter, foranskrevne hr. Niels Strangesens hustru, lever længere end hr. Niels Strangesen, da skal jeg have og beholde dette foranskrevne Smerup tillige med det andet foranskrevne gods, som ligger i Thyholm, så længe jeg lever. Hvis jeg fornævnte Niels Strangesen lever længere end min fornævnte hustru, Mette Pedersdatter, som jeg nu har til ægte, så skal jeg have og beholde alt dette foranskrevne gods på Mors og i Thyholm, nemlig fornævnte Smerup med alt det andet gods - som før nævnt - så længe jeg lever. Hvad andet gods beliggende i Thy, der har tilhørt hr. Peder Nielsen, min fornævnte Mettes fader, der fordum boede i Smerup, udover det foranskrevne, som har været i kronens eller kongedømmets retmæssige besiddelse tillige med det andet foranskrevne gods, det skal vi fornævnte nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, eller deres arvinger og efterkommere ikke befatte sig med på nogen måde eller hindre på grund af forhold, som kan have eksisteret indtil denne dag, men kun med dette foranskrevne gods, således som står skrevet ovenfor, og at de med hensyn til dette skal være og forblive ved det nuværende så længe som vi fornævnte Niels Strangesen, ridder, og Mette Pedersdatter begge lever eller en af os lever. Og alt dette foranskrevne gods skal straks efter den ens eller efter begges død frit og upåklaget komme til vor foranskrevne nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere samt kronen og kongedømmet i Danmark til evig besiddelse i alle henseender som skrevet ovenfor uden enhver hindring eller længere forhaling. Til yderligere bekræftelse, stadfæstelse på og sikkerhed for alle disse foranskrevne punkter og artikler at de hver for sig skal forblive bestandige sikre og ubrydelige og overholdes i alle henseender som foran skrevet har vi fornævnte Niels Strangesen, ridder, og Mette Pedersdatter, hans fornævnte hustru, med vor vilje og vort vidende ladet vore segl blive hængt under dette brev. Til vidnesbyrd har de velbyrdige mænd, provst Anders af Vestervig, provst Niels af Thy, hr. Valdemar Albertsen, hr. Peder Mogensen, hr. Peder Høg, hr. Jens Lykke, hr. Palle Kirt, riddere, Herman von Vitzen, Jens Svendsen Brims, Klaus Skinkel, Hans Krøpelin, Jens Nielsen, Niels Jensen Skadeland, Mogens Villadsen, Peder Kid, Lars Maltesen, Palle Krabbe og Peder Lang, væbnere, ladet deres segl blive hængt under dette brev. Givet på borgen Hillerslev i det Herrens år 1408 på martyren sankt Valentins dag.